Digitalizáció az építőiparban

964
Daniel Stadel, a PERI digitális átalakulásért felelős vezetője

A digitális korszak már régen beköszöntött az építőiparban. A munkafolyamatok így gyorsabban és hatékonyabban zajlanak. Az alábbi interjúban Michél-Philipp Maruhn, a DIGITALWERK podcast alapítója és házigazdája beszélget erről az izgalmas témáról Daniel Stadellel, a PERI digitális átalakulásért felelős vezetőjével.

Michél-Philipp Maruhn – Kezdjük rög­tön a „digitális átalakulás” témájával. Mit jelent ez pontosan, és hogyan zajlik az ön munkája a mindennapok szintjén?

Daniel Stadel – Konkrétan az üzletágunk digitalizálásával foglalkozunk. Azt vizs­gáljuk, hogyan lehet az építési folyamato­kat a digitális technológiák segítségével maximálisan támogatni és felgyorsítani, hogy ügyfeleink valódi hozzáadott értéket kapjanak, jobban és gyorsabban végezhes­sék el feladataikat. Előfordul, hogy például közvetlenül a termékeinken dolgozunk chipekkel és érzékelőkkel, vagy egész folyamatokat elemzünk digitális model­lezés segítségével. Minden nap új üzleti modelleket, témákat és technológiákat vizsgálunk, és csapatként döntünk a követ­kező lépésekről.

M.-Ph. M. – Ez igazán izgalmas. Tud pél­dákat mondani azokra a folyamatokra, amelyekben érzékelőket használnak?

D. S. – Konkrét példaként tudom emlí­teni a szenzortechnológiát, melyet helyben a betonozás folyamata során használnak. A hőmérséklet itt nagyon fontos szerepet ját­szik – a beton megkeményedik és felmeleg­szik. A hőmérséklet és a beton szilárdságá­nak digitális rögzítésével így gyorsabban lehet reagálni, és akár korábban kizsaluzni. Érzékelők használhatók a hidrosztatikus nyomás mérésére is, amely akkor keletke­zik, amikor a betont a zsaluzatba öntik. A megrendelő így nyomon követheti a zsalu terhelhetőségi határát, és szükség ese­tén beállíthatja a betonozási sebességet. Ha például a zsalu a terhelhetőségi határát még nem érte el, a megrendelő gyorsabban betonozhat. Ha a zsalu elérte a határérté­ket, a monitorozás révén biztosítjuk, hogy ne legyen túlterhelve és ne robbanjon szét. Mindez óriási mértékben növeli az idő- és költségmegtakarítást az építkezésen.

PERI InSite Construction betonérettség kalkulátor és építési hőmérséklet-ellenőrző eszköz (Forrás: PERI SE)

M.-Ph. M. – Megpróbálják mindezt az ügyfelek igényeihez igazítani. Hogyan néz ki ez pontosan?

D. S. – Igen, abszolút. A fejlesztések meg­közelítése változik. Régebben az emberek inkább a termékre összpontosítottak, ame­lyet akkor fejlesztettek ki vagy finomítot­tak, amikor az erre vonatkozó ötlet meg­született. Időközben a hangsúly nagyon is az ügyfelek visszajelzéseire helyeződött. Az ügyfélközpontúság egy olyan divat­szó, amelyet gyakran emlegetnek ebben az összefüggésben. Végül is az ügyfél fizeti a számlát, ezért is kell, hogy ő legyen a cse­lekvés központja. Fontos, hogy fejlesszük ennek a folyamatnak a megértését. Mi mozgatja az ügyfelet? Milyen kihívásokkal szembesül az építkezésen, különösen a ter­mékeink használata során? Hogyan tudunk értékteremtő támogatást nyújtani új tech­nológiákkal és új modellekkel?

M.-Ph. M. – Mit tartogat az ön számára a jövő? Tervez-e bizonyos utat bejárni vagy inkább nyitottan közelít az új dolgok felé?

D. S. – Létezik, többek között, egy Jövő Termékei és Technológiája részlegünk, amely kifejezetten azzal foglalkozik, hogyan lehet a PERI alaptevékenységét lebontani, és hogyan néz ki a jövő az épí­tőiparban. Ez néhány olyan innovatív meg­közelítést eredményezett, mint például a 3D-s betonnyomtatás. Az elmúlt öt évben sokat tanultunk, és a hozzáállásunk is egyre professzionálisabbá vált. Mostanra nagyon jó elképzelésünk van arról, hogy mit szeretnénk csinálni.

