Az Európai Unió törekvéseivel összhangban ugrásszerűen megemelkedett a tetőkön, homlokzatokon a napelemek alkalmazása. A napelemek elhelyezése jelentős mértékben kihathat az épület tűzvédelmi helyzetére, melyet a tervezés során a megfelelő súllyal kell kezelni.

1. ábra.

Tűzeseti statisztikák alapján különféle okok vezethetnek ahhoz, hogy tűz kelet­kezzen a napelemekkel összefüggésben, amit az 1. ábrában foglaltunk össze.

Tűzvédelmi előírások, elvárt teljesítmény

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat­ban (OTSZ) igen szűkszavú szabályozást találhatunk a napelemekre vonatkozóan. A napelemek homlokzaton való alkalma­zásánál az OTSZ legutolsó módosításába látszólag enyhítés került be, ugyanis már nem kell homlokzati tűzterjedési határér­ték vizsgálattal rendelkezniük.

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy
 • a tervezőnek szükséges igazolni, hogy a homlokzati tűzterjedést hátrányosan nem befolyásolja,
 • napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesíte­nie kell.

Felmerülhet a tervezőben a kérdés, hogy akkor ezeken kívül milyen előírásokat szükséges még követni?

Elsődlegesen abból kell kiindulni, hogy az OTSZ rögzíti a létesítmény elvárt biztonsági szintjét. Ezek pedig akkor is érvényesek, ha az épületre, annak szer­kezeteire napelemeket helyezünk el. Mit jelent mindez a tervező számára? Nagyobb tervezői szabadságot és nagyobb felelős­séget, mert ma még nincsenek kész megoldások.

Abból lehet kiindulni, hogy a meghatáro­zott biztonsági szint elérhető:
 • tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,
 • a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számí­tási módszerek alkalmazásával, vagy
 • a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező iga­zolja (lásd Ttv., OTSZ).

Ezért beszélhetünk nagyobb tervezői fele­lősségről. Ez ugyanis azt is jelenti, hogyha egy olyan szerkezetre helyezzük fel a nap­elemeket, amelynek tűzvédelmi teljesítmé­nyét szabványos vizsgálattal igazolták, de a vizsgálatnál nem használtak napeleme­ket, akkor az a szerkezet nem fogja igazolt módon teljesíteni az elvárt tűzvédelmi tel­jesítményt.

Napelemek hatása a tűzvédelemre

Első kérdésként azt kell tervezőként fel­tenni, hogy az adott beépítési szituációban mire van hatással a napelemek elhelyezése tűzvédelmi szempontból?

 • tűzterjedés elleni védelem – külső, felső tűzhatás, hatása a födémszerkezet tűz­terjedésére, a szomszédos tűszakaszokra való tűzátterjedésre,
 • napelemek és járulékos szerkezeteinek terhe, hatása a fogadószerkezet tűzvé­delmi teljesítményére, tűzesetei szerke­zeti állékonyságra,
 • tűzvédelmi célú berendezések működé­sét, hatékonyságát miként befolyásolják,
 • tető lejtésképzésére, vízelvezetésére stb.,
 • tűzoltói beavatkozás feltételeinek bizto­sítása – jelentősebb épületkár prognosz­tizálható-e,
 • tulajdonosi értékvédelemre, üzembiz­tonságra való hatása, amennyiben tűz keletkezik.
 • Meglévő épület tűzvédelmi hiányossá­gait tovább súlyosbítja-e?
 • Az épületben tartózkodó személyek mentésének, menekülésének, balesetvé­delmének lehetőségét befolyásolja-e?
 • Veszélyes üzemek, technológiák kocká­zatát növelik-e?
 • Karbantartás, felülvizsgálat, ellenőrzés kockázatcsökkentő hatása mekkora?
 • A műanyagok, akkumulátor tárolók tüze során keletkező mérgező anyagok hatása: a tároló tekintetében kell-e szá­molnunk pl. robbanásveszéllyel?

Nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a napelemes rendszerekhez sokszor ener­giatároló berendezések kapcsolódnak, melyek tovább növelik a kockázatot úgy, hogy erre a területre sem találunk megfe­lelő szintű szabályozást, melyek hiányában az OTSZ alapelvei és a napelemek nélkül leírt elvárt biztonsági szintje, a Ptk. előírá­sai, az építési termékek és szerkezetek tűz­védelmi teljesítményének igazolására szol­gáló szabványai, valamint az OTSZ 5. § (4) alatt megfogalmazott tulajdonosi értékvé­delmi célok adnak iránymutatást.

A ROCKWOOL a témával részletesen foglalkozik a megfelelő műszaki megoldások ismerte­tése mellett a honlapján: https://www.rockwool.com/hu/termekek-megoldasok/tetoszigeteles/laposteto-ipari-csarnok/felkeszuelt-a-napelemek-lapostetos-alkalmazasara/

A ROCKWOOL az ismeretanyagokat folyamatosan bővíti! Iratkozzon fel hírlevelükre, hogy naprakész információkkal rendelkezzen!

www.rockwool.hu