1. ábra

Tűzterjedés elleni gátak kialakítása

Cikksorozatunkban eddig általánosságban foglalkoztunk a tűzterjedés elleni védelemmel az épületek homlokzatait érintően, valamint a homlokzati tűzterjedési sávok nyílások és lábazatok mentén történő kialakításával. Ebben a részben a tűzterjedés elleni gátak kialakítása lesz a téma.

Lestyán Mária
építésztervező
szakmérnök, szakújságíró

Az épület tűzgátló építményszerkezetei a tűzterjedés elleni védelem céljából alkalmazott építményszerkezetek, amelyek a tűz átterjedését az általuk elválasztott térrészek között meghatározott ideig meggátolják. Az OTSZ szerint a tűzgátló építményszerkezetek körébe tartoznak a tűzgátló alapszerkezetek, a tűzgátló lezárások és a tűzterjedés elleni gátak.

A tűzterjedés elleni gátakra nemcsak tűzvédelmi teljesítménykövetelmény vonatkozik, hanem – mivel szerepet játszik a tűz terjedésének a meggátlásában is – a mérete, kialakítása és a rajta alkalmazható anyagok, burkolatok, bevonatok, hőszigetelő rendszerek tűzvédelmi osztálya is szabályozott.

Tűzterjedés elleni gát: födémhez, falhoz csatlakozó vagy tetőn kialakított, a tűznek az építményszintek, a tűzszakaszok, a tetőmezők, továbbá a szomszédos épületek közötti átterjedését alakjával, méreteivel, tűzállósági teljesítményével és tűzterjedés elleni adottságaival korlátozó, megakadályozó tűzgátló építményszerkezet.

Amikor homlokzatról beszélünk elsősorban az épület külső térelhatároló falszerkezetére szoktunk gondolni. Amennyiben az épületünkben fedett átrium található, abban az esetben az átrium fala is homlokzatnak minősül. Erre különösen oda kell figyelni, mivel nem csak a homlokzati tűzterjedés elleni védelem, hanem a tűzterjedés elleni gát kritériumait is adott esetben ki kell elégítenünk.

ELHELYEZKEDÉS

A tűzterjedés elleni gát elhelyezkedhet vízszintesen vagy függőlegesen az épület külső térelhatároló szerkezetén ott, ahol a tűzszakasz található. Geometriai méretére és kialakítására a tűzterjedés elleni védelem TvMI 4.3.2 alatt találjuk meg a vonatkozó ábrákat, amelyeket korábban az OTSZ tartalmazott. A módosítás során megváltozott tartalommal került át a Tűzterjedés elleni védelem TvMI-be. A gátak geometriai méreténél csak az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati osztálynak megfelelő tűzállósági határértékű építési termékei vagy építményszerkezetei vehetők figyelembe. Követelmény, hogy a tűzterjedés elleni gátnak a csatlakozó födémre, falra előírt követelménnyel legalább megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb A2 tűzvédelmi osztályú 90 perc tűzállósága legyen. A rajtuk alkalmazott szigetelés és burkolat, bevonat csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú, nem éghető lehet. A homlokzati tűzterjedés elleni gáton B-E tűzvédelmi osztályú burkolat, bevonat, szigetelés nem helyezhető el.

Villamos vagy gépészeti vezetékrendszer a tűzterjedés elleni gátat csak úgy keresztezheti, ha a tűzterjedés elleni gát védelmi síkjában a lángterjedést a vezetékrendszer mentén alkalmas védelmi intézkedés gátolja, vagy kialakításánál és rendeltetésénél fogva maga a vezetékrendszer gátolja a tűz terjedését.

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA

Amikor a homlokzati tűzterjedés elleni védelem építményszerkezetként, több építési termékből tervezett, összeépített, homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálattal nem igazolt teljesítményű homlokzati tűzterjedés elleni gáttal biztosított, az építményszerkezet tűzvédelmi megfelelőségét igazolni szükséges. Az igazolást a tűzvédelmi tervező vagy szakértő, az építésztervező, esetenként az épületszerkezeti szaktervező és a tartószerkezet tervező az alkotó építési termékek teljesítménynyilatkozatai, minősítései, méretezései alapján állíthatja ki, meghatározott kivitelezési vagy gyártmánytervi részletterv mellékelésével.

Ennek során különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

  • a homlokzati tűzterjedés elleni gát és azok alkotóinak (építési termékek, építményszerkezetek) tűzvédelmi osztálya és teljesítményjellemzői,
  • az A1-A2 tűzvédelmi osztályú homlokzati tűzterjedés elleni gát és azok alkotóinak (építési termékek, építményszerkezetek) tűzvédelmi osztályai, tűzállósági határértékei, továbbá tűzvédelmi teljesítményjellemzőinek teljesülése (pl. EI követelményt ki lehet elégíteni továbbá REI igazolt tűzállósági teljesítményű építési termékkel, építményszerkezettel),
  • a tűzterjedés elleni gát tűzállósági határértékénél figyelembe vett építményszerkezetek és építési termékek felületfolytonossága,
  • egyéb, nem deklarált teljesítményjellemzők teljesülésének, pl. fagynak való kitettség.