PERI COBOD BOD2 3D-nyomtató

M.-Ph. M. – Elképzelhető, hogy nemcsak a folyamatokat és rendszereket optima­lizálják, hanem teljesen új szolgáltatáso­kat is kifejlesztenek, és azokat elérhetővé tegyék ügyfeleik számára?

D. S. – A további fejlődés elengedhe­tetlen ahhoz, hogy továbbra is sikeresek maradjunk. Ha ezt az autóiparral hason­lítom össze, ott már nem az autó, hanem a mobilitás áll a középpontban. A folya­matról vagy akár az eredményről van szó, nem pedig magáról a termékről. Van egy szolgáltatási portfoliónk, amely a logisz­tikától kezdve a tisztításon, a javításon, a helyszíni felügyeleten és a felügyelői kér­déseken át terjed, de ezek természete­sen nagyon szorosan kapcsolódnak a ter­mékeink alkalmazásához. Mindazonáltal nagyon is nyilvánvaló, hogy az igények egyre nőnek. Jelenleg számos vállalat­nál generációváltás zajlik a vezetésben is. Itt most az úgynevezett „digitális benn­szülöttek” veszik át a kormányrudat. Ők már nem annyira a termékeinket kérdője­lezik meg, mint inkább azt várják el, hogy a megfelelő célt a lehető legjobb módon érjük el. Erre fel kell készülnünk, nagyon jól kell ismernünk a piacot, és szükség ese­tén a megfelelő fejlesztéseket is kezdemé­nyeznünk kell.

Építési folyamatok támogatása PERI applikációk segítségével

M.-Ph. M. – Az előbb azt mondta, hogy az új generáció felnőtté válik. A generációk változnak, új és más nézeteik vannak. Egy vállalat ismerheti a piacot, de vajon isme­ri-e a következő generáció ügyfeleit? Sze­rintem ez nagy feladat az ipar és a keres­kedelem számára, hogy ne veszítse el a fonalat. Ön mit gondol?

D. S. – Abszolút. Ez alapvető fontosságú. Ha elveszítem a kapcsolatot az ügyfél­körömmel, akkor csak idő kérdése, hogy mikor nem tudom már azt a portfoliót kínálni, amit az ügyfelek igényelnek.

M.-Ph. M. – Beszéljünk még egyszer Önről: azt már tudjuk, hogy sok tapaszta­latot szerzett a digitális ágazatban és inno­vációs területen. Melyek azok a fontos dol­gok, amelyeket kiemelne?

D. S. – Fontos a nyílt eszmecsere, és az embernek őszintének kell lennie önma­gával, és be kell ismernie, hogy a dolgok változni fognak. El kell fogadni, hogy egy évtizedek óta sikeres termék előbb-utóbb eléri a telítettségi pontot, van egy felső határa. Egy bizonyos ponton egysze­rűen nem mehet tovább, és akkor valami újnak kell történnie. A második pont a bátorság, és látjuk a vállalkozói szelle­met, különösen a közepes méretű és csa­ládi vállalkozásokban. Ez azt is jelenti, hogy van bátorságunk nekifogni a dolgok­nak, és vállalni a kockázatot. A harmadik és utolsó pont az, hogy szükség van egy egészséges adag pragmatizmusra. Egysze­rűen meg kell tennünk a dolgokat, és nem csak beszélni róluk. Azt hiszem, nagyon jók vagyunk abban, hogy ismételten ele­mezzük a dolgokat, és újra mérlegel­jük őket. Egy bizonyos szakaszban azon­ban a cselekvés és bizonyos körülmények között a kudarc tanulási görbéjén keresztül jutunk el a végső felismerésig. Úgy gondo­lom, hogy ezt fontos tanulási lehetőségnek kell tekintenünk, és le kell vonnunk belőle a következtetéseket is. Természetesen nem kell minden hibát magunknak elkövetni, nagyon hatékonyan lehet másokkal ötlete­ket cserélni. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokon saját magunk­nak kell keresztülmennünk ahhoz, hogy továbbléphessünk, hiszen a vállalati kul­túrák különböznek. A legfontosabb, hogy tartsunk ki, és vegyük komolyan a felada­tunkat.

 

www.peri.hu