Időről időre történnek olyan nagy tűzesetek, amelyeket a tervezői szakma intő jelnek kellene hogy tekintsen, tanulságul arra, hogy az építési termékek, szerkezetek kiválasztása mennyire meghatározza egy épület valós tűzbiztonságát.

Az energetikai és esztétikai igényeket is kielégítő műszaki meg­oldások soha nem látott gyorsasággal jelentek meg az építőanyag-piacon anélkül, hogy azok valós veszélyeit, tűzvédelmi kocká­zatait felmérték, ismerték volna. Mindeközben a jól bevált nem éghető anyaghasználatot (beton, tégla, kő, fém) az építőanyagok területén a műanyagok térnyerése váltotta fel, ahol lehetett, az energetikai hatékonyság növelése érdekében alkalmazott átszel­lőztetett légrésekkel kombináltan.

Nincs megfelelő szabályozás

A szabályozási környezet csak nagyon lassan tudja az új termé­kek, műszaki megoldások tekintetében a valós kockázatokat fel­ismerni, lekövetni, megfelelő szinten alkalmazni, szabályozni, a szükséges szabványos vizsgálatokat a kockázatok értékelésére kidolgozni stb. Különösen igaz ez az Európai Unió területén, ahol a jelenlegi szabályok szerint az EU szerepe annak biztosítása, hogy az épí­tési termékek forgalomba hozatala ne ütközzön akadályokba. Sok esetben a valós tűzbiztonsági igények összefeszülnek gazdasági, energetikai, klímavédelmi célokkal. Számos tűzeset felhívta már korábban is az éghető homlokzatbur­kolatok, rendszerek tűzterjedésének a kockázatára a figyelmet, még sincs a mai napig sem egységes értékelési rendszer, vizsgálati módszer az EU területén.

Hamis biztonságérzet

Az építési termékek, szerkezeti kialakítások tekintetében a ter­vezőkben hamis biztonságérzet alakult ki, a szakmai értékelés helyett az alábbi érvrendszerre építve:

  • Amit forgalomba lehet hozni, az biztonságos.
  • Aminek az alkalmazását jogszabály nem tiltja, nem szabá­lyozza, azt nyugodt szívvel lehet alkalmazni.
  • Ha van teljesítménynyilatkozata a terméknek, van CE jelölés a terméken, az beépíthető, betervezhető.
  • Ahova a gyártó ajánlja a terméket, oda az megfelelő.
  • Nem éghető szigetelés van mögötte, nem lehet gond a tűzterje­déssel.
  • Magyarországon még nem volt hasonló tűzeset.

Az, hogy egy építési termék, szerkezeti kialakítás az elvárt bizton­sági szintnek megfelelő-e tűzvédelmi szempontból, az mindig a vég­felhasználás szerinti állapotban való értékeléstől függ, és nem attól, hogy rendelkezik-e a fogalomba hozatalhoz szükséges iratokkal.

Fotó: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

A 2024. február 23-án a spanyolországi Valenciában bekövet­kezett tűzeset kapcsán is – ahol tízen vesztették életüket, és 138 lakás kiégett – felmerült a kérdés, hogy egyáltalán lépést tudnak-e tartani a biztonsági előírások az építőipar innovációjával. Az épü­let építésének idejében még nem voltak érvényben azok az előírá­sok, melyek gátolták volna a homlokzati tűzterjedés szempontjá­ból veszélyes, megvalósult állapotot.

Kiemelt gondossággal kell eljárni

Az innováció a gazdaság és a fejlődés mozgatórugója, viszont nem szabad elfelejtkezni arról, hogy az új termékek, szerkezeti meg­oldások tűzvédelmi szempontból jelentős veszélyt hordozhatnak, mivel a több évtizedes tűzeseti tapasztalatokra és vizsgálati ered­ményekre épülő szabályozások, előírások az új kockázatokra nem fognak megfelelő válaszokat adni. Betervezésükkor kiemelt gon­dossággal kell eljárni, a lehetséges kockázatok szakmai értéke­lése mellett. A tűzvédelmi előírások rendszere az Országos Tűz­védelmi Szabályzat adott állapotában képez komplex egységet. Amennyiben nem található benne szabályozás egy adott területre, vagy egy korábbi OTSZ által megvalósult épület vonatkozásában alkalmazzuk, a jelenlegi jogi környezet előírásait vegyük figye­lembe, hogy a létesítéskori elvárt biztonsági szintet szükséges fenntartani akként, hogy a megjelenő többletkockázatokat értékel­jük, és a szükséges ellensúlyozó intézkedéseket meghozzuk.

A ROCKWOOL nem éghető kőzetgyapot szigeteléseinek az alkalmazása abban az esetben nyújt védelmet, amennyiben a vég­felhasználás szerinti állapotban a szerkezettel szemben támasztott tűzvédelmi követelmény is kielégíthető.

Ahhoz, hogy a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szigetelés kerüljön kiválasztásra, a tervezőnek nem elég kiírnia a szigetelés tűzvédelmi osztályát, hanem ott, ahol a tűzvédelmi szempontból releváns, meg kell adnia a termék típusát (üveg- vagy kőzetgya­pot) műszaki paramétereit, testsűrűségét, olvadáspontját. Ne hasz­náljuk a termék meghatározásnál az ásványgyapot kifejezést!

www.rockwool.hu