Büszkén mondhatjuk el, hogy az URSA vállalat is hozzájárult fenntartható szigetelőanyagaival a Liget Budapest Projekt keretében megvalósult modern művészeti épület energiahatékonyságához.

A Néprajzi Múzeum különleges gyűjte­ménye először 1896-ban, a Millenniumi Kiállításon mutatkozott be nagyközönség­nek a Városligetben – most pedig hazatért a parkba, immáron végleges otthonába az Ötvenhatosok terére. A Néprajzi Múzeum új épülete tervezésének jogát magyar épí­tész, Ferencz Marcel (NAPUR Architect Építésziroda) nyerte el kifinomultan mini­mál, mégis döbbenetesen lendületes vonal­vezetésű ötletével, mely két egymásba fonódó domboldalt megidéző homorú íves formájával egyfajta izgalmas kapu szere­pét is betölti a városrész és a park közötti átjárás lehetőségének megteremtésében. Az építmény különlegességéhez ugyanis az is nagyban hozzájárul, hogy 60 száza­léka a térszint alatt épült meg, így valódi zöldterület borítja a tetejét, és így felszíni közösségi térként tud funkcionálni (1. kép).

1. kép

Lépésálló-járható zöldtető

A 34 000 négyzetméteres épület korszerű­sége és a szakmai követelményeknek való megfelelősége vitán felül áll, ahogy az is, hogy tökéletesen igazodik a látogatók igé­nyeihez. Az immár 150 éves etnográfiai intézmény új épületének kivitelezését 2017 végén kezdték meg és 2022 júniusában adták át a Dózsa György úton létrehozott praktikus, 800 férőhelyes Múzeum Mély­garázs mellett.

A Néprajzi Múzeum több mint 7000 négy­zetméteres jellegzetes formájú tetőkertje legmagasabb pontján gyönyörű panorámát nyújtó közpark a zöldtetős és az egyszerű lépésálló-járható tetőmegoldások lélegzet­elállító kompozíciója. A precíz műszaki tervezéssel, minőségi anyagokból létreho­zott, besétálható múzeumi tetőkert, ame­lyen több mint 3000 m3 speciális tápanya­gokkal dúsított termőtalajt terítettek el, finoman illeszkedik a Városliget zöldjé­hez, mivel a múzeumépület „dombolda­lait” több ezer négyzetméternyi parkfelüle­ten festőien elrendezett virágos és lombos növények díszítik.

A műszaki szempontból fordított réteg­rendű lapostetőnek számító építménynek közel 4000 m3 URSA XPS N-III-L már­kanevű extrudált polisztirol szigeteléssel megépített rétegrend biztosítja a hőszige­telését és a járható burkolat/zöld növényzet fogadását. A zártcellás keményhabot igény szerint különböző vastagságokban építették be: 50 mm, 80 mm, 140 mm, 160 mm vas­tagságokban, és az igazán tetemes részt képező mintegy 3000 köbméternyi 200 mm vastagságú táblák formájában. Az URSA XPS N-III-L szigetelés nyomással jól terhelhető: 10%-os összenyomódásnál 30 t/m2, 2%-os összenyomódásnál 13 t/m2 maximális terheléssel. Könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvevő képességű táblás termék, melyet sima felü­let és lépcsőzetes szélképzés jellemez, és hosszú távú tervezési értékként figyelembe vehető hővezetési tényezője optimálisan λd = 0,032-0,036 W/mK.

Csökkentett rétegszámú rétegrend

Az épületfizikailag és épületszerkezet-tanilag is magas színvonalú, a hagyomá­nyos tetőszigetelési megoldásokhoz képest csökkentett rétegszámú rétegrend kialakí­tás lényege, hogy a hőszigetelés a vízszige­telés felett helyezkedik el, így megóvja azt a mechanikai károsodástól és az UV-ter­heléstől nemcsak az építési idő, hanem a későbbi használat során is. Komoly előny, hogy nem áll fenn a vízszigetelés szélső­séges hőterhelése sem: ezzel a módszer­rel nyáron biztosítható a maximális belső +20–30 °C-os, télen pedig a minimális +10–15 °C-os hőmérséklet (2–3. kép).

