Egy többlakásos lakóépület energiahatékonysági korszerűsítő felújításának sikeres megvalósítása a szabályozási, piaci előzmények és alapok ismeretével stabil adatokra és koncepcióra alapozott forgatókönyv kimunkálását és kontrollált megvalósítását igényli.

A kormányzat számára ez a téma nem lép át egy ingerküszöböt. Már a rezsicsökken­tés programjának 2012-es meghirdetésekor feltettük azt a kérdést a döntéshozóknak, hogy vissza nem térítendő támogatá­sok nélkül hogyan képzelik a több laká­sos lakóépületek energiahatékony felújí­tásának finanszírozását? Válaszként azt hangzott el, hogy ún. „belső megtérülésű projekteket” várnak el a felújítások vég­rehajtásaként.

Mérlegeljük annak a rea­litását, hogy a rezsicsökkentés céljaira 2400 milliárd forint éves különadók for­májában beszedett állami költségvetés­sel szemben gyakorlatilag nulla összegű, a szektornak juttatott energiahatékony­sági korszerűsítő támogatás áll szemben.

Végülis beigazolódott az a 13 éves kije­lentés, hogy a rezsicsökkentés vívmányai­nak fenntartása fontosabb kormányzati cél minden más, azzal ellentétes hatású támo­gatási programnál. Vagyis vezető politiku­sok által beismerten a politikai csodafegy­ver, a rezsicsökkentés fenntartása nagyobb hatású a hatalom fenntartásának eszköze­ként, mint a források klímaváltozás elleni globális küzdelem melletti csatasorba állí­tása. Kontraproduktív következményként említhetjük a gázfogyasztás 30%-os emel­kedését, ami természetesen egy háborús helyzetben elhozta a rezsicsökkentés II. generációjának brutális, 7,5-szeres ener­giatarifákhoz vezető egységárait.

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer

A 2012-es tervek már akkor említették, hogy a belső megtérülésű projektek mel­lett az energiahatékonysági korszerűsí­tésekben az állami források helyett az energiakereskedő-szolgáltatók általi finan­szírozást kell szabályozni. Ennek intézmé­nyesült formája az EKR (Energiahatékony­sági Kötelezettségi Rendszer). Az EKR úgy működik, hogy az energiakereskedők a számukra előírt mennyiségben kötelesek energiamegtakarítást elérni az úgyneve­zett „végső felhasználóknál”.

Ennek több­féle módja is lehetséges, de ami számunkra most a leglényegesebb, hogy leegysze­rűsítve az elkészült energiahatékonysági beruházások megtakarításait az energia­szolgáltatók „megvásárolják”, és ezt fel­mutatva tudják teljesíteni kötelezettsége­iket. Miközben a mérleg másik oldalán az energiahatékony korszerűsítést elvégző beruházók (így a társasházi lakóközössé­gek) vissza nem térítendő forráshoz juthat­nak.

A rendszer működésének harmadik éve finomításokat és kiszámíthatósági vál­tozásokat hozott. A megtakarítások meg­határozása energetikai auditor által hitele­sített bizonyítvány, az úgynevezett „fehér könyv” formájában válik forgalomképes vagyoni értékű joggá. Az auditorok mun­kájának megkönnyítésére úgynevezett katalóguslapokat hozott létre a kamara, és ezek alapján standardizált módon történhet az energiahatékony korszerűsítések, beru­házások hatásainak mérése, minősítése, értékelése. További változás, hogy az ener­giatőzsdén megindult a kereskedés ezekkel a származékos ügyletekkel, azaz lesz egy piaci áttekinthetősége a megtakarítások keresletének és kínálatának, de legfőképp nyilvános árának tekintetében.

Szakértelem nélkül nem megy!

Összességében belátható, hogy egy többla­kásos lakóépület energiahatékonysági kor­szerűsítő felújításának sikeres megvaló­sítása a szabályozási, piaci előzmények és alapok ismeretével stabil adatokra és kon­cepcióra alapozott forgatókönyv kimunká­lását és kontrollált megvalósítását igényli. Tárgyi ismeretek és tapasztalatok, a rea­litások folyamatos monitorozásának és érzékelésének hiánya soha meg nem való­suló projekteket eredményez. Egy társas­ház esetében sem lehet egyszerűen össze­kötni az igények-támogatás-legolcsóbb pontokat, mert ez bizonyosan hibás pro­jekttervekhez vezet, melyek már a közgyű­lés szűrőjén fennakadnak.

A MEHI kuta­tása szerint a tömegszerű energiahatékony felújítások útjában álló második legfonto­sabb akadály a szükséges szakértelem hiá­nya. Ezeket a speciális ismereteket meg lehet szerezni a Társasház-felújítási kézi­könyvből és az arra épülő tevékenységek­ben, workshopokban való részvétel során vagy társasház-felújítási stratégát, szakér­tőt is találunk a felújítási terveinkhez.

Czabarka Mihály ügyvezető
Projectdoctor Kft.