Tűzterjedés elleni védelem

Lestyán Mária
építésztervező
szakmérnök, szakújságíró

Cikksorozatunkban ismertetjük a 2020. január 22-én módosult Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a hozzá kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek legfontosabb változásait. A következő számokban foglalkozunk a tűzterjedéssel, valamint az ehhez kapcsolódó „Tűzterjedés elleni védelem” című TvMI 2020. januári 21-i és 2020. július 19-i főbb változásait mutatjuk be.

A TvMI-k az alábbi linken letölthetők:  https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek

TŰZTERJEDÉS MEGAKADÁLYOZÁSA

Az épületek tűzvédelmének egyik, ha talán nem a legfontosabb eleme, hogy a tűzterjedést és ezzel összefüggésben a tűz során keletkező füst terjedését megakadályozzuk.  Megfelelően megválasztott szerkezetekkel csökkentsük a tűz kiterjedésének a területét, valamint terjedésének sebességét.

Ez az emberi egészség, élet és anyagi javak védelmén túl fontos a tűzoltók védelme szempontjából is. Arról nem is beszélve, hogy egy tűzeset környezetünkre gyakorolt hatása is jelentős lehet a termelés vagy szolgáltatás kiesésén túl a környezetszennyezés, a veszélyes hulladék keletkezése okán is.

A tűzterjedés megakadályozása szempontjából kiemelten fontos, hogy a tervező, a kivitelező és a műszaki ellenőr egyaránt tisztában legyen avval, hogy az építmény mely szerkezetei vesznek részt a tűzterjedésgátlásban, milyen előírásokat kell betartani épületen belül, annak külső térelhatároló szerkezetein vagy két építmény között.

Tűzterjedés elleni védelem: olyan megoldások összessége, amelyek folytonos alkalmazásával a tűz átterjedése a védett építményre, építményrészre, szabadtéri tárolási egységre meggátolható; módszerei: tűztávolság, tűzgátló építményszerkezet, beépített tűzterjedésgátló berendezés, egyéb, a tűzterjedési határértéket vagy tűzállósági teljesítményt biztosító kialakítás.
Tűzgátló építményszerkezet: tűzterjedés elleni védelem céljából alkalmazott építményszerkezet, amely a tűz átterjedését az általa elválasztott térrészek között meghatározott ideig meggátolja; a tűzgátló építményszerkezetek körébe tartoznak a tűzgátló alapszerkezetek, a tűzgátló lezárások és a tűzterjedés elleni gátak.

Legyen szó akár új építésről vagy meglévő épület átalakításáról, felújításáról, minden esetben azzal kell a munkát kezdeni, hogy az építmény mértékadó kockázati osztályának a megismerését követően meg kell határozni azt is, hol helyezkednek el a tűzterjedés megakadályozásában szerepet játszó szerkezetek, és ezekre milyen követelmények vonatkoznak. Ismernünk kell többek között a kockázati egységek határát, a tűzszakaszok kialakítását, a menekülési útvonalak elhelyezkedését, az egyes építmények között tartandó tűztávolság nagyságát stb.

Fontos hangsúlyozni, hogy a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó kialakításokat, szerkezeteket, előírásokat minden esetben alkalmazni kell akkor is, ha egy meglévő épülethez nyúlunk hozzá, és az építési tevékenységhez, rendeltetésmódosításhoz nem szükséges engedélyezési eljárás, kivitelezési dokumentáció, tűzvédelmi tervező, szakértő bevonása.

Még családi ház léptékű épület esetében is fontos ezekre odafigyelni, különösen akkor, ha az ikres csatlakozású, zártsorú beépítésű, vagy az épülettől 10 méteres távolságon belül épület található. Az ikresen és zártsorúan csatlakozó, nem azonos telken álló épületek tűzfalas elválasztásúak, a 10 m-nél közelebbi épületek esetében pedig vizsgálandó a tűztávolság megléte.

