Innováció, ökotudatosság és esztétikum

1354
1. kép

Az indulása óta sikert sikerre halmozó Terrán Generon napelemes tetőcserép már kétszáznál is több otthon és középület energiaellátását biztosítja.

A 2022. június 30-a után használatbavételre kerülő épületek ener­giaigényének 25%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni. Erre nyújt esztétikus és gazdaságos megoldást a Terrán Generon tetőcserép felületre integrált, a héjazat síkjába épített (INROOF) nap­elemes rendszer (1. kép).

A Terrán Generon napcellák felhelyezése és megjelenése meg­egyezik a hagyományos tetőcserepekével. Ugyanakkor a Generon esetében nincs különálló tartószerkezet, a tetőszerkezetre nehe­zedő súly is kisebb. Nincs felesleges tetőáttörés, a tető védelmi funkciója a teljes tetősíkon megmarad. A rendszer hatásfoka megegyezik a sztenderd napelemmodulok hatásfokával. Egy Terrán Generon modul 15 Wp névleges teljesít­ményű, 11,1 db/m2 elhelyezés esetén ez 167 W/m2-t tesz ki, azaz 1 kWp teljesítményű mező kb. 6 m2 tetőfelületet igényel.

Egy normál családi ház tetőfelülete 200-250 négyzetméter. Ahhoz, hogy a család teljes villamosenergia-igényét fedezni tud­ják, a tetőfelület 15–20%-át, vagyis mintegy 20–40 négyzetmétert kell lefedni Generon szolárcseréppel. Egy családi ház tetejének befedéséhez általában kétezer cserépre van szükség. Egy négyfős háztartás átlagos (4-5 kW) energiafo­gyasztását alapul véve ebből csupán 300-330 darab napelemes cserép az a mennyiség, amely már biztosítja egy ekkora család energiaszükségletét.

TÁJOLÁS, TETŐ-HAJLÁSSZÖG

A napelemek éves energiahozama Magyarországon déli tájolás és 35 fokos tetőhajlásszög esetén a legmagasabb. A hasznosítható napenergia mennyisége azonban függ az országon belüli elhelyezkedéstől, a napelemek dőlésszögétől és tájolásától. Az opti­mális tájolástól, hajlásszögtől való kisebb (5–10 fokos) eltérés sem jár jelentős kieséssel. Fontos, hogy telepítéskor lehetőség szerint árnyékmentes környezetet válasszunk. A cella ugyanis nem műkö­dik árnyékban, a lokálisan árnyékolt cella azonban nem jelenti a teljes kör kiesését. Amennyiben előállhat árnyékhatás, az árnyé­kok feltételezett megjelenése szerint a Generon-nal beépítésre kerülő tetősíkokat, tetőfelületeket válasszuk szét külön rendszerre, az árnyékhatások lehetőségét pedig még időben szüntessük meg.

A rendszer beépítése megegyezik a hagyományos tetőcserép beépí­tésénél alkalmazott megoldással. A sík profilú hornyolt termékek­nél a vízzáró fedéshez szükséges minimális tetőhajlásszög 30 fok, azonban megfelelő alátéthéjazat megválasztásával ez alatti hajlás­szögnél is alkalmazhatók a cserepek, az alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvek maradéktalan betartásával. 20 fokos tető­hajlásszög alatt még kiegészítő intézkedéssel sem alkalmazhatók.

KOMPATIBILITÁS

A Terrán Generon kizárólag sík cserepekkel, a Zenit és Rundo termékcsalád elemeivel kialakított fedésbe illeszthető be. Emiatt fontos és ügyelni kell arra, hogy a Generon rendszer későbbi tele­pítéséhez az új építés vagy a felújítás ezen termékcsaládokkal tör­ténjen.
Az alaphordozó termék anyagában színezett betonból készül, spe­ciális felületi védőréteggel ellátva. A Zenit és Rundo cserepek fel­rakása előtt a cserép hátoldalán lévő szilikoncsíkokat el kell távo­lítani a fedés pontos kialakítása érdekében.

