Számos érv szól a modern, modifikált bitumenes lemezek mellett, hiszen sokkal magasabb az ellenálló képességük, és hosszabb élettartammal is rendelkeznek az elavult termékekhez képest.

Építkezés vagy felújítás során számtalan döntést meg kell hoznunk, épp megfelelve az adott szakember ajánlásai­nak, szokásainak. A döntési mechanizmu­sok általában a megszokásokon alapulnak, de amikor például vízszigetelést kell készí­teni egy családi háznál, érdemes a megszo­kottól kicsit elrugaszkodni, és a generálki­vitelezők vagy kőműves vállalkozók által még akár a rutinból ajánlott „jól” megszo­kott, egyszerűbb kivitelű bitumenes leme­zek helyett az igazán különleges tulajdonsá­gokkal bíró öntapadó lemezeket választani.

ADESO öntapadó lemezes technológia

A modifikált bitumenes lemezeket hagyo­mányosan gázégő segítségével lángolvasz­tással vagy ragasztó segítségével építik be. A vízszigetelési rendszerek az elmúlt évti­zedek alatt sokat fejlődtek, amit a gyártás­technológia fejlődése tett lehetővé, miután a bitumenes lemezek egyre jobb minő­ségű polimerek hozzáadásával készül­nek. Az 1990-es évek közepétől kezdve a Polyglass elkezdte gyártani az öntapadó lemezeket azzal a céllal, hogy megfeleljen az új tervezési követelményeknek, a nem lángálló hőszigetelések és épületszerkeze­tek elterjedése miatt. Az öntapadó leme­zek elterjedését a technológiai fejlődés is eredményezte, összhangban a környezet­védelem és a helyszíni biztonságos mun­kavégzés iránti nagyobb követelménnyel. Az ADESO lemezek alkalmazása megfelel ezeknek a követelményeknek, nincs füst-, zaj- vagy tűzveszély a hagyományos alkal­mazási módokhoz képest.

Az ADESO technológia egy korszakalkotó megoldás kettős rétegződésű vízszigetelő lemezek gyártására, melyben a felső felü­let egy professzionális vízszigetelő réteg, míg az alsó egy hidegen is öntapadó tulaj­donsággal rendelkező bitumenes keverék. A részletképzések szakszerű kialakításával időtálló, megbízható tetőszigetelési megol­dást kapunk (1. ábra).

1. ábra

A szabadalmaztatott megoldásoknak – mint a kettős rétegezési technológia, a pala­őrlemény-mentes lemezvég (FASTLAP), az átlapoló sávok gyári előkezelése (SEALLAP) – köszönhetően az ADESO vízszigetelési rendszer egyszerűen és nagy hatékonysággal kivitelezhető.

Előnyök, amelyek az ADESO öntapadó lemezeket a hagyományos bitumenes leme­zektől megkülönböztetik:

  • Biztonságos kivitelezés. Az ADESO öntapadó lemezek megszüntetik a nyílt láng használatából adódó veszélyeket.
  • Egyszerű és gyors kivitelezés. Az ADESO öntapadó lemezek alkalmazása lényege­sen gyorsabb, mint a hagyományos láng­olvasztásos fektetési technológia.
  • Széles körű felhasználhatóság külön­böző felületeken. Nemcsak beton és fém aljzatokra, de olyan hőre érzékeny felü­letekre is, mint a fa, a műanyag nyílás­zárók és a polisztirol hőszigetelések köz­vetlenül csatlakoztatható, ahol a nyílt láng használata tilos.
  • Tiszta és esztétikus megoldás. Nincs bitumenkifolyás és szennyeződések a forró bitumen használatából adódóan. Az elkészült tető egyöntetű, homogén megjelenésű.
  • Környezetbarát technológia. Nincs többé füst, kellemetlen szagok és zajok.