A tűzterjedés elleni védelemre vonatkozó követelményekről az OTSZ külön fejezetet is tartalmaz, melynek fejezetcímei egyértelműen utalnak arra, hogy mely területekre találunk műszaki megoldásokat a Tűzterjedés elleni védelem TvMI-ben:

 • Tűzterjedés elleni védelem szomszédos építmények, szabadtéri tárolási egységek között
 • Tűztávolság
 • Tűzterjedés elleni védelem építményrészek között
 • Tűzszakaszok kialakítása
 • Egy épületen belüli tűzszakaszok, valamint azonos telken lévő, külön tűzszakaszt képező épületek csatlakozása az épület külső szerkezetein
 • Homlokzati tűzterjedés elleni védelem további követelményei
 • Gépészeti és villamos átvezetések
 • A tűzterjedés elleni védelem megoldásainak további követelményei
 • Tetők és tetőtér-beépítés követelményei.

Az OTSZ-ben voltak lényegi változások ezt a területet érintően, ezért nem elégséges csak a TvMI módosításait figyelembe venni. Ilyen fő változás például, hogy a tűz átterjedését meg kell gátolni az azonos vagy szomszédos telken álló, szomszédos épületek között, továbbá a nem szomszédos telken álló épület irányába (…) tűzterjedés elleni védelem biztosítható a nem szomszédos telken, az előírt tűztávolságon belül álló épület irányába a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett módon.

FIGYELJÜNK A KISEBB MÓDOSÍTÁSOKRA IS!

Nem jelentősen, de módosult a homlokzati tűzterjedés elleni védelemről szóló rész is, egyes szakaszok átkerültek a megfelelő műszaki megoldásokat tartalmazó TvMI-be.

Helyenként változtak a tűzszakaszméretek, az eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozások tűzterjedés elleni védelmét biztosító műszaki megoldások és ábrák átkerültek a Tűzterjedés elleni védelem TvMI-be. Ilyenek például az egymással 120°-nál kisebb szöget bezáró, eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső térelhatároló falfelületek, az eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozásának tűzterjedés elleni védelmének megoldásai és ábrái, valamint a homlokzati tűzterjedés elleni védelem egyes megoldásai és a tűzterjedés elleni gátak kialakítása, geometriája, illetve a vonatkozó ábrák.

Nem kell az azonos telken álló épület és szabadtéri tárolóterület tárolási egysége közötti tűzterjedés elleni védelemről gondoskodni, ha a szabadtéri tárolóterület vagy annak része és az épület vagy annak része egyetlen tűzszakaszként kialakítható.

Az épület vagy épületrész tűzszakaszához akkor tartozhat a szabadtéri tárolóterület tárolási egysége, ha a tárolási egység tárolóhelyiségként való kialakítása esetén a tűzszakasz részét képezhetné.

Tűzterjedés elleni védelem TvMI 15/F. ábra: 90–120 fok közötti szöget bezáró homlokzatok tűzterjedés elleni védelmének megfelelő példája szintenkénti vízszintes tűzszakaszhatár esetén

A szabadtéri tárolóterület tárolási egységeiből kialakított tűzszakasz megengedett legnagyobb kiterjedése:

a) korlátlan: kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, ilyen anyagokból készített termék esetén, ha azt éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül tárolják,

b) 4000 m2: nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, ilyen anyagokból készített termék esetén, ha azt éghető anyagú csomagolással vagy éghető anyagú tárolóeszköz alkalmazásával tárolják.

c) 2000 m2: mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, ilyen anyagokból készített termék esetén a csomagolás éghetőségétől függetlenül.

Tetőtér beépítése esetén a tetőtéri helyiségek és a tetőszerkezet, valamint a tetőtér be nem épített része között olyan térelhatároló szerkezetet, burkolatot kell kialakítani, amellyel a tetőtéri helyiség tüzének átterjedése a tetőtéri helyiségen kívülre és a tetőszerkezetre a tetőfödém tartószerkezetére előírt követelmény időtartamáig meggátolható.

A térelhatároló szerkezet, burkolat tűzvédelmi osztálya legalább B legyen.

A lapostetőn szabad nyílás, szellőző, felülvilágító, hő- és füstelvezető szerkezet és egyéb, a tető alatti tűz tetőn kívülre terjedését elősegítő szerkezet a tűzszakaszhatártól legalább 2,5 méter, a tűzfaltól legalább 5,0 méter távolságra helyezhető el, kivéve ha

a) a lapostetőt tűzgátló födémként alakítják ki, tűzgátló lezárásokkal,

b) a tűzterjedést elősegítő szerkezet éghető anyagú, és a szerkezetet a tetőtűzterjedés elleni gát legalább 30 cm-rel meghaladja,

c) megakadályozzák, hogy a tűz a tűzterjedést elősegítő szerkezeten keresztül a tetőfödémre vonatkozó tűzállósági követelmény időtartamán belül kijusson a tetőn kívülre, vagy

d) eltérő magasságú tűzszakaszokat elválasztó tűzszakaszhatár vagy tűzfal esetén az e rendelet szerinti követelményeket betartják.

ÚJ OSZTÁLYOZÁS ÉS KÖVETELMÉNYEK

Az OTSZ 2. mellékletének 1 sz. táblázata is teljesen átalakult, amely az Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó követelményeket tartalmazza. A szerkezeti követelmények eltérők lehetnek, ha a szerkezet a tűzterjedésgátlásban szerepet játszik.

Nem mindegy, hogy egy szerkezet vonatkozásában R vagy REI követelménynek kell megfelelnünk! Arra vonatkozóan, hogy mely szerkezetek játszanak szerepet a tűzterjedésben, az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI 5. fejezete szolgál útmutatással.

A Tűzterjedés elleni védelem TvMI új fogalmai:

 • Átszellőztetett légréses fal (homlokzat)
 • Légréses fal (homlokzat)
 • Tűzgátló gyűrűs hézagtömítés
 • Tűzvédelmi célú sáv
 • Szemben álló homlokzatok
 • Nyílás nélküli homlokzati fal
 • Tervezett felhasználás szerinti használati besorolás
 • Környezeti kitettség szerinti használati besorolás

Kiegészülő részek a Tűzterjedés elleni védelem TvMI-ben:

 • Azonos vagy különböző telken álló épületek, tűzszakaszok, építmények közötti tűztávolság, tűzterjedés elleni védelem megoldásai ábrákkal
 • Egy, két vagy három oldalról falazott vagy vasbeton szerkezetből épített, szellőzésre szolgáló aknák kialakítása
 • Szembenálló homlokzatok tűzvédelme
 • Eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozása

Új pontok:

 • Tűzvédelmi célú sávok kialakítása
 • Tűzterjedés elleni gátak
 • Tűzterjedés elleni védelem homlokzati, tetőszinti megoldásai épületek, önálló épületrészek, tűzszakaszok között
 • Az átmeneti védett terek, szabadlépcsők, menekülési útvonalak, előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helyének védelme
 • Tűzgátló válaszfalak alkalmazása
 • Fénykutak tűzterjedés elleni védelme
 • Szellőzőrendszerek egy tűzszakaszon belüli tűzterjedés elleni védelme
 • Növényekkel beültetett tetőfödémek
 • Épületgépészeti csövek és villamos szerelvények átvezetései
 • Tűzgátló lineáris hézagtömítése

Kiegészült mellékletek:

 • D5. Tűzgátló csappantyúk beépítése
 • D5.1. Hőtágulási kompenzátorokkal
 • D5.2. Tűzcsappantyú beépítése hőtágulási kompenzátorok nélkül
 • D5.3. A légtechnikai vezeték vagy a csappantyú merev rögzítése
 • D5.4. Beépítés 100 mm-nél vékonyabb falakba
 • D5.5. Tűzgátló csappantyú beépítése a tűzgátló alapszerkezet síkján kívül
 • F Tűzterjedés elleni gátak javasolt kialakításai

Új mellékletek:

 • J melléklet Tűzgátló lezárások tervezése és kivitelezése
 • K melléklet Példa a beépítési nyilatkozatra

 

A részletekkel a következő számban folytatjuk a cikket!