Lanyhuló lendület jellemezte a 2023-as év építőipari helyzetét. A beruházók visszafogottabban vágtak bele mind az épületfelújításokba, mind az új építésekbe. Mindenki próbált kivárni, amíg teret nyerhetnek végre az energiabarát házak építésének finanszírozását segítő új állami támogatások.

Nem kérdés, hogy nincs más választás: fokozatosan, de biztosan el kell indulni a passzívházak építésének rögös útján. Hátunk mögött kell hagyni a „régi jól bevált” – ám nyilvánvalóan elavult – mód­szereket; helyettük össze kell barátkozni a modern anyagokkal és technológiák­kal. Jó dolog a kreativitás, de felülírhatja a tudomány: kizárólag akkor lehet az épü­letek fűtésére és hűtésére fordított ener­gia jó részét megtakarítani, ha az épített környezetet nem „okosságokkal”, hanem megfelelő mennyiségű és minőségű szige­telés beépítésével tesszük energiatakaréko­sabbá. Logikus következményként szigorí­totta szabálypalettáját az építőipari hatóság is, mivel ők már évek óta határozott állás­foglalással tették le voksukat az eredmé­nyesség és a hatásfok növelése mellett.

Szembenézve a tényekkel

Amikor a ház minimum szigeteléséről beszélünk, akkor egészen pontosan arra szeretnénk rávilágítani, hogy legalább a pincefödém és a padlásfödém együttes szi­getelésére van szükség ahhoz, hogy mér­hető, energiahatékony eredményt érjünk el.

Sem az építőipari munkadíjak, sem az épí­tőanyag-költségek nem mentek lejjebb az elmúlt időszakban – nincs hát ok tovább várni a csodára… Már csak azért sem, mert a magyar szigetelőanyagon-piacon 2023-ban már bizonyított egy igazi kor­szakalkotó fejlesztés, amellyel mérhető eredmények mutathatók fel a szigetelés-energiamegtakarítás párhuzamát tekintve – reális áron. A tavaly népszerűvé vált „minimál felújítási programok” aktív sze­replője, és a versenyben való megméret­tetés abszolút győztese az URSA egyik gyűrt szálas TECTONIC típusú terméke volt, név szerint az APh ACOUSTIC. Lehet, hogy a neve nem túl beszédes, de a vele elért eredmények határozottan azok! A nem éghető és teljesen víztaszító (hid­rofób) URSA TECTONIC termékcsalád APh ACOUSTIC elnevezésű tagja az épü­letszigetelések számos alkalmazási terüle­tén jelent kitűnő megoldást: padlásfödém, magastető és válaszfalak is kielégítően szi­getelhetők a felhasználásával.

A kőkorszak vége

Szálas szigetelőanyagot jelentősen keve­sebb környezetterheléssel jár üveg alap­anyagból gyártani, mint más ásványi alap­anyagok – olvasztott kőzetek: mészkő, dolomit, bazalt (régebben még kohósalak is) – felhasználásával. Az URSA ásvány­gyapot szigetelőanyagok fenntartható erő­forrásokból és 95%-ban megújuló alap­anyagból készülnek: fő nyersanyagaik közé tartozik az üveg és a természetben megújuló erőforrásként bőven előforduló kvarchomok.

Az üveggyapot szálak nagyon vékonyak és effektíve hosszúak. Ebből a szálszerke­zetből adódik a termék nagyfokú rugal­massága, amely nemcsak könnyű feldol­gozhatóságot és kiváló térkitöltést biztosít, hanem a hangszigetelési paramétereket is kiemelkedővé teszi. A szigetelőanyag hővezetési tényezőjét is nagyban befolyá­solja az említett szálvékonyság: a minél vékonyabb szálak növelik a termék hőszi­getelő képességét.

A különleges „tektonikus” formában elrendezett üveggyapot szálhalmaznak nemcsak a rendkívül tömör szálszerke­zetű URSA TECTONIC ásványgyapot táb­lák egyedülálló szigetelési teljesítménye köszönhető, hanem a szálak kiváló réteg­elválási szilárdsága és a páraáteresztő táb­lák magas nyomószilárdsága is. A termék gyártásához szükséges energia sokszo­rosát lehet az épület fűtési/hűtési igényé­nek csökkentése révén megtakarítani. Nem elhanyagolandó előny az sem, hogy a rág­csálókat nem vonzó táblák alak- és méret­tartása is kitűnő: érzéketlenek a téli-nyári hőingadozásra, nincs hőtágulásuk.

A korszerű a költséghatékony!