Az ADESO öntapadó lemezek főbb típusai

  • Elastoflex SA P elastomerrel (SBS) modifikált, kétrétegű vízszigetelő rend­szer alátét és záró lemeze.
  • Spider P plasztomerrel (APP) modifikált, kétrétegű vízszigetelő rendszer alátét és záró lemeze.
  • Mindkét típus kiváló minőségű nem szőtt poliészterrel és hosszirányban üveg­szállal erősített hordozóréteggel ellátott, mely a lemeznek rendkívül jó méretstabi­litást és bedolgozhatóságot biztosít.
  • Polyvap SA, elasztomerrel (SBS) modi­fikált, két oldalán öntapadó, alumínium fólia betétes párazáró lemez, mely biz­tosítja a hőszigetelő réteg védelmét és hatékonyságát azáltal, hogy meggátolja az épületből kiáramló pára bejutását a hőszigetelésbe.

A lemezek öntapadó felületét szilikon-bevonatos polietilén fólia védi a szennyeződéstől, mely könnyen eltávolítható a tekercsek fektetése során (2. ábra).

2. ábra
1. Aljzat/tetőfödém
2. Bitumenes kellősítés (IDROPRIMER)
3. ADESO Párazáró réteg (POLYVAP SA)
4. Hőszigetelés
5. ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez (első réteg)
6. ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez, palaőrleményes záró réteg

Az ADESO öntapadó vízszigetelési rendszer teljes körű megoldást nyújt a lapostetők vízszigetelésére, új építés és felújítás esetén is.

Miért válasszuk az ADESO öntapadó lemezeket?

Fontos tudni, hogy a hagyományos bitu­menes lemezekből oly módon tudunk egy­befüggő vízszigetelést készíteni, hogy egy propángáz palackkal és az ehhez csatlakoz­tatott, úgynevezett lángolvasztó készülék­kel leolvasztjuk a lemezeket. Ehhez palac­kos gázt kell használni, és 1 m2 bitumenes lemez leolvasztásának gázköltsége 300 Ft, hiszen egy 11 kg-os gázpalack ára körülbe­lül 10 000 Ft lett. Ezekre a költségekre még rá kell számolni a szállítási és tárolási költ­ségeket is, nem beszélve a munkafolyamat során a jelentős hő- és hanghatásról, vala­mint a nyílt láng okozta tűzveszélyről.

A fentiekkel szemben az öntapadó ADESO lemezeket láng használata nélkül tudjuk az adott felületre rögzíteni – köszönhetően a lemez hátoldali öntapadó rétegének –, így ebből hosszú élettartamú és megbízható vízszigetelést tudunk készíteni.

Érvek az ADESO mellett 

Különböző színvariációkban elérhető, így könnyedén illeszkedik családi házunk környezetéhez. A propángáz mellőzésé­vel jelentős költséget meg tudunk takarí­tani, gyorsabb lesz a kivitelezés időtartama is, és elmaradnak azok az erős zajok, ame­lyek a lángolvasztással járnak. Ami hatal­mas előnye még kivitelezés szempontjá­ból – mind a szakembereknek, mind pedig a megrendelőknek –, hogy az öntapadó lemezek egész évben alkalmazhatók, még nehéz körülmények között is és alacsony hőmérsékleten is.

Amikor vízszigetelést készítünk, például egy családi ház padlószigetelését, akkor a legfőbb elvárás az, hogy a vízszigete­lésünk olyan élettartammal bírjon, mint maga az épület, amit építünk. Az ADESO termékcsaláddal feleannyi idő alatt tudunk ugyanakkora felületet szigetelni, mint hagyományos társaival, mivel nincs szük­ség lángolvasztásra (beleértve a lemezcsat­lakozásokat, akár a fal alatti szigeteléshez is). Természetesen kiválóan teljesítik a víz­szigetelés élettartamára vonatkozó elvárá­sainkat is, hiszen 25–30 év a várható élet­tartama az ADESO termékcsalád öntapadó lemezeinek.

+1 érv a kivitelezőknek: a hagyományos­nál könnyebbek a tekercsek, így bizto­san könnyebb lesz az anyagmozgatás és -szállítás.

 

Amennyiben további információra, segítségre lenne szüksége, akkor keresse a szaktanacs@mapei.hu e-mail címen szaktanácsadónkat, aki örömmel segít Önnek a probléma megoldásában, termékválasztásban!

www.mapei.hu