2018. április 27., péntek

Facebook

Hirdetés

dimag x me 120x240

 

Jognyilatkozat

A www.magyarepitestechnika.hu weboldalt a Build-Press Kft. (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 21/b., cégjegyzékszám: 01-09-979630, a továbbiakban: üzemeltető, szolgáltató, adatkezelő) működteti.

A weboldal használatával, a regisztrációval, a hírlevélre való feliratkozással, valamint a szaklap megrendeléssel Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

 

A Build-Press Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a fenti törvények rendelkezései az irányadók.

A kezelt adatok köre: felhasználói név, név, jelszó, lakcím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, adószám, tevékenységi terület.

A regisztráció során kötelező jelleggel megadni kért adatok esetében a kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció/megrendelés nem zárulhat sikerrel, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció/megrendelés elutasításához vezethet.

 

A weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

 

Az adatkezelés célja a magasabb szintű szolgáltatás nyújtása a felhasználók részére különösen az alábbi területeken:

 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • belső nyilvántartáshoz;
 • programok, rendezvények ajánlásához;
 • a weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • piackutatáshoz;
 • reklámküldéshez;

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Erre való tekintettel, kérjük, amennyiben személyes adatai kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, úgy azokat részünkre ne adja meg. A fentiekre tekintettel az Build-Press Kft. www.magyarepitestechnika.hu címen elérhető szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

 

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a Szolgáltatót, az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Build-Press Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon, faxon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2.), illetve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megérkezésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Az Üzemeltető a személyes adatokat szerverein tárolja (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., - Struktúra Irodaház, III./305.), amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek.

Az adatkezelés időtartama

Az önkéntesen megadott személyes adatokat a felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Felhasználó kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti.

Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen az  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen jelezze az Üzemeltető felé.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az alapvető jogok biztosának segítségét is.

Üzemeltető jogai és felelőssége

 

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül szakmai tanácsadásnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

A weboldalon található külső hivatkozások (a www.magyarepitestechnika.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.

 

A weboldal külsős szerzők által készített cikkei, valamint a Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Üzemeltető fenntartja a jogot a cikkek, hozzászólások, ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

A Build-Press Kft. a más által rendelkezésre bocsátott, a Build-Press Kft., mint közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Adatvédelmi információk:

Keresés