ALÁTÉTFEDÉS, ALÁTÉTSZIGETELÉS

Fontos, hogy minden beépített tetőtér, illetve padlástér ese­tén megfelelő minőségű alátéthéjazat, alátétszigetelés készüljön. Beépítésre a MediFol termékek, a Terrán Tetőrendszer elemei ajánlottak (MediFol LONGLIFE, MediFol TOP270, MediFol SIL­VER, MediFol EXTREME). Az alátéthéjazatot vagy alátétszigetelést, valamint annak aljzatát a tervezés során meg kell határozni, melyhez az ÉMSZ Alátéthéja­zatok tervezési és kivitelezési irányelvei, valamint a gyártói alkal­mazási útmutatók nyújtanak részletes tájékoztatást.

FEDÉSKÉP

A Terrán Generon napelemes cseréppel készített héjazatot hézag­cserével (kötésben) kell kivitelezni (2. kép). Az eltolás mértéke Zenit esetében fél, Rundo esetében egynegyed cserépnyi. Az eresz, taréj, vápa, fal-, illetve oromszegély mentén 1,5–3 cserépsornyi fedést a Zenit, illetve a Rundo termékcsalád elemeiből kell kiala­kítani. A napelemes cserepet tilos vágni. A vágott tetőcserepeket a Zenit, illetve Rundo alapcserepek vágásával kell kialakítani.

2. kép

CSERÉPRÖGZÍTÉSEK

A Terrán Generon átfúrása és csavarral való rögzítése nem meg­engedett. Ugyanakkor a Terrán Zenit, illetve Rundo fedésbe integrált Terrán Generon mezőnek is meg kell felelnie a vihar­biztonságra vonatkozó előírásoknak. A betoncserép héjazatok viharállósága – 45 fokot meg nem haladó tetőhajlásszög esetén – általános felületen külön rögzítés nélkül is kiváló. A földrajzi adottságoktól és az épület geometriájától függően esetenként alacsonyabb tetőhajlásszög esetén is szükség lehet a cserepek általános felületen való rögzítésére. A cserepeket korrózióálló rögzítőelemekkel kell stabilizálni.

Hajlásszögtől függetlenül rögzíteni kell minden egyes szegély-, kúp-, félnyereg- és félnyeregszegély cserepet, továbbá az ezek szomszédságában elhelyezkedő cserepek rögzítésére is szükség lehet. A vágott cserepek fixálása minden esetben elengedhetetlen.

Az ereszeknél alsó deszkázattal kell mérsékelni a szél cserépre ható emelőerejét, valamint fontos az eresz menti cserepek vihar­kapcsokkal és ereszkapcsokkal – esetleg csavarozással – történő rögzítése (3. kép). Különösen kedvezőtlen a helyzet a manzárd­tetők hajlásszögváltásainál, így ott az alacsonyabb hajlásszögű szakasz ereszzónájának cserepeit is oda kell fogatni. A rögzítés korrózióálló anyagból készült viharkapoccsal, ereszkapoccsal, csavarokkal, illetve ezek kombinációjával oldható meg. A szege­zett megoldás kerülendő.

3. kép. A viharkapocs GZR a lécezésbe, valamint a Terrán Generon oldalsó vízelvezető hornyába pattintva biztosítja a viharállóságot.

LÉCEZÉS, ÁTFEDÉS

Az alátétfólia beépítésénél minden esetben ellenlécet kell alkal­mazni a héjazat és az alátéthéjazat közötti réteg megfelelő átszel­lőztetésének biztosítására. A Terrán Generon esetében min. 7,5 cm átszellőztetett légrés kialakítása szükséges (4. kép). Az átáramló légmennyiség mérséklődik a tetőhajlásszög csökkené­sével és a szarufahossz növekedésével. A kedvezőtlenebb áram­lástechnikai helyzetet az átszellőztetett légréteg vastagságának további növelésével kell ellentételezni.