Ellentmondásosnak hangzik, mégis igaz, hogy a magasabb minőségű anyagokkal jelentős építési költség takarítható meg. Hogyan lehetséges ez? Hiszen ezek ára valamivel magasabb kategóriába tartozik, mint az „eco” megoldásoké… Nézzük pél­dául azt, hogy ferde épületszerkezetekbe (családi ház magastető) a jobb lambdájú öntartó szigetelőanyagok huzalozás nél­kül is beépíthetők, ezzel pedig nem kevés munkadíjat és időt spórol a befektető. Ráadásul a 21. századi URSA TECTONIC szigetelőanyagoknál nem kell félni attól, hogy „mérget” csempészünk velük a lakó­terekbe. A kiváló beltéri levegőt kereső egészségtudatos és környezettudatos vásár­lók már felismerik a termékeken a Blue Angel kiemelkedően környezetbarát, vala­mint az egészségre ártalmatlan mivoltukat mutató RAL és EUCEB minősítéseket.

Elengedhetetlen a páraáteresztés

A szigetelőanyagok kiválasztásnál gyak­ran nem volt szempont a páraáteresztő képesség, és ez nem helyes. Ugyanis bizo­nyos értelemben az épületek is „léle­geznek”, és nemcsak a kéménykürtőn át. Közismert tény, hogy a rosszul szi­getelt épületek kéményén keresztül sok szén-dioxid távozik, az viszont kevésbé ismert jelenség, hogy a házak a homlok­zaton és a tetőn át is szeretnének „kipáro­logni”, és ha olyan szigetelőanyagok van­nak a szerkezetekbe építve, amelyek ezt nem teszik lehetővé, akkor a ház „befül­led”, és ez egy idő után nemcsak kellemet­len, egészségtelen beltéri levegőt, hanem penészesedést is okoz. Nincs az a profi szellőztető rendszer, amely erre százszá­zalékos megoldást nyújt, azonban légát­eresztő szálas ásványgyapot szigetelőanya­gok alkalmazásával elkerülhetők a hasonló jelenségek.

Az URSA TECTONIC termék­családba tartozó szálasanyagok nemcsak kiváló hőátbocsátási értékkel (deklarált lambdaérték) rendelkeznek és nagyon jó hangelnyelők, hanem mivel nyitott a szál­szerkezetük, ezért páraáteresztők is egy­ben. Hagyják „élni” az épületet.

Komfortos tetőtér – komplex módszerrel

Az elmúlt évtizedekben lényege­sen gyengébb minőségű tetőszerke­zetek épültek,
kb. 0,408 W/m2K hőátbocsátási értékkel – amely nemcsak a jelenleg érvényes műszaki és energetikai követelményekhez viszonyítva aggasztó. Rosszabb szigetelőképességű (λD = 0,042–0,045 W/m2K) és maximum 10 cm vastagságú szigetelőanyagot építettek be a 15.cm magas szarufák közeibe, csak egy rétegben. A szarufáknál vonalmenti hőhidak keletkeztek, mert a fa rossz szige­telő. A belső burkolat mögé gyakran pára­technikailag nem megfelelő mezőgazdasági fóliákat, kátránypapírokat építettek be.

A nyáron meleg, télen kifűthetetlen, ned­vesedő és penészesedő tetőtereket komplex szigetelési rétegrenddel kell energetikai­lag felújítani ahhoz, hogy hőveszteségén érdemben javítani tudjunk.

Az URSA „kifelé hízlalt” tetőszigetelési rétegrendje azért vált közkedveltté, mert a munkálatok csak minimálisan érintik a már kialakított, lakott belső teret. A megoldás különlegessége, hogy valóban kívülről való­sítható meg, mégpedig URSA TECTONIC APh ásványgyapot, zártcellás URSA XPS és URSA SECO tetőfólia termékek kom­binált alkalmazásával. Költségtakarékos, mert a tetőszerkezetben több elem megma­radhat: a belső burkolat, a szarufa, és vis­szarakhatók a nem törött, repedt vagy szét­fagyott tetőcserepek.

XPS-bakos szigetelés kivitelezése

Az ún. XPS-bakos rétegrendi kialakítással a szarufák felü­lete nem közvetlenül a téli hidegbe kerül majd, hanem mivel megkapja ezt a speci­ális extrudált polisztirol anyagból készült bakot hőszigetelő rétegként, a vonalmenti hőveszteség minimálisra csökken. A bak a vonalmenti teherátadásban is komoly sta­tikai szerepet tölt be, így a tetőszerkezet alkalmassá válik a kiváló műszaki para­méterekkel rendelkező, de nem terhelhető URSA üveggyapot termékek megfelelő vas­tagságban történő beépítésére is.

Az URSA TECTONIC – köztük az APh ACOUSTIC – üveggyapot szigetelőanya­gok összetételük és különleges gyártás­technológiájuk okán nemcsak megfelelnek a legmagasabb épületenergetikai követel­ményeknek, de méltán teszi népszerűvé őket sokrétű felhasználhatóságuk is.

További termékinformációk:
https://www.ursa.hu/aph-acoustic

URSA Salgótarján Zrt.