Sokan nem tudják, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépését követően 2018-ban átalakult – és napjainkra remélhetően lezárult – a szakhatósági rendszer reformja. Azt, hogy mely eljárásba – ideértve az építésügyi hatósági eljárásokat is – milyen szakhatóságokat és milyen formában kell bevonni, már nem a szakági jogszabályok tartalmazzák, hanem egy központi jogszabály: az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

AZ EGYES KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKHATÓSÁGOK

16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás.Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a hatóság korábbi eljárásban nem vizsgálta a kérdést.Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal21 nap
Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.Ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett.Megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal21 nap
Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.Erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata.Ha a vízimunka, vízilétesítmény megvalósítása erdő igénybevételével jár.Megyei kormányhivatal erdészeti hatósági hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.Ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki nem jelölhető felszíni és felszín alatti vízből való egyedi vízkivétel esetében.Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaNépegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.Ivóvízkivétel, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás vagy fürdők vízilétesítményei esetében.Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaNépegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.A legalább 1000 m3/nap kapacitású vagy 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó, valamint az egy járás határán átnyúló ivóvízellátó rendszerek esetében.Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalAz országos tisztifőorvos –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.A gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítmény esetében.Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalAz országos tisztifőorvos –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.Annak elbírálása, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, valamint érintenek-e szennyezett területet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési monitoring esetében megfelelnek-e a határozatban előírt követelményeknek.Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a hatóság korábbi eljárásban nem vizsgálta a kérdést.Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal21 nap
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.Ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett.Megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal21 nap
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való megfelelés kérdésében.Ha a tevékenység a termőföldre hatást gyakorol.Megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.Erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata.Ha a vízimunka, vízilétesítmény megvalósítása erdő igénybevételével jár.Megyei kormányhivatal erdészeti hatósági hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A kérelem szerinti tevékenység megfelel-e a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályokban meghatározott, a haltermelésre és a haltermelési létesítményekre, a halászatra, illetve a horgászatra vonatkozó előírásoknak.Ha a kérelemmel érintett vízilétesítmény halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási célt szolgál, vagy azon halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási cél megvalósítását tervezik, ideértve a vízilétesítmény halastó funkcióval történő üzemeltetését is.Megyei kormányhivatal halgazdálkodási hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A hajózsilip méretei tekintetében a jogszabályi követelményeknek, a tervezett, felújított vagy átalakított hajózsilipnek és tartozékainak a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására való alkalmasságának, továbbá a nemzetközi gyakorlatnak való megfelelőség szakkérdése.A duzzasztással szabályozott víziúton, vízlépcsőnél a víziút osztálya szerinti méretű úszólétesítmények, illetve azok tolt kötelékének áthaladását biztosító hajózsilip és a hozzá tartozó létesítmények esetében.Hajózási feladatkörében országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros KormányhivatalaKözlekedésért felelős miniszter –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.A halastavakkal, horgásztavakkal, jóléti tavakkal, víztározókkal vagy holtágakkal kapcsolatos tevékenység, ha a kialakítás ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatalaMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.A vizek medrének vízgazdálkodási célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek vagy tározók létesítése esetében.Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatalaMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A fúróberendezés alkalmassága, a kút kiképzés műszaki-biztonsági feltételeknek való megfelelősége, a bányajáradék-fizetési, a bányafelügyelet felé történő adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a víz-kitermelés szénhidrogén ásványvagyonra vonatkozó hatásának megállapítása.A geotermikus energia kinyerése felszín alatti víz kitermelését igényli.Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járásiMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat –
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.A fúróberendezés alkalmassága, a kút kiképzés műszaki-biztonsági feltételeknek való megfelelősége, valamint a víz-kitermelés szénhidrogén ásványvagyonra vonatkozó hatásának szakkérdése.Az 500 méternél mélyebben elhelyezkedő mélységi vizek felszínre hozatala esetében.Megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatalaMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat –
Az üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárás, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet]alapján folytatott egyedi vizsgálati eljárás.A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.Minden esetben.Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalAz országos tisztifőorvos –
Az üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárás, továbbá a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján folytatott egyedi vizsgálati eljárás.A termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való megfelelés.Minden esetben.Megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal –
Az elhanyagolt műveken (szennyvízrendszer, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására, illetve begyűjtésére alkalmazott eszköz, szennyvízelvezető mű) rovar- illetve rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata tárgyban indult eljárás.A környezet-egészségügyi szabályoknak való megfelelés, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése.Minden esetben.Főváros és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaNépegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal –
Kármentesítési eljárás.A tevékenység, vízilétesítmény folyamatban lévő kármentesítésre gyakorolt hatásának vizsgálata.Ha a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett területen kármentesítési eljárás van folyamatban.Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal21 nap
Hajóút kitűzési tervének engedélyezése, és hajóút kitűzésére irányuló eljárás.A víziközlekedés biztonsága, hajózási érdekek érvényre juttatása, jogszabályban meghatározott követelményeinek való megfelelés kérdésében.Víziút esetében.Hajózási feladatkörében országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros KormányhivatalaKözlekedésért felelős miniszter –
A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény vagy vízhasználat engedélyezési eljárás, ideértve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény engedélyezését is.Az ivóvízkivétel és az ivóvízellátás során az ivóvíz minőségi követelményeinek teljesülése és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóság biztosítottsága.Minden esetben.Főváros és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaNépegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal –

 

17. Honvédelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllásfoglalás beszerzési határidő
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti sajátos építmény építésