A Schüco Carbon Control egy különböző termékekből és szolgáltatásokból álló moduláris rendszer, mely lehetővé teszi a szén-dioxid-kibocsátás projektspecifikus minimalizálását az adott épület teljes életciklusa során a tervezésen, az építésen és üzemeltetésen át egészen az újrahasznosításig.

Ambiciózus európai célok

Az Európai Bizottság „Fit for 55” intéz­kedéscsomagjával az európai zöld megál­lapodás (European Green Deal) keretében 2030-ra az 1990-es szinthez képest 55 szá­zalékkal kell csökkenteni az üvegházha­tású gázok kibocsátását az EU-ban, majd 2050-re az EU klímasemlegessé kíván válni. Az épületek építése és üzemeltetése az üvegházhatású gázok globális kibocsá­tásának közel 40 százalékáért felelős. Így napjainkban az építőipar egyik legnagyobb kihívása ennek lecsökkentése.

Holisztikus megközelítés a célok elérése érdekében

A moduláris Schüco Carbon Control az építési folyamatban résztvevők számára olyan keretrendszert nyújt, amellyel a tör­vényi előírásokkal összhangban hosszú távon biztosítható a klímabarát épülethom­lokzatok megvalósítása. Ennek eredmé­nyeként az épületek 2030, 2045 és 2050 után is értékálló beruházások maradnak.

A keretrendszer megalkotása a hosszú távú értékmegőrzés érdekében holisztikus meg­közelítésen alapul, melynek kulcseleme az épületek „életciklus alapú üvegházhatást okozó potenciálja”, amelyet a GWP (glo­bális felmelegedési potenciál) érték alapján határoznak meg. A karbonlábnyom (GWP érték) CO2-egyenértékként jelenik meg, és a működési karbon (operational carbon), illetve a beépített karbon (embodied carbon) összegéből adódik.

A működési karbon az épület üzemeltetése során kelet­kezik, míg a beépített karbon az épület tel­jes életciklusában keletkezik, magában foglalja az építés során felhasznált termé­keket, azok karbantartását és cseréjét is. Az ebből adódó teljes kibocsátás részben az erőforrások hatékony felhasználásával, az épületbe integrált napelemekkel, intel­ligens épületirányítással vagy a Cradle to Cradle tanúsítvánnyal rendelkező termé­kek beépítésével csökkenthető.

CO2-szabályozás az épület teljes életciklusa során

1. ábra.

A Schüco Carbon Control az épület teljes életciklusa mentén különböző termékekből és szolgáltatásokból álló moduláris meg­oldásokat kínál, amelyekkel az ablakok, ajtók és függönyfalak dekarbonizációját épületspecifikusan lehet megvalósítani. Ez a komplex rendszer nagyban segíti az összetett szabályozásoknak és tanúsítvá­nyoknak való megfelelést az építőipari sze­replők számára.

A Schüco Carbon Control az épületek élet­ciklusának négy fázisa szerint struktu­rált: tervezés, építés, üzemeltetés és a bontás utáni újrahasznosítás (1. ábra). A Schüco termékein és szolgáltatásain kívül projektspecifikus tanácsadást is nyújt, amely támogatja az építészeket, tervezőket és kivitelezőket az épülethomlokzatok szén-dioxid-kibocsátásának minimalizálásában.

Tervezés

Egy adott épület teljes életciklusra vonat­kozó szén-dioxid-kibocsátásának megha­tározása már a tervezési fázisban meg kell jelenjen. A CO2-érték már ebben a sza­kaszban minimalizálható a megfelelő épü­letforma, a betervezett anyagok és felü­letek kiválasztása, az elemméretek és az intelligens épületgépészet alkalmazása révén. E tekintetben tervezési útmutató­ként szolgálnak a tanúsított EPD-k (Kör­nyezetvédelmi Terméknyilatkozatok).

