Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2022. június 13-án hatályba lépett változásai kihatnak a lapostetőkben alkalmazható építési termékekre, szerkezetekre is.

A lapostetők kialakításának megtervezését minden esetben a tűzvédelmi követelmé­nyek meghatározásával szükséges kezdeni, mivel az építmény kockázati osztályától, szintszámától és új elemként a fokozott üzembiztonságú oltóberendezés alkalma­zásától függően a követelmények és ezzel összefüggésben az alkalmazható réteg­rendek, szigetelések típusai is igen eltérők lehetnek. Hasonlóan a homlokzatokhoz a lapostetőkön is sok esetben szükséges tűzvédelmi célú sávokat, felületeket, nem éghető rendszereket alkalmazni, és ezen kívül – eltérően a homlokzatoktól – éghető szigetelés alkalmazása esetén még tűzvé­delmi célú lezárásokra is szűkség lehet. A választott műszaki megoldás, rétegrend és alkalmazott szigetelés nem csak a jelenben lehet kihatással a létesítmény tűzvédelmi helyzetére, hanem a jövőbeni bővítést, átalakítást, funkcióváltást is korlátozhat­ják, ha azok szigorúbb elvárásokat támasz­tanak a szerkezet tűzvédelmi teljesítmé­nyét illetően.

Lapostetők kialakítására vonatkozó köve­telményeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, az előírásoknak megfelelő műszaki megoldásokra és kiala­kításokra pedig a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek adnak választ. A követelmé­nyeket tartalmazó OTSZ 2. melléklet 1. sz. táblázatának megfogalmazásai megváltoz­tak, és ezekhez igazodva lettek a szerkezet teljes egészére vonatkozó tűzvédelmi teljesítménykövetelmények meghatározva. A lapostetőre, mint az épület legfelső szint­jének lefedését biztosító szerkezetre, több­féle követelmény vonatkozhat, attól füg­gően például, hogy milyen szerkezet, födém helyezkedik el alatta, méretezték-e az alatta lévő födémet romteherre, vala­mint, hogy a legfelső szint lefedését biztosító szerkezet, tönkremenetel okoz-e kiterjedt állékonyságvesztést. Eltérő tűz­védelmi teljesítményű lapostetős kialakí­tások előfordulhatnak olyan épületekben, például csarnokoknál, ahol az egyszintes csarnoképületen belül találhatók többszin­tes fejépületek is.

Új elem, hogy a lapostetőkben alkalmaz­ható építési termékekre vonatkozó követel­mények táblázatos formában jelennek meg az OTSZ-ben (2. melléklet 2. sz. táblázat). A két táblázatot, valamint az Építmény­szerkezetek tűzvédelmi jellemzői Tűzvé­delmi Műszaki Irányelv vonatkozó részeit együttesen szükséges alkalmazni. Ott, ahol az épületben fokozott üzembizton­ságú oltóberendezést alkalmaznak, a szer­kezetekre vonatkozó követelmények szigo­rúbbak lehetnek.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2. melléklet 2. sz. táblázat a Tetők és tetőtér-beépítés követelményei alcímhez

Kérdés esetén forduljanak kollégáink­hoz! A nem éghető kőzetgyapot szigetelé­sek nagyban növelik az épület tűzvédelmi teljesítményét, csökkentik a kockázatokat, rugalmasan biztosíthatók a későbbi bőví­tések és funkcióváltások. A1 tűzvédelmi osztályuknak köszönhetően alkalmazha­tóak tűzterjedés elleni gátakon, sávokon, valamint azokon a helyeken is, ahol a Tűz­védelmi Műszaki Irányelvek az áttörések, átvezetések, gyengítések mentén leírják.

 

www.rockwool.hu