Belső hő- és hangszigetelés

A múzeum világszínvonalú kiállítóterei­nek megálmodásánál a fő hangsúly azon volt, hogy ne egy létező épületet rendezze­nek be szükségszerűen a kiállítási tárgyak­kal, hanem teljesen a gyűjtemény igényei szerint alakítsák ki a tereket.

4. kép

A modern muzeológiai ajánlásoknak ele­get téve fontos szempont volt a természe­tes fénytől való védelem biztosítása, ezért kapott az épület mintegy 60 százaléka a térszint alatt helyet. Elsődleges feladat volt a múzeum belső tereiben az ideális terem­akusztikai mutatók biztosítása; amelynek érdekében közel 8500 m2 akusztikai szige­telést építettek be az áttört vonalas kialakí­tású ún. „belógatott álmennyezetek” felett, a födém alsó síkjára (4. kép).

A teremakusztika vizsgálatával kapcsola­tosan ismert műszaki paraméter a súlyo­zott hangelnyelési tényező (αw), amely kifejezi a térelhatároló szerkezet – belső falburkolat – azon képességét, hogy a vele kapcsolatba kerülő hangenergiát milyen mértékben képes elnyelni.

5. kép

Az akusztikus tervezők arra törekedve, hogy optimálisan tudják beállítani a tér utózengési idejét – elkerülve a visszhan­gosságot – olyan szigetelőanyag mel­lett rakták le a voksukat, amelynél ez a viszonyszám a lehető legjobban közelít az 1-hez, azaz az adott anyagot a kiváló hang­elnyelő kategóriába sorolja. Igen magas, 0,95-ös viszonyszámával így került kivá­lasztásra a mennyezetre a belső terek teremakusztikai szigeteléséhez a „túl­nyúló füles” fekete üvegfátyollal kasíro­zott URSA TERRA BiOnic 62Ph/Vr hő-és hangszigetelő ásványgyapot 60 mm vastagságban, nagytáblás, 126×126 mm-es kiszerelésben (1. ábra, 5. kép).

Mivel az A1* tűzvédelmi osztályba tartozó URSA ásványgyapot nem tűzveszélyes, nem éghető (*kasíranyag: A2 – s1, d0) és hővezetési tényezője is kitűnő, így töké­letesen megfelel a felállított igényeknek. Külön előny, hogy a könnyen vágható és egyszerűen beépíthető URSA TERRA szálas szigetelőanyag a térben rezgő han­gok hatását csillapítja, így semmi nem zavarja a látogatókat a múzeumi élmény maradéktalan élvezetében.

1. ábra. URSA TERRA BIOnic Ph/Vr 60 mm – aw (súlyozott hangelnyelési tényezők)

Annak érdekében, hogy hő- és hangszige­telési szempontból is minden részletében kiemelkedő minőségű szerkezet épülhes­sen, a kiváló belső födémszigetelés mel­lett számos szerelt gipszkarton válasz­falba is URSA ásványgyapot került: az AFri ≥ 5 kPa s/m2 áramlási ellenállású, A1, azaz nem tűzveszélyes és nem éghető tűz­védelmi osztályba tartozó, csupasz teker­cses URSA BiOnic TWF1 ásványgyapot töltheti be ezt a fontos funkciót (6. kép).

Látogatóbarát kreációk és sokrétűség jel­lemzi az épületet, amely látványosan mutatja be a magyar és nemzetközi tár­gyi és szellemi örökséget. A múzeum mintegy 4500 m2 állandó és 2500 m2 idő­szaki kiállítási térrel rendelkezik, helyet kapott benne a Liget Budapest látoga­tóközpontja, ahol egy interaktív tárla­tot ingyenesen megtekinthetnek a ven­dégek, illetve könyvtár, archívum és konferenciaterem is megtalálhatók a ház­ban. A Néprajzi Múzeum új épülete most már nemcsak kiemelkedő etnográfiai gyűj­teményével büszkélkedhet, hanem azzal is, hogy a nemzetközi ingatlanszakma egyik legnagyobb presztízsű megméret­tetésén, a 2018-as londoni International Property Awardson – már a tervek alapján – az egyik legrangosabb nemzetközi ingat­lanszakmai elismerést „A Világ Legjobb Közintézménye” díját is elnyerte, valamint kitüntették a „World’s Best Architecture” fődíjjal is.

 

URSA Salgótarján Zrt.
www.ursa.hu