A befektetők és az épülettulajdonosok egyre inkább olyan tanúsítványokat keres­nek, mint a LEED, BREEAM, QNG vagy DGNB, amelyekkel az épület bizonyít­hatóan hosszú távon, a teljes életciklusra kiterjedően teljesíti a fenntarthatósági kri­tériumokat, ennek köszönhetően több­letértéket ad. A Cradle to Cradle tanúsít­vánnyal rendelkező Schüco-rendszerek betervezése, beépítése garantálja az anya­gok környezetbarát mivoltát és újrahaszno­síthatóságát.

Építés

Az építési fázisban a Schüco Carbon Control biztosítja a gyártók számára a betervezett nyílászáró vagy homlokzati egység karbonlábnyomának ellenőrzé­sét. A SchüCal 3D-s kalkulációs szoft­ver egy olyan megoldást kínál, mely a karbonlábnyom folyamatos kiszámításá­val és CO2-egyenértékként való megjelení­tésével segíti a kibocsátásváltozás nyomon követését. A standard alumínium mellett a két új alumíniumfajta, a Low Carbon (LC) és az Ultra Low Carbon (ULC) alumínium is rendelkezésre áll. Ezen új LC és ULC alumíniumfajták használatának hatása szintén kiszámítható. A Schüco emellett folyamatosan optimalizálja a fenntartható csomagolási menedzsmentet az újrahasz­nosítható anyagciklusok beiktatásával és az erőforrás-felhasználás csökkentésével (2a–b. ábra).

Üzemeltetés

Az optimális energiamérleg elérése érde­kében a Schüco az intelligens épületvezér­léstől kezdve, a kiemelkedő hőszigetelésű épülethomlokzati egységeken és zöldhom­lokzatokon át, egészen az épületbe integ­rált fotovoltaikus rendszereken keresztül történő energiatermelésig, jelentősen hoz­zájárul a karbonlábnyom csökkentéséhez az üzemeltetési fázisban. Ezen megoldá­sok a megfelelő karbantartás mellett biz­tosítják az épület hosszú távú fenntartható működését, és meghosszabbítják a beépí­tett rendszerek élettartamát is.

Újrahasznosítás

A Cradle to Cradle tanúsítványok biz­tosítják, hogy az épületek építési termé­kei a jövő nyersanyagraktárai legyenek. Ez a koncepció előírja, hogy a rendszer­ben felhasznált összes anyag az élettar­tama végén új anyagként kerüljön vissza a körforgásba. A Cradle to Cradle tanúsí­tott rendszerek megfelelnek a körforgásos gazdaság követelményeinek, amely köz­ponti jelentőséggel bír az európai Green Dealben. Több mint 60 tanúsított alumí­niumrendszerével a Schüco úttörő szere­pet játszik e téren, és nagyban hozzájárul a hosszú távú CO2-megtakarításhoz, az erő­források megőrzéséhez.

Annak érdekében, hogy az épületek a jövő nyersanyagraktárai lehessenek, informá­cióra van szükség az épületekbe beépült termékekről és anyagokról, valamint ezek környezeti hatásairól. Ezt például a Madaster platform, az anyagok és termé­kek online katasztere segítségével lehet nyomon követni. Ez megkönnyíti a fel­használt erőforrások újrafelhasználását és újabb lépést jelent a „körkörös” építőipar megvalósítása felé.

Tanácsadás, megoldások és szolgáltatások egyetlen forrásból

A Schüco Carbon Control a szén-dioxid-mentesítés összetett kérdését a Schüco szé­les termékválasztékával tökéletesen össze­hangolja. A moduláris rendszer lehetővé teszi a beruházók, építészek és kivitele­zők számára, hogy épületspecifikusan sza­bályozzák a CO2-értéket, és így kövessék az építőiparban a klímasemlegesség felé vezető utat. Ebben az Alukönigstahl szak­tanácsadói aktív támo­gatást tudnak nyújtani egyéni konzultáció keretében is.

További részletek IDE kattintva érhetők el.