4. kép. A Terrán Generon esetében min. 7,5 cm átszellőztetett légrés kialakítása szükséges.

A Terrán Generon modul befoglaló mérete 330 mm×420 mm, azonos a Terrán Zenit és Rundo cserép méretével. A legkisebb megengedett átfedés a tető hajlásszögétől függően változik, ami különböző léctávolságot eredményez. A legnagyobb megengedett átfedés 14 cm. A cserépszükséglet kb. 11–12 db/m2 közötti, a haj­lásszög függvényében (1. táblázat).

1. táblázat
Tető-hajlásszögLegkisebb átfedésLéctávolság
tartomány
Elem-szükséglet
(db/m2)
Tömeg Generon
(kg/tető m2)
Tömeg Zenit
(kg/tető m2)
Tömeg Rundo
(kg/tető m2)
45–60°11 cm28 – 31 cm10,7561,2849,4547,30
34–45°12 cm28 – 30 cm11,1163,3351,1148,88
30–35°13 cm28 – 29 cm11,4965,4952,8550,56
20–30°14 cmpontosan
28 cm
11,9067,8354,7452,36
20° alattnem alkalmazható

HÓFOGÁS

A Terrán Generon cellákat – a többi napelemes rendszerhez hasonlóan – árnyékmentes környezetben kell elhelyezni, ellen­kező esetben a villamos teljesítmény drasztikusan lecsökken. Ezt a hófogó rácsok, illetve hófogók elhelyezésénél is figye­lembe kell venni. Szükség esetén a Terrán Generon mezők közé Terrán Zenit, illetve Rundo sávokat kell építeni, amely sávok­ban elhelyezhetők a hófogáshoz szükséges tetőrendszer-elemek. A hófogórács-tartók átvezetésénél, a felette lévő sorban talál­ható cserépből a kivitelezés során el kell távolítani annyi anya­got, hogy a cserép ne terhelődjön a rácstartóra.

ELEKTROMOS TERVEZÉS ÉS SZERELÉS

A kábelek csatlakoztatását csak szakirányú végzettséggel rendel­kező, a szolár technikában is képesített villanyszerelő végezheti. A Terrán Generon napelemes tetőcserepek időjárásálló csatlako­zódobozzal vannak felszerelve. A napelemen található kábelek ellenállnak az időjárási és UV sugárzási viszonyoknak, a végükön található csatlakozó lehetővé teszi a modulok gyors és egyszerű összekötését. A cserepek fölött, az ellenléc felső síkjára egy nem éghető anyagú távtartót szükséges elhelyezni és a kábeleket erre kell feltámasztani. A távtartó biztosítja, hogy a kábelek megfelelő távolságra kerüljenek a tetőfóliától, illetve, hogy az átszellőztetett légrés keresztmetszete ne csökkenjen számottevően. A távtartót lekerekített élű, műanyag bevonatos anyagból kell kivitelezni.

A kábelek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy az MC4 kábel és a csatlakozó ne érintkezzen közvetlenül a falécekkel. Szükség esetén itt is távtartót kell alkalmazni (5. kép).

5. kép. A távtartó biztosítja, hogy a kábelek megfelelő távolságra kerüljenek a tetőfóliától, illetve, hogy az átszellőztetett légrés keresztmetszete ne csökkenjen számottevően.

A napelemes rendszerekre vonatkozó előírások a napelemes tető­cserepekre is érvényesek. Különösen fontos az OTSZ és a TvMI figyelembevétele.

Az elemek sorba köthetők, így a feszültségérték megnövekszik. Az egyik modul pozitív kivezetését kell a másik modul nega­tív kivezetésével összecsatlakoztatni. Sorbakötésnél figyelembe kell venni a maximális megengedhető rendszerfeszültséget, és csak a megfelelő darabszámú napelemet lehet összekötni. A Ter­rán Generon terméknek nincs vezető része, ezáltal nem szükséges külön földeléssel ellátni.

