Ez év februárjától változtak a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

692

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat elválaszthatatlan részét képezik. Tartalmazzák azokat az információkat, műszaki megoldásokat, iránymutatásokat, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a létesítmények az OTSZ által elvárt biztonsági szinten valósuljanak meg. A Tűzvédelmi Műszaki bizottság évről évre felülvizsgálja a Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket, valamint tematikus fejezetekkel egészíti ki.

Lestyán Mária
építésztervező
szakmérnök, szakújságíró

A bizottság 2023-as munkatervében a munkaműhelyek számára meghatározott fő témák az alábbiak voltak: Li-ion akku­mulátor gyártásával, tárolásával, vala­mint elektromos gépjárművek töltésé­vel és tárolásával kapcsolatos tűzvédelmi létesítési megoldások, a kórházak kiala­kításával kapcsolatos tűzvédelmi léte­sítési megoldások, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság területén előforduló porok robbanás elleni védelmével kap­csolatos megoldások kidolgozása volt. A munkacsoportok összesen hatvanhárom alkalommal üléseztek, a munkában száz­huszonnyolc fő vett részt, és nyolc tűzvé­delmi műszaki irányelv módosult 2024. február 1-jével.

Azért kiemelten fontos a szakmagyakor­lóknak (tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök, FMV-k) ismerniük a TvMI-k tartalmát, mert amennyiben a főszöveg­ben lévő tartalomtól, műszaki megoldá­soktól el szeretnének térni, a BM OKF-nél jóváhagyási eljárást kell lefolytatni. Ezen kívül az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI pedig az építési termékek, építményszerkezetek megfelelőségének az ellenőrzésében, igazolási módjaiban nyújt nagy segítséget.

Alkalmazási szabályok

A TvMI-ben foglalt megoldások választása során az érvényes építési engedély alapján végzett kiviteli tervezés vagy építési tevé­kenység esetében az építési engedélyezési eljáráskor érvényes verzióban foglalt – az adott követelményt teljesítő – megoldá­sok érvényesíthetők. Abban az esetben, ha a TvMI megoldásai bővültek, változtak az építési engedélyezési eljárás megkezdése után, akkor azok is alkalmazhatóak, ha az építési engedélyezési eljáráshoz köthető, tűzvédelemhez kapcsolódó jogszabályi környezet nem változott, de a módosított TvMI – az adott követelményt teljesítő – megoldásai teljeskörűen kerülnek alkalma­zásra, vagy az építési engedélyezési eljá­ráshoz köthető, tűzvédelemhez kapcsolódó jogszabályi környezet megváltozott, és a jogszabályi követelmény, valamint a hozzá rendelt TvMI – az adott követelményt telje­sítő – megoldásai együttesen, teljeskörűen kerülnek alkalmazásra.

Építési engedélyezési eljárás nélküli átalakí­tás, bővítés, felújítás, korszerűsítés, rendel­tetés-, illetve tűzvédelmi helyzet megváltoz­tatása esetén, az erre irányuló (kivitelezési) tevékenység megkezdésének időpontjában hatályos OTSZ követelményeit kielégítő TvMI megoldásai alkalmazandók.

Változások

A 2024. február 1-jétől az alábbi TvMI-k változtak:
 • Tűzterjedés elleni védelem TvMI
 • Kiürítés TvMI
 • Hő és füst elleni védelem TvMI
 • Tűzoltó egységek beavatkozási feltétele­inek biztosítása TvMI
 • Beépített tűzjelző berendezések terve­zése, telepítése
 • Beépített tűzoltó berendezések terve­zése, telepítése TvMI
 • Villamos berendezések, villámvéde­lem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem
 • Robbanás elleni védelem TvMI
Annak érdekében, hogy a tematikus módosításokat át lehessen látni a témák szerinti, speciális tűzvédelmi megoldá­sok egységes szerkezetben is közzétételre kerültek:
 • Li-ion akkumulátorok gyártása, tárolása akkumulátorgyárak területén
 • Elektromos személyautók töltése és táro­lása gépjárműtárolókban
A Tűzterjedés elleni védelem TvMI három új melléklettel egészült ki:
 • O melléklet – javaslatokat az egész­ségügyi intézmények tűzterjedés elleni védelmének a kialakítására,
 • P melléklet – javaslatok az elektromos gépjárművek töltésével és tárolásával kapcsolatos tűzterjedés elleni védelem kialakítására (1. ábra)
 • Q melléklet – javaslatok a Li-ion akku­mulátorgyár épületeinek tűzterjedés elleni védelem kialakítására
1. ábra. Tűzterjedés elleni védelem TvMI P. melléklet 7. ábra – Példa a töltőhely kialakítására, ha a lépcsőházi ajtó
15,0 m-nél közelebb van a töltőhelyhez.
A Kiürítés TvMI főbb változásai az egész­ségügyi létesítményekre vonatkozó kiegé­szítéseket tartalmazzák:
 • Milyen szempontokat szükséges figye­lembe venni az egészségügyi intézmé­nyek esetében a kiürítésre szolgáló útvo­nal megállapítása során?
 • Egészségügyi létesítmények esetén az adott kiürítésre szolgáló útvonal mikor megfelelő, amennyiben az fekvő pozíci­óban történő mentésre is tervezett?
 • Mik tárolhatók a kiürítési útvonalon, vala­mint a betegszobák előtti közlekedőkön?
 • Milyen módon határozandó meg a lét­szám az egészségügyi létesítményekben?
 • Rendeltetésfüggő, egyedi kiürítési stra­tégiák fekvőbeteg-ellátást végző intéz­mények esetében.
A Hő- és füst elleni védelem TvMI fő vál­tozásai:
 • Megváltozott, hogy milyen távolságot kell tartani a hő- és füstelvezető kupolák környezetében annak érdekében, hogy a karbantartás, a felülvizsgálat, illetve a működés feltételei biztosítottak legyenek (2. ábra).
 • Módosult a Hő- és füstelvezetésre, légpót­lásra, füstmentesítésre alkalmas légcsa­torna-hálózat kialakítására vonatkozó rész. Kiegészült az elektromos személygépjár­művek töltőhelyeit magában foglaló gépjár­műtárolók hő- és füstelvezetésének a meg­felelő kialakítás megoldásaival.
 • Új S melléklettel egészült ki az Átriumok hő- és füstelvezetésének tervezése.
2. ábra. Hő- és füst elleni védelem TvMI 1.a ábra – A füstelvezetők környezetében lévő berendezések, a szerkezet
alsó síkja és a tető síkja között minimum 40 cm szabad távolságot szükséges biztosítani. Kivételt képeznek ez alól
a napelemek, ahol elégséges a szerelési rendszer által biztosított legalább 20 cm-es szabad távolság is.

