Az energiateljesítményt tartalmazó dokumentum az épület kihasznált tereinek éves energiaigényén alapuló kalkulációval világosan meghatározza az energiaosztály szerinti besorolást.

Minden eladó vagy bérbe adandó épü­let esetén kötelező az energiatanúsítvány elkészítése. Az abban szereplő adatok érezhető különbséget generálnak az ala­csonyabb és magasabb minőségű ingatla­nok megállapított bérlési/eladási költsé­gében/árában. A tanúsítvány birtokában a bérlő/vásárló hiteles képet kapva ítél­heti meg, hogy a rendelkezésére álló költségkerethez viszonyítva mi éri meg job­ban: egy drágább és energiahatékonyabb ingatlan, vagy pedig egy olcsóbb, ám fel­újításra szoruló.

Ezen felül az összes régi épület energia­igényének felmérése is feltétlenül javasolt, mert a kapott eredmények nemcsak arra használhatók, hogy lássuk az épület ener­giahatékonyságát és CO2-kibocsátását, hanem segítenek abban is, hogy meg­találjuk az energiafogyasztás csökken­tésének módjait, köztük például a fűtés energiahatékonnyá tételét is.

Az energiatanúsítvány ajánlásai alapján az épület tulajdonosa képet kap az adott épület vár­ható üzemeltetési költségeiről, valamint fel tud állítani egy listát a szóba jöhető javító intézkedésekről, melyeket a rendelkezésre álló egyéni keretekből finanszírozni tudna. Fontossági sorrendben nagyjából így lis­tázhatók az energiahatékonyság javítása érdekében megtenni szükséges lépések: padlásfödém vagy magastető hőszigetelése, ablakok és ajtók cseréje, homlokzati szige­telés, fűtési rendszer cseréje… és a többi.

Az épületek felújításával – az eredmény­hez, azaz a jól szigetelt ház teljesítményé­hez képest viszonylag kis beruházással – akár 60 százalékkal is lehet csökkenteni az adott épület energiafogyasztását, amely gyakorlatilag a szigeteletlen házak tetőjén és a falakon át kiszökő, elveszített energia­mennyiségnek felel meg.

Fontos adalék, hogy már régen nemcsak a fűtési és hűtési energiafogyasztási költ­ségek csökkentése a cél! A klímaválto­zás okozta káros természeti hatások gya­koribbá válását megtapasztalva egyre több beruházó számára kap kiemelt szerepet a döntésben az a tényező, hogy az épületbe szigetelésként beépített termék megfele­lően környezet- és egészségbarát-e.

A már jól ismert kiváló minőségű sárga URSA BiOnic üveggyapot paplanok után kézenfekvő, 21. századi megoldás­ként kínálja magát az építőipari piacon a zöldesbarna URSA TERRA BiOnic szi­getelőanyag család is. A TERRA nem­csak multifunkciós, hanem nevével is egy jobb minőségű jövő előtt tiszte­leg: TERRA, azaz életet adó anyaföld. A nem éghető URSA TERRA termé­kek „földközeliségükkel” magukban hor­dozzák az ásványgyapotok minden elő­nyét. Messzemenően kielégítik nemcsak a modern kornak megfelelő építőipari és szi­getelési igényeket, hanem energetikai és akusztikai szempontból is kiemelkedő tel­jesítményt nyújtanak teljes életciklusuk során. A kiváló minőségű ásványgyapot táblák ráadásul egy teljes mértékben újra­hasznosítási szempontokon nyugvó tech­nológiával készülnek.

KITEKINTÉS A MÚLTRA

A hazai épületek hőátbocsátási ténye­zője érdekes változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Magyarországon, egészen 1991-ig vissza­nézve az adatokat, külső fal tekintetében 0,7 W/m2K, tető és padlásfödém esetében 0,4 W/m2K, talajon fekvő padlóknál pedig 0,85 W/m2K hőátbocsátási értékek voltak jellemzők. Ennek fő oka, hogy az 1970-es évek energiakrízise előtt épült házak alig voltak ellátva hőszigeteléssel: 5 cm vastag szigetelőanyagnál többet nem találni, azt is leginkább csak a padlásfödémen vagy a homlokzaton. A 20. század vége felé – köszönhetően az energiaárak robbanásszerű növekedésének – kezdtek végre több figyel­met fordítani az épületek fűtésére használt energia racionalizálására. Ebben az időszakban a vásárlási kedv is elég erős volt, a gazdaság pedig stabil, aminek eredményeképpen egyre gyakrabban építettek be az épületekbe hőszigetelést, ráadásul növekvő vastagságban. Az állam is szigorúbban kezdte szabályozni az épületek energiahatékonyságát, és ezeket a kezdeményezéseket pénzügyi alapokkal is megtámogatta.

Az első igazán energiatakarékos épületek akkor tűntek fel, amikor az épületek felújí­tása során plusz szigetelő rétegeket kezd­tek beépíteni a szerkezetekbe. A megépült szerkezetek megbízható eredményekkel alátámasztották, hogy a megfelelő szigete­lőanyagok és technológiák használatával a meglévő épületek felújítása során kiemel­kedő eredmények érhetők el. Valós ténnyé vált, hogy meglévő épületeink felújítása nemcsak a külcsínt teszi esztétikusabbá, hanem élhetőbbé teszi a jövő generációi­nak életét is, tehát megfellebbezhetetlenül kifizetődik.

ERŐTELJES SZAKHATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS

A szigetelőanyagoknál a hővezetési tényező és a szigetelési vastagság a legfontosabb tényezők. A hazai építőipari szabályozá­sok kötelezően előírják a felújításoknál és hozzáépítéseknél vagy új építéseknél a hűlő épületszerkezetek hőátbocsátási képességét (max. U = 0,17 W/m2K). A szerkezet optimális hőszigetelő képességének eléréséhez a hővezetési tényező isme­retében meghatározott szigetelési vas­tagság tetőnél minimum 25 cm, hom­lokzaton minimum 15 cm kell legyen. Mára már a beruházók is megértik, hogy ezek saját érdekükben hozott szabályok, amelyek elutasítják a „minimál meg­oldásokat”, dinamikusan a korszerű és energiahatékony irány felé terelgetve a háztulajdonosokat, egyre erősebb kézzel.

Már energiatakarékos a tető- vagy födém­szerkezet, amennyiben az U-érték nem megy a 0,17 W/m2K hőátbocsátási képes­ség fölé, de a hosszú távú célokat illetően: ideálisan inkább a passzív házakat jelölő 0,15 W/m2K felé próbálunk konvergálni. Lassan, de biztosan.

Épülethatároló
szerkezet
1991-től
W/m2K
2006-tól
W/m2K
2021-től (közel 0)
W/m2K
Külső fal0,70,450,24
Beépített magastető0,40,250,17
Padlásfödém0,40,30,17
Alulról hűlő födém, áthajtó feletti0,250,17

 

MINDEN TETŐSZERKEZET SZIGETELENDŐ

Beépített tetőtérnél az URSA BiOnic ásványgyapot szigetelőpaplanok kivá­lóan alkalmazhatók mindenféle szerke­zeti rétegrend kialakításban. Lehet az akár szarufák közötti és alatti vagy a szarufák közötti és feletti szigetelőanyag elhelye­zés (lsd. XPS bakkal hőhídmentesített speciális rétegrendű „URSA tető”), szarufa vagy vasbeton koporsófödém feletti szi­getelőanyag elhelyezés, vagy éppen kívül­ről történő tetőfelújítás. Energetikailag mindenképp az a kedvező, ha a teljes sza­rufamagasság ki van töltve ásványgyapot szigeteléssel, azaz nincs beiktatva hőszi­getelési légrés. Elengedhetetlen azonban ilyen esetben a tetőfedő anyag alá páraát­eresztő tetőfólia beépítése, és fontos, hogy a fedési átszellőztetett légrés is kialakításra kerüljön. Gondosan előre megter­vezett, komplett rétegrendi kialakítással érhető csak el a tetőszerkezet optimálisra redukált hőátbocsátása.

ELÉRHETŐ A MINŐSÉG

A szigetelőanyag-gyártók leütötték a fel­dobott labdát. Nem okoz gondot számukra korszerű szigetelőanyagokat gyártani és a hozzá legalkalmasabb beépítési techno­lógiákat kidolgozni. A szakemberek és a beruházók dolga csak annyi, hogy nyitott szemmel járva felfedezik az újdonságokat, és bátran kalkulálhatnak az ásványgya­pot szigetelőanyagok évről évre lineárisan növekvő teljesítményével. Legyen az sárga vagy zöldesbarna, tekercs vagy tábla: helyes választással hővezetési képességben a legvadabb álmokat is felül tudják múlni. A könnyen kezelhető URSA BiOnic szige­telések épületeinkbe beköltöztetve vitatha­tatlanul javítják az életminőséget: gondol­junk akár a jó közérzetet biztosító kiváló hőszigetelési szerepre, akár a tökéletes hangszigetelés adta nyugalomra.

Az alap­vető energiatakarékosságon felül garantál­nak egyfajta környezettudatos választást is, mivel rendelkeznek a Blue Angel kör­nyezetvédelmi minősítéssel, valamint sza­vatolják a velük szigetelt lakóterekben a jó minőségű beltéri levegőt. Az épületek szi­getelésére fordított pénz, mintegy grátisz­ként, a benne tartózkodók egészségében is megtérül.

 

www.ursa.hu