Egyes építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztálya és tűzállósági teljesítménye az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltak szerint határozandók meg és igazolandók.

Tűzszakaszhatáron a homlokzati tűzterjedés elleni védelem céljára alkalmas az olyan függőleges vagy vízszintes homlokzati tűzterjedés elleni gát, amelynek

• tűzvédelmi jellemzői megfelelnek a vonatkozó előírásoknak, továbbá

• méreteit tekintve megfelel a Tűzterjedés elleni TvMI 4.3. fejezetben szereplő elvi ábrák szerinti geometriának (1–2. ábra).

2. ábra

A tűzterjedés elleni gát az épület külső határoló szerkezetein, burkolatán (homlokzatán, tetősíkján) folytonos, továbbá az épületen belüli tűzfalhoz, tűzgátló falhoz vagy tűzgátló födémhez is felületfolytonosan csatlakozik.

Példa a függőleges homlokzati tűzterjedés elleni gát kialakítására és geometriai méreteinek meghatározására (3. ábra).

3. ábra

Példa a vízszintes homlokzati tűzterjedés elleni gát kialakítására és geometriai méreteinek meghatározására (4. ábra).

4. ábra

Homlokzati tűzterjedés elleni gát kialakítására a Tűzterjedés elleni védelem TvMI F mellékletének ábrái adnak gyakorlati megoldási lehetőségeket.

TETŐSZINT

A magastető és a lapostető tetőszinti tűzterjedés elleni gátak homlokzati tűzterjedés elleni gátakkal alkotott megfelelő tűzvédelmi jellemzőjű kapcsolata – a védelmi síkok felületfolytonosságának elvével összhangban – biztosítandó.

A tűzterjedés elleni gát geometriai méretei vagy kialakításának módja azonos tűzszakaszhoz tartozó homlokzati felületeken is szerepet kaphat. Alapesetben egymás feletti nyílások esetében a nyílások közötti minimális távolságnak legalább a függőleges homlokzati tűzterjedés elleni gát geometriai követelményének megfelelőnek szükséges lennie.

A függőleges tűzterjedés elleni gát az ábra szerinti elvi geometriai mérete legalább 1,3 m, amely meghatározásánál a tűzterjedési gát magassága és homlokzati síkból való kiugrása a 3. ábra szerint vehető figyelembe.

VÉDETT TEREK

A tűzterjedés elleni gát elválaszthat továbbá nyílásos és nem nyílásos homlokzati felületeket vagy határolhat átmeneti védett tereket.

Nyílás nélküli homlokzati fal: Olyan homlokzati fal, amely nem tartalmaz nyílást, vagy olyan homlokzati falszakasz, amelyen a nyílásokat tartalmazó részeket tűzvédelmi célú sávval vagy tűzterjedés elleni gáttal választották el a tömör, nyílást nem tartalmazó felületektől.

Átmeneti védett tér: helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés vagy a további menekülés végrehajtásáig biztosítja.

Az átmeneti védett tér az épület kockázati besorolásának megfelelő tűzgátló és füstgátló, az OTSZ 56. § (1) bekezdésében meghatározott építményszerkezetekkel határolandó. Homlokzati tűzterjedés elleni védelmét a szomszédos helyiségektől elhatároló szerkezetek határán kialakított homlokzati tűzterjedési gátak, a szemközti nem azonos épülethez és/vagy tűzszakaszhoz tartozó szemben álló homlokzattól tűztávolság biztosítsa.

Az átmeneti védett terek, szabadlépcsők, menekülési útvonalak, előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helye vonatkozásban a láng, hősugárzás, füst, valamint a homlokzati tűzterjedés elleni védelmének biztosítása során figyelemmel kell lenni a létesítmény geometriai kialakítására – egymással szöget bezáró, illetve egymással szemben lévő homlokzati és tetőfelületek elhelyezkedésére –, az alkalmazott építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőire, valamint az épület határoló szerkezetein (homlokzat, tető) elhelyezkedő nyílások, nyílászárók helyzetére, a kapcsolódó tűzszakaszokra.

Amennyiben egy felújítási munka során a tervező és a kivitelező nem tisztázza az épület, illetve homlokzatának védelmi síkjait, egy tűzvédelmi szempontból jól megtervezett épület tűzbiztonságát is lényegesen le lehet rontani, ha az addig nem éghető homlokzatokat éghető anyagokkal burkolja be a védelmi síkok vonalában.

 

Folytatjuk!