Figyeljünk a módosított OTSZ-re! – III.

1719

Építési termékek, szerkezetek megfelelőségének igazolási módozatai

A 2020. január 22-étől megváltozó Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a hozzá kapcsolódó módosuló Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszakiiranyelvek) elengedhetetlen információkat tartalmaznak minden szakmagyakorló számára.

Lestyán Mária
építésztervező
szakmérnök, szakújságíró

A hangsúly a biztonságon van, ez a legfontosabb az építési termékek, szerkezetek, műszaki megoldások kiválasztásában, hogy adott létesítményben elérhető legyen az elvárt biztonsági szint.

FELELŐSSÉGI SZINTEK

Az építési szakma szereplőinek természetesen eltérő a felelősségi szintjük, az előírások betartásáért azonban együttesen felelnek. A műszaki tartalom elsődleges meghatározója, felelőse természetesen a tervező, de a tervező által készített dokumentációt a kivitelezőnek át kell néznie, a tervhibát (ha valami nem felel meg az OTSZ-nek, TvMI-nek) jeleznie kell, és ebben a felelősségében osztozik vele a felelős műszaki vezető is. A műszaki ellenőrnek ismernie kell az OTSZ-t és TvMI-ket, hogy a megfelelő igazolásokat és azok tartalmát ellenőrizni tudja.

Figyeljünk a módosított OTSZ-re! – I.
Figyeljünk a módosított OTSZ-re! – II.

Ahhoz, hogy egy építési terméket, szerkezetet, műszaki tartalmat a tervező meg tudjon határozni, első körben ismerni kell az OTSZ által támasztott követelményeket. Ehhez bemenő információkra van szükség, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

 • alaprendeltetés (tárolt anyagok, technológia stb.),
 • mértékadó kockázati osztály besorolás,
 • kockázati egységek és tűzszakaszok határa,
 • átmeneti védett terek, menekülési útvonalak elhelyezkedése,
 • környező épületektől tartandó tűztávolság mértéke,
 • az építmény szintszáma, kijárati szint(ek),
 • tűzoltóegységek beavatkozási feltételeinek a biztosíthatósága,
 • épületszerkezetek OTSZ szerinti típusa,
 • meglévő épület esetén a szerkezetek jellemzői.

Természetesen a tervek, a beépítésre kerülő építési termékek, szerkezetek megfelelősége sem ellenőrizhető a fenti információk nélkül, továbbá a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek használatához is elengedhetetlenek.

A tervekből a fenti információkat egyértelműen ki kell tudni olvasni, ha ez nem lehetséges, a kivitelezőnek, a felelős műszaki vezetőnek, a műszaki ellenőrnek ezeket az adatokat a tervezőtől be kell kérnie. Ha ezt nem teszik meg, és ezek nélkül végzik el a kivitelezést, illetve az ellenőrzést, egy későbbi, vitás kérdés esetén a tervezővel osztoznak a felelősségen.

A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelmények és szakmai szabályok szerint kell hogy meghatározza (275/2013. Korm. rendelet).

KIVITELEZÉSI KÓDEX

A kivitelezési kódex értemében [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] a kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások – ellenőrizhető módon történő – kielégítését bizonyító – az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó –, egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés

a) megnevezését,

b) helyzetét, méretét, mérettűrését,

c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,

d) minőségi követelményeit,

e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint

f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.

Fenti előírások értelmében, ha a tervező a tűzvédelmi előírások által elvárt teljesítmények igazolásához, ellenőrzéséhez szükséges adatokat, információkat, teljesítményjellemzőket nem tünteti fel egyértelműen a terveken, akkor hibásan, hiányosan teljesít, ahogyan akkor is, ha azokat az OTSZ és kapcsolódó TvMI-k figyelembevétele nélkül határozza meg.

Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői című Tűzvédelmi Műszaki Irányelv L1 ábra Csomóponti részletek elvi
kialakítása: Felülvilágító beépítése és környezete

IGAZOLÁSI MÓDOZATOK

Nem elég, hogy egy terméknek, szerkezetnek megvannak az igazoló dokumentumai, a lényeg az, hogy ezen dokumentumok alapján alkalmas-e a követelmények teljesítésére. A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy ezeket az igazolásokat miként kell megtenni.

