ROCKWOOL megoldások az új energetikai kihívásokra

220

Az energiahatékonysági beruházások egyre növekvő tűzvédelmi kockázatot hordozhatnak az újabb és újabb veszélyforrások megjelenése miatt. A szerkezet tűzterjedés elleni védelme napjainkban egyre nagyobb kihívást jelent.

A meglévő épületek átalakítása, korsze­rűsítése során olyan műszaki megoldást kell választani, amely nemcsak energeti­kai szempontból megfelelő, hanem alkal­mas a létesítmény elvárt biztonsági szint­jét tűzvédelmi szempontból is megtartani, kezelni a jelen kihívásait (napelemes rend­szerek, elektromos autók, töltőpontok) és nem ront a létesítmény biztonságán.

Szabályozók, ajánlások

A szabályozók, ajánlások folyamatosan jelennek meg a különböző hazai és nem­zetközi irányelvekben. A múlt év végén jelentek meg például az elektromos autók töltőpontjainak kialakítására vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvi ajánlások.

A 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épü­letek energetikai jellemzőinek meghatá­rozásáról értelmében a meglévő épületek jelentős felújítása esetén dokumentáltan vizsgálni és rögzíteni kell a nagy hatékony­ságú alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálatnak a tűzvédelmi követelményeknek való megfelelésre, az egészséges beltéri légállapotra vonatkozó, valamint a földrengésállósági követelmé­nyek teljesülésére is ki kell terjednie.

Komplex megoldás

A ROCKWOOL kőzetgyapot hő- és tűzvé­delmi szigetelések komplex módon (ener­getikai, tűzvédelmi, akusztikai, fenn­tarthatósági stb.) tudják kielégíteni a követelményeket, jelentős szerepet vál­lalva az épületek tűzbiztonságában. A szer­kezet tűzterjedés elleni védelme napja­ink egyre nagyobb kihívása, amelyhez a ROCKWOOL nem éghető termékei, rend­szerminősítésekkel rendelkező műszaki megoldásai megfelelő választások lehetnek.

A hőszigetelő anyagok kiválasztásakor – azok anyagától függetlenül – figyelemmel kell lenni az épülettel szemben támasz­tott alapvető követelményekre, az épület­szerkezeteket érő hatásokra, a jogszabá­lyokban, szabványokban meghatározott követelményekre, a gyártói rendszerminő­sítésekben, alkalmazástechnikai útmuta­tókban foglaltakra, az irányelvek műszaki megoldásaira, a kivitelezhetőségre, a gaz­daságosságra és a megrendelő jelen és jövőbeni igényeire.

A hőszigetelés választásakor nem a hőve­zetési tényező a legfontosabb paramé­ter. Ahhoz, hogy az adott beépítési szitu­ációban a legmegfelelőbb termék kerüljön beépítésre, össze kell vetni a hőszigetelés teljesítményjellemzőit és egyéb műszaki tulajdonságait. Minden épület más, ezért a követelmények, az építtetői elvárások, meglévő épületek esetében azok adottságai mind-mind befolyásoló tényezők lehetnek.

Szerkezeti kialakításnál fontos a felület­folytonosság és a lehetőségekhez képest az egyenértékűség biztosítása, a csomó­pontok mentén is, nemcsak energetikai, de pára-, tűzvédelmi és akusztikai terüle­ten is. A minősítések pedig korlátozhatják az alkalmazható szigetelések termékkörét a jogszabályi követelményeken felül.

A www.emi.hu oldalon ingyenesen elér­hető Szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítményének meghatározási elvei Építésügyi Műszaki Irányelv, amely részletesen ismerteti a szigetelések kivá­lasztásának szempontrendszereit.

A jogszabályok, szabványok, megrende­lői igények, rendszerminősítések és alkal­mazás-technikai útmutatók előírásainak figyelembevételével mindig a legszigo­rúbb elvárásnak megfelelően kell meghatá­rozni a betervezésre kerülő építési termék, hőszigetelés elvárt műszaki teljesítményét (műszaki jellemzőit).

A ROCKWOOL által gyártott hőszigetelő anyagok tűzvédelmi szempontból korlá­tozás nélkül alkalmazhatók, megfelelők a tűzterjedésgátlásban szerepet betöltő szer­kezeteken, tűzterjedési gátakon való alkal­mazásra, tűzvédelmi célú sávok kiala­kítására is. Napelemekkel létesülő tetők környezetében is megfelelő választás a tűzvédelmi követelmények kielégítéséhez.

 

www.rockwool.hu