Védelmi síkok felületfolytonosságának tűzvédelmi követelményei

447

Az alkalmazott szerkezettípus OTSZ szerint elvárt tűzvédelmi teljesítménye igazolásától eltérő módon szükséges igazolni a védelmi síkok felületfolytonosságát, hogy a követelményt a szerkezetgyengítések, áttörések mentén is alá tudjuk támasztani megfelelő igazoló dokumentumokkal.

Lestyán Mária
szakmai kapcsolatokért
felelős igazgató,
ROCKWOOL Hungary Kft.

A hő-, pára- és csapadék elleni védelem megtervezése során a tervezők, kivitelezők tisztában vannak azzal, hogy a védelmi síko­kat egyenértékűen és felületfolytonosan kell megtervezni és kialakítani ahhoz, hogy egy szerkezet ne legyen hőhidas, ne jusson be a csapadék és ne tudjon a szerkezeten belül lecsapódni a pára. Nincs ez másként a tűz­védelem területén sem, csak sajnos ezen a területen korántsem olyan gondos a tervezés, kivitelezés. A kialakítás hibáját itt nem jelzi penészesedés, nedvességfolt viszont egy tűz­eseti következmény nagyon súlyos is lehet.

Attól függően, hogy milyen az alkalma­zott szerkezettípus tűzvédelmi szempontból és annak elvárt tűzvédelmi teljesítménye (Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti követelménye), és hogy ezt milyen vizsgá­lattal igazolták, eltérő módon szükséges a védelmi síkok felületfolytonosságának kér­dését vizsgálni a tervezés, kivitelezés során akként, hogy a követelményt igazoló doku­mentumokkal a szerkezetgyengítések, áttö­rések mentén is majd alá tudjuk támasztani.

Az áttörések, átvezetések környezetében a tűz nagyon könnyen átterjedhet egyik helyiségről a másikra vagy beterjedhet a szerkezetbe, ahol, ha éghető anyagokat, szi­geteléseket alkalmazunk, jelentős mértékű tűzterjedés valósulhat meg a szerkezeten vagy a szerkezeten belül.

Tűzvédelmi szempontból kétféle szerke­zetet különböztetünk meg. Az egyik cso­port a tűzgátló alapszerkezetek, a másik pedig az egyéb építményszerkezetek. Fon­tos, hogy mindig tisztázzuk milyen szer­kezetet érint a tevékenységünk, különösen meglévő épületeknél, ahol nem állnak ren­delkezésre tervek.

Tűzgátló alapszerkezetek

A tűzgátló alapszerkezetekre vonatkoz­nak a legszigorúbb előírások.

Tűzgátló alapszerkezet: a tűzfal, a tűzgátló fal és a tűzgátló födém gyűjtőfogalma. Itt min­den esetben tűzgátló lezárásokat szükséges alkalmaznunk. Tűzgátló lezárás: építmény­szerkezetek nyílásainak, áttöréseinek, vala­mint vezetékek, vezetékrendszerek átvezeté­sének tűzterjedést gátló elzárását biztosító műszaki megoldás, amely a tűz nyíláson, áttörésen, valamint a vezetéken keresztüli terjedését meghatározott ideig meggátolja; ebbe a körbe tartoznak a tűzgátló nyílászá­rók, a tűzgátló záróelemek, a tűzgátló rés­kitöltő-réslezáró rendszerek és a tűzgátló lineáris hézagtömítések.

Amennyiben tűzvédelmi teljesítmén­nyel rendelkező, de nem tűzgátló alap­szerkezetről beszélünk és a szerkezetünk nem homogén, mint például egy vasbe­ton falszerkezet, vizsgálni szükséges, hogy a réteges szerkezeten történő átve­zetés, áttörés, gyengítés miként befolyá­solja annak tűzvédelmi teljesítményét, ha nem avval a kialakítással vizsgálták. Pél­dául trapézlemezes tető vizsgálatánál nem volt kupola, esőelvezető beépítve.

Elő­írás, hogy a kéreggel, fegyverzettel védett, belső helyzetű éghető komponensek védel­mét minden irányból a védelmi síkok felü­letfolytonossági elvének érvényesülésével szükséges biztosítani, a szerkezeti kapcso­latok, átvezetések és áttörések mentén is. Ennek igazolása vizsgálattal vagy a TvMI által szabott műszaki megoldásokkal lehet­séges. A kéreg, fegyverzet tűzvédelmi tel­jesítményét, a végfelhasználási állapotot figyelembe véve külön is igazolni kell.

Egyéb építmény

A térelhatároló funkcióval rendelkező szerkezetek esetén a szerkezet tűzvédelmi jellemzőjére kihatással lévő gyengítések­nél (pl. áttörések vagy villamos szerelő­doboz) is biztosítani kell a tűzállósági tel­jesítményt. A gyengítések környezetében a tűzállósági teljesítmény vizsgálattal igazolt műszaki kialakítással, minősítéssel rendel­kező tűzvédelmi lezárásokkal, TvMI által meghatározott műszaki megoldással biz­tosítható. Ilyen megoldás például gipsz­karton válaszfalak nyílásainak, elektromos kapcsolódobozainak elhelyezése, trapézle­mezes födémeken átvezetett tetőösszefo­lyók, áttörések, felülvilágító vagy hő- és füstelvezető kupolák környezete. Az Épít­ményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Tűzvédelmi Műszaki Irányelv részlete­sen ismerteti az egyes szerkezetekkel kap­csolatos igazolási módokat. A nem éghető kőzetgyapot szigetelések alkalmazása bevett gyakorlat a rések, légrétegek, átveze­tések, áttörések környezetében kialakít­ható tűzvédelemnek. Kérdés esetén fordul­janak kollégáinkhoz bizalommal!

 

 

www.rockwool.hu