A Tűzoltó egységek beavatkozási feltétele­inek biztosítása TvMI kiegészült egy új, C melléklettel, mely javaslat az épület tetőfö­démén vagy tetőfelületéhez csatlakoztatott helikopter-leszállóhely tűzoltási és felvo­nulási terület kialakítására, mely elsődle­gesen az egészségügyi létesítmények (kór­házak) témakörhöz kapcsolódik.

A Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése TvMI kiegészült a rendeltetéssel összefüggő megoldások részben a Kórhá­zak tűzjelző rendszerének tervezésével.

A Beépített tűzoltó berendezések terve­zése, telepítése TvMI kisebb módosítások mellett a tartalmazza új részben a Li-ion akkumulátorgyár üzemi és raktárépülete­inek védelmére, valamint az elektromos személygépjárművek töltőhelyeit magában foglaló gépjárműtárolók védelmére vonat­kozó megoldásokat.

A Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni véde­lem TvMI kiegészült egy új, G melléklet­tel, mely javaslat a kórházi betegszobák előtti közlekedők villamos hálózatának kialakítására, ezenkívül a rendeltetéssel összefüggő megoldások részben az elekt­romos gépjárművek töltésével kapcsola­tos tűzvédelmi létesítési feltételek tekinte­tében átutal a Tűzterjedés elleni védelem TvMI-ben foglaltakra.

A Robbanás elleni védelem TvMI-ben a rendeltetéssel összefüggő megoldások részben kaptak helyet a Li-ion akkumulá­torgyárra vonatkozó megoldásokat tartal­mazó részek, valamint kiegészült a TvMI egy új D melléklettel – Javaslatok a por­robbanás elleni védelem kialakítására a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén.

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek a módosítást megelőzően 1416 oldalt tet­tek ki, mely 2024. február 1-jétől már 1508 oldal terjedelmet fednek le. Tehát közel 100 oldallal bővült a TvMI-k tartalma. A klímavédelmi és energiahatékonysági célok elérése érdekében az elektromos gépjárművek használata és ezzel össze­függésben a szükséges töltőpontok kiala­kítása, annak tűzvédelmi szempontú meg­felelősége nemcsak új építésű épületek, hanem meglévő épületek esetében is kihí­vások elé állítják a beruházókat, épület­tulajdonosokat. Az új TvMI részek és új fogalmak – igazodva a külföldi ajánlások­hoz – olyan műszaki megoldásokat ajánla­nak, amellyel a kockázatok csökkenhetők. Egyet viszont nem szabad elfelejteni, hogy a tulajdonosi értékvédelmi célok ezeken felül további műszaki megoldásokat igé­nyelhetnek!

Új fogalmak

 • elektromos gépjármű: részben vagy telje­sen elektromotor-meghajtással rendel­kező gépjármű, amelybe beletartozik a hibrid meghajtás és azok összes vál­tozata, valamint a tisztán elektromos üzemű gépjármű.
 • töltőpont: az elektromos töltőberendezésen található töltőcsatlakozó, amely egyide­jűleg kizárólag egy elektromos gépjármű villamosenergia-tároló rendszerének fel­töltésére alkalmas.
 • töltőállomás: az elektromos gépjármű akkumulátorának feltöltésére szolgáló tér, mely egy, vagy több gépjármű egy­idejű töltésére alkalmas töltőberendezést és töltőhelyet tartalmaz.
 • töltőhely: a töltőberendezés vagy töltésre alkalmas csatlakozó aljzat közelében kijelölt hely, ahol a gépjármű a töltés közben áll.
 • töltőberendezés: az elektromos gépjármű akkumulátorának feltöltésére szolgáló helyhez kötött (villamos hálózatról táp­lált) villamos berendezés.

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI-k) az alábbi linken érhető el: https://www.katasztrofavedelem.hu/213/ tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek