Építményszerkezet tűzvédelmi jellemzői TvMI fő változásai és alkalmazásai a gyakorlatban

Az előző cikkünkben az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Tűzvédelmi Műszaki Irányelv fő változásait ismertettük, most pedig az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőinek az igazolásában betöltött szerepét mutatjuk be.

Lestyán Mária
építésztervező
szakmérnök, szakújságíró

A jogi környezet folyamatosan változik, igaz ez a tűzvédelmi előírásokra is. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely a követelményeket tartalmazza, jelenleg is módosítás alatt van. 2022 elején várható, hogy megjelennek a módosítások. A követelményoldal változásai okán a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek is módosulni fognak.

Tűzvédelmi teljesítménykövetelmény fennállhat építési termékekkel és szerkezetekkel szemben egyaránt. Ahhoz, hogy a követelmények kielégítését igazolni lehessen a Tűzvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően, nem elég a kivitelezési dokumentációban részletezetteket betartani, hanem az építményszerkezetekre és az azokat alkotó építési termékekre vonatkozóan rendelkezni kell a megfelelő igazoló dokumentumokkal. Nem elég tehát, hogy csak a tervezők ismerjék a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek tartalmát, hanem a kivitelezőknek, műszaki ellenőröknek, felelős műszaki vezetőknek is napi szinten használniuk szükséges, különös tekintettel arra, hogy nagyon sok esetben az építményszerkezetek megfelelőségének igazolásának részét képezi a felelős műszaki vezető építési naplóba tett bejegyzése, nyilatkozata is. A műszaki ellenőrnek ellenőrzése során nemcsak azt kell vizsgálnia, hogy az építési termékek, építményszerkezetek igazoló dokumentumai rendelkezésre állnak-e, hanem azt is, hogy a felelős műszaki vezető megtette-e a szükséges nyilatkozatot.

MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT

Mikor szükséges a felelős műszaki vezető nyilatkozata a Tűzvédelmi törvény értelmében?

 • Amennyiben az építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezéssel igazolják, abban az esetben a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető bejegyzése is szükséges az építési naplóba.
 • Ha az igazolás szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján történik.
 • Ha a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető építési naplóban rögzített bejegyzése szolgál, például amennyiben az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza.

Ilyen eset lehet továbbá, ha a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet értelmében egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki védelem alatt álló építménybe építési termék beépítése történik, melynek teljesítményét a felelős műszaki vezetőnek kell igazolnia.

JOGOSULTSÁG, SZAKÉRTELEM

Az Étv. 39/A. § (1) szerint az építőipari kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. Jelenleg tűzvédelmi szakterülethez nincs rendelve jogosultság, ezért az építési tevékenységtől függően a magasépítési, épületgépészeti vagy villamossági szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőnek szükséges nyilatkoznia. Ennek okán különösen fontos, hogy azokban az esetekben, amikor a felelős műszaki vezető kellő szakértelemmel nem rendelkezik, megfelelő szakértelemmel és jogosultsággal rendelkezőt vonjon be.

KÖVETELMÉNYEK

Az építmények különböző szerkezetei építési termékek (beleértve a készleteket is) alkalmazásával vagy építési termékek összeépítésével hozhatók létre. Az építési termékek esetén azok műszaki előírásai és teljesítménynyilatkozatai általánosan tartalmazzák a termékek igazolt tűzvédelmi jellemzőit (a nem vizsgált jellemzők NPD jelzéssel szerepelnek). Építési termékek és készletek esetében minden esetben megnevezésre kerül a gyártó. Az építési termékek esetében a felelős műszaki vezetőnek, műszaki ellenőrnek ellenőrzési szerepe van. Egy részről ellenőriznie kell, hogy a teljesítménynyilatkozaton szerepel-e az elvárt tűzvédelmi teljesítmény, valamint ha szerkezet részeként kerül alkalmazásra az építési termék, akkor annak elvárt teljesítménye megfelel-e a szerkezet igazoló dokumentumai szerint elvárt teljesítménynek.

A különböző építési termékek összeépítésével létrejövő szerkezeteket építményszerkezetnek nevezzük, ezeknél gyártót nem mindig lehetséges nevesíteni. Ezen építményszerkezetek műszaki jellemzőit (tűzvédelmi jellemzők, hőátbocsátási tényező stb.) valamilyen önkéntes műszaki előírás dokumentum (ATB, TMI) tartalmazza, vagy ezen jellemzők értékei különböző, az adott vizsgálatra akkreditált laboratóriumok által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyvek, szakértői számítás, szimuláció alapján igazolhatók. Nehéz helyzet alakul ki, amikor meglévő építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőinek meghatározására van szükség, gyakran még akkor is, ha a szerkezet kialakítása ismert. Az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) tárgya iránymutatás az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőinek meghatározásához, igazolásához.

Az TvMI K melléklete az Építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítményének meghatározását foglalja össze, mely nemcsak a meghatározásra, hanem az ellenőrzésre vonatkozóan is iránymutatásul szolgálhat.

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA

A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét a Ttv. 13.§ (4) pontjában felsorolt lehetőségek valamelyikével lehet igazolni. Nem elégséges a tervekben szereplő műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó általános hivatkozás. A kivitelezési dokumentáció tűzvédelmi munkarésze nem helyettesíti az építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit igazoló dokumentumokat. Ha egy szerkezet tűzvédelmi megfelelőségének igazolására szolgáló dokumentum nem tér ki a felhasználás szempontjából minden lényeges csomóponti kialakításra, amely a szerkezet tűzvédelmi teljesítményét befolyásolhatja, akkor az eltérő műszaki megoldás megfelelőségét is igazolni szükséges a Ttv. 13. §. (4) pontjában felsorolt lehetőségek valamelyikével (pl. a térelhatároló funkcióval rendelkező szerkezetek esetén a szerkezet tűzvédelmi jellemzőjére kihatással lévő gyengítéseknél – pl. áttörések vagy villamos szerelődoboz – is biztosítani kell a tűzállósági teljesítményt).

Amennyiben a tűzvédelmi teljesítmény igazolása a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezésen alapul, és a méretezésnek megfelelő kivitelezést felelős műszaki vezető bejegyzése igazolja az építési naplóban, figyelemmel kell lenni az alábbiakra:

 • A felelős műszaki vezető építési naplóban megtett bejegyzése mögött a J. mellékletben részletezett tartalmú alátámasztó dokumentumot is csatolni kell.
 • A méretezést arra jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő végezte-e, a Magyar Mérnöki Kamara és Magyar Építész Kamara vonatkozó szabályzatai és egyes tagozatok közötti jogosultsági és adatszolgáltatási megállapodások alapján?
 • A méretezés során figyelembe vett építési termékek, anyagok – tűzvédelmi szempontból releváns – teljesítményjellemzőit is tartalmazza-e a méretezés?

TŰZVÉDELMI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA

Az építményszerkezet tűzvédelmi osztályának meghatározásáért a szerkezet igazolását végző tervező vagy szakértő felelős, amennyiben arra a méretezést leíró szabvány egyértelmű lehetőséget és útmutatást ad, vagy ha a TvMI 3.2. szerinti osztályba sorolás kizárólag a komponensek tűzvédelmi osztálya alapján egyértelműen elvégezhető.

Egyéb esetben a felelős műszaki vezető a jogszabályban vagy az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI-ben foglaltakat használhatja fel az igazoláshoz. Ezek hiányában a felelős műszaki vezetőnek felelős szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését kell igénybe vennie dokumentált módon (jelen TvMI által lefedett terület a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazását teszi szükségessé).

A tűzvédelmi osztály vonatkozásában a felelős műszaki vezetőnek nem szükséges szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését igénybe vennie, ha a TvMI 3.2 szerinti osztálybasorolás kizárólag a komponensek tűzvédelmi osztálya alapján egyértelműen elvégezhető.

Amennyiben a tűzvédelmi jellemzőket szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős műszaki vezető bejegyzése igazolja az építési naplóban, figyelemmel kell lenni az alábbiakra:

 • A dokumentum ténylegesen az adott szerkezet, illetve projekt megfelelőségének igazolására szolgál-e?
 • Az igazolás értékelése során figyelemmel kell lenni a K.4.2., illetve K.4.3. pontban foglaltakra is.

Amennyiben a tűzvédelmi teljesítmény meghatározása – adott összetételű építményszerkezet esetén – jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv alapján történik, tekintetbe kell venni az alábbiakat:

 • a szerkezetek/anyagok azonosságát, megfeleltethetőségét,
 • a beépítési feltételek teljesülését,
 • a szerkezeti kapcsolatok, áttörések stb. hatását.

MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYSZERKEZET MEGFELELŐSÉGE

Meglévő építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelésének igazolására az építése idejében hatályos előírásokra, szabványokra történő hivatkozás önmagában nem elegendő, csak méretezés alapjául szolgálhat. Rendelkezésre álló korábbi (már nem hatályos) ÉME, NMÉ, TMI, megfelelőségigazolás, teljesítménynyilatkozat, BM OKF engedély stb. tartalma, valamint a hatályos TvMI D mellékletében foglaltak a szakértő általi igazolás, nyilatkozat készítéséhez, megfelelő értékeléssel ellátva használható fel. Az értékelés során figyelemmel kell lenni a korábbi vizsgálatok, méretezések paramétereire, terheire, a hatályos követelményeknek megfelelő szerkezetek igazolására szolgáló vizsgálatoktól, méretezésektől, stb. való eltéréseire, valamint értékelni szükséges a szerkezetek esetleges avulását, állagromlását is.

Meglévő építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelésének igazolására korábbi (nem hatályos) igazoló dokumentumok, illetve a hatályos TvMI D mellékletében foglaltak tervezői vagy szakértői értékelés nélkül nem használhatók fel. A tervezői vagy szakértői értékelés alapja az épület építészeti felmérési dokumentációja és az állapotmeghatározó tartószerkezeti szakvélemény (a tűzvédelmi szempontból releváns műszaki tulajdonságok meghatározására, pl. anyagminőségek, szerkezet típus, méretek, betonfedés stb.). Meglévő építményszerkezetek tűzvédelmi osztálynak meghatározására – amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok – szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium bevonása szükséges.

Az alátámasztó dokumentumok tartalmi elemeit tájékoztató jelleggel a J melléket tartalmazza, az N melléklet pedig egy „Ellenőrző lista építményszerkezetek tervezéséhez, ellenőrzéséhez”.

Folytatjuk!