Az új Néprajzi Múzeum építésekor betontechnológiai oldalról az volt az egyik fő elvárás, hogy a kiállított műtárgyak megóvása érdekében az épületben a páratartalmat állandó szinten tudják tartani.

A múzeum történetének első 150 évét meghatározta a megfelelő épületért, a gyűjtemények biztonságos elhelyezésé­ért való küzdelem. Az új épületet, mely a ZÁÉV Építő Zrt. és a Magyar Építő Zrt. alkotta konzorciumi együttműködésben épült meg, néprajzi múzeumi célra ala­kították ki. Ezzel Európa egyik legkor­szerűbb etnográfiai múzeumépülete jött létre, ahol a korábbi kiállítóhelyhez képest nagyobb, impozánsabb tér áll rendelke­zésre a páratlanul gazdag gyűjtemény bemutatására. Betontechnológiai oldal­ról is az volt az egyik fő elvárás, hogy a kiállított műtárgyak megóvása érdekében az épületben a páratartalmat állandó szin­ten tudják tartani, ezért az alapleme­zek és pincefalak betonjával szemben, a vízzárósági kritérium mellett, szigorú párazáró követelményeket is támasztottak. Ezt több oldalról is biztosította a betont szállító Betonpartner Magyarország Kft. Egyrészről a kémiai folyamatokat a betonokhoz adagolt speciális Sika WT 200 kristályosodó és vízzáróságfokozó adalékszerek alkalmazásával kontrollálták. Másrészről az Avers Aveeglass Optimo mikroszál alkalmazásával a mechanikus erőhatásokat, azaz a beton szilárdulási fázisában fellépő nyers zsugorodási repe­déseket minimalizálták.

Két anyag kombinációja

Miért volt ennek a két anyagnak a kom­binációja kiváló megoldás? A szilárduló beton a hidratáció, a száradás és egyéb belső átalakulások hatására zsugorodik. A beton zsugorodása és annak végértéke számos tényezőtől függ (1. ábra).

I. ábra. A korai zsugorodási repedés megelőzése mikroszálak használatával

A beton térfogatváltozása a kötéssel egy időben megkezdődik. A korai zsugorodás a beton friss, még képlékeny állapotában lép fel, és az anyagban kapillárisokat hoz létre. A bedolgozott beton egy kezdeti rövid idő­szakban általában duzzad, de amikor a felületéről a vízfilm eltűnik, akkor elkezd zsugorodni. A korai zsugorodás gyors, rövid folyamat, a kötési idő végén ér véget, és a zsugorodás miatti feszültségek meg­haladják a beton húzószilárdságát. A keletkező repedések felületi hajszálrepe­dések és kedvezőtlen klimatikus viszonyok mellett tágasságuk az 1-2 mm-t is elérheti, de mélységük a felületi zónára korlátozó­dik, mivel a felületi zóna húzott, a kereszt­metszet belseje nyomott.
A kémiai zsugorodás oka, hogy a hidra­tációs termékek (a cementkő) térfogata kisebb, mint a kiindulási anyagoké (cement + keverővíz). Ennek oka, hogy a vízmole­kulák beépülnek a hidratációs termékbe, azaz a cement a keverővíz egy részét kémiailag megköti, ez általában a cement tömegének 22-28 százaléka. A „maradék” vízből pórusvíz képződik, és a betonban marad vagy elpárolog.

Hogyan működik?

Az Avers Aveeglass Optimo mikroszálak mérséklik a beton kezdeti zsugorodási repedéseinek kialakulását, azaz a beton korai kötési fázisában a lokálisan kelet­kező húzófeszültségeket felveszik. A beton zsugorodási viselkedése továbbá nagyban függ a környezeti hőmérsékletétől, a rela­tív páratartalomtól és a légmozgástól (a szélsebességtől), valamint az utókezeléstől, és nem utolsósorban a betonösszetételtől. A betonüzem részéről folyamatos odafi­gyelésre volt szükség, hogy a 2019 áprili­sától 2020 decemberéig szállított nagy tömegű szerkezeti betonok folyamatosan a legmagasabb minőségi követelmények­nek megfeleljenek, és a naponta kiszállí­tott akár 1000 m3 beton szivattyúval bedol­gozható legyen, ami számszerűsítve kb. 45 000 m3 betont jelent (alaplemez, oldal­falak és födémek). A teljes építkezés alatt kb. 51 500 m3 betont szállítottak és épí­tettek be (szerkezeti betonok, szigetelés­védő beton, CKT, gerendák és konzolok betonjai).

Fotó: Palkó György

Betontechnológiai különlegesség volt a homlokzati ívet biztosító gerendák és konzolok megtervezése, gyártása és leszállítása a Betonpartner Magyaror­szág Kft. részéről, mivel ezek a szerkeze­tek utófeszítést kaptak. A betonminőség C50/60 ezeken a szerkezeteken, és az utó­feszítésből származó feszítő erők felvéte­lére a pászmákon, hagyományos vasalaton kívül a kivitelezés biztonsága miatt a High Grade nagyteljesítményű műszálat is alkalmazták.

Köszönjük a ZÁÉV Építő Zrt-nek, a Magyar Építő Zrt.-nek, valamint a Beton­partner Magyarország Kft.-nek az együtt­működést ebben az egyedülálló és sikeres projektben.

 

Fűr-Kovács Adrienn
www.avers.hu