Egy ugyanolyan téglából készülő falszerkezet megfelelőségének igazolási módozatai nagyban függenek attól, hogy milyen típusú szerkezetként építik meg. Készülhet belőle külső térelhatároló szerkezet, tűzfal, tűzgátló fal, tűzgátló válaszfal, válaszfal, helyiségen belüli, azt nem osztó mellvédfal korlát. Ha a tervező nem adja meg a típust, az nem ellenőrizhető és a kivitelező, a műszaki ellenőr nem tudja majd, hogy milyen dokumentumokra van szükség a megfelelőség igazolásához, a tartószerkezeti tervező pedig azt, hogy milyen tűzállósági teljesítményre kell méretezni.

Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői című Tűzvédelmi Műszaki Irányelv M1 ábra Épületlábazat javasolt kialakítása
30 cm-nél magasabb lábazat esetén

A 11. Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői című Tűzvédelmi Műszaki Irányelv végén található egy új N. melléklet, az Ellenőrző lista építményszerkezetek tervezéséhez, ellenőrzéséhez (tervezők, kivitelezők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök számára). Ha ezen végigmegy a szakmagyakorló, tapasztalni fogja, nem is olyan egyszerű feladattal áll szemben.

MEGFELELŐSÉG ÁTALAKÍTÁS ESETÉN

Az építményszerkezet előírásoknak való megfelelőségét átalakítás esetén is minden esetben igazolni szükséges, függetlenül attól, hogy van-e engedélyezési vagy tűzvédelmi szakhatósági eljárás.

Minden olyan építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének igazolására szükség van – még abban az esetben is, ha egyébként az adott szerkezetre vonatkozó követelmény nem szigorodik vagy az adott szerkezetet az építési tevékenység ténylegesen nem érinti –, amelyet építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása során az alap tervezési paraméterektől eltérő tervezési paraméterekkel kell igazolni.

Az alapvető tervezési paraméterektől eltérő tervezési paraméter többek között például többletterhek megjelenése (emeletráépítés, tetőtérbeépítés, funkcióváltás, installációk, gépészeti elemek, napkollektorok, napelemek stb. elhelyezése), kiürítés, mentés feltételeinek, útvonalainak a megváltozása, az építményszerkezet tartószerkezeti vázban betöltött statikai szerepének megváltozása, építményszerkezet tűzvédelmi szempontból történő besorolásának megváltozása. Fontos, hogyha valamely előírást nem tudunk betartani, az alól eltérést kell kérni akkor is, ha nincs vagy nem volt építési engedélyezési eljárás folyamatban!

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK A TVMI-BEN

Ebbe a TvMI-be került át az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőjének OTSZ szerinti meghatározási módja is.

Az építményszerkezetek tűzállósági teljesítménye című fejezet is több helyen kiegészült, valamint olyan műszaki megoldások kerültek bele a TvMI-be, amelyek alkalmasak az elvárt biztonsági szintnek való megfelelés igazolására. A tűzvédelmi osztály és tűzállósági teljesítményigazolási lehetőségein túl a TvMI-ben megtalálhatjuk az alábbiakat:

 • Tűzállósági vizsgálati módszerek
 • Tűzhatás kitéti görbéi
 • Tűzvédelmi követelmények megállapítása egyes összetett szerkezetek esetén
 • Meglévő építményszerkezetek táblázatos tervezési értékei
 • Alacsony energiaigényű épületek tűzvédelmi szempontból megfelelő kialakítása
 • ETAG-ok és EAD-ok elérhetősége
 • Az Európai Bizottság jelen irányelv szempontjából fontosabb határozatai és rendeletei
 • Építményszerkezetek tűzállósági teljesítményének biztosítása járulékos tűzvédelmi megoldásokkal
 • A TvMI kiadásakor hatályos jogszabályi fogalmak
 • Alátámasztó dokumentumok tartalmi elemei
 • Építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítményének meghatározása
 • Trapézlemez alapszerkezetű tetőfödém térelhatároló szerkezetek tervezési és kivitelezési elvei
 • Épületlábazatok elvi kialakítása
 • Ellenőrző lista építményszerkezetek tervezéséhez, ellenőrzéséhez.

A kivitelezők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök napi munkájához elengedhetetlen, hogy az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltakat mélységében megismerjék és alkalmazzák az épületek biztonsága és a kivitelezési minőség megfelelősége érdekében.

Folytatjuk!