KARBANTARTÁS

A Generon teljesen belesimul a cserepek síkjába, mely megkön­nyíti a tető évenként ajánlott karbantartó tisztítását. A napelem átlátszó felületén felhalmozódott szennyeződés csök­kenti annak teljesítményét, valamint a cellák károsodását okoz­hatja. Sok esetben az eső csökkentheti a koszt, megtisztíthatja a felületet. Amennyiben a szennyeződés tartósan fennáll, azt fon­tos megtisztítani. A napelemek vizuális ellenőrzésével a lehetsé­ges hibák feltárhatók. Ilyen például a törött/repedt üveg, vagy/és az elektromos csatlakozók és kábelek szemmel látható sérülései.

MEGHIBÁSODÁS, GARANCIA

A napelemek a minőségi alapanyagoknak köszönhetően rendkí­vül ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben. Az edzett üveglapok kiváló védelmet nyújtanak a jégesővel, széllel és egyéb mechanikai behatásokkal szemben. Mivel a napelemek nem ren­delkeznek mozgó alkatrészekkel, ezért átlagos használatnál nincs olyan körülmény, ami miatt tönkremehetnének. Ha egy elemnél mégis eltérés érzékelhető, akkor könnyen cserélhető egy ugyan­olyan méretű elemre. Egy elem meghibásodása nem okozza a tel­jes kör leállását, csak 15 Wp teljesítménykiesést eredményez, ami elenyésző az összteljesítményhez képest.

A Terrán Generon modulok itthon készülnek és kerülnek össze­szerelésre. Így probléma esetén könnyen és gyorsan intézhető a csere. A cég 20 év garanciát vállal a Generon napelemes tetőcse­repek teljesítményére.

FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT

A magyar családi vállalkozás a kezdetektől fogva törekedett arra, hogy tevékenységével, termékportfóliójával a hazai gazdaságot erősítse, és közvetve támogassa a hazai vállalkozásokat, hogy egy gyökereire büszke, stabil és innovatív céggé nőjje ki magát.
A több mint 100 éves múlttal rendelkező Terrán működésének minden területén vezető irányelv a fenntarthatóság, legyen szó a gyártási folya­mat zöldebbé tételéről (pl. a betoncserépgyártás során felhasznált természetes alapanyagok, a bólyi gyár energiaellátásának fedezése napenergiával, papírmentesség elérése, elektromos targoncák hasz­nálata az anyagmozgatáshoz) vagy a termékfejlesztések irányáról.
A hazai gyártásnak és a magyar alapanyagok felhasználásának köszönhetően az anyagok/termékek útja rövidebb, ami ugyancsak kíméli a környezetet.
Ennek a környezetbarát filozófiának az egyik terméke a Generon napelemes tetőcserép, mellyel a háztartások ökológiai lábnyomának csökkentéséhez is hozzájárulnak, hiszen tiszta energiával fedezi a családok áramigényét. Kiemelt szerepet kap a cégnél a lakosság és a szakemberek edukálása, segítése, melyre számos felület áll rendelkezésre: pl. Terrán blog, Ácskereső, Tetőtépítek.hu

További cél, hogy elinduljon a szemléletformálás, ami még tudato­sabbá teheti az embereket abban, hogy mit tehetnek egyéni szinten a környezetükért.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. Generon napelemes tetőcserepe olyan úttörő innováció, mely a szakma elismerését is kivívta, gya­korlatilag a bevezetése óta sikert sikerre halmoz (Construma Nagy­díj 2019, Coneco kiállítás nagydíja, RedDot Termékdizájn 2021 díj, Hazai Termék védjegy, E.On Energy Globe Award).

 

www.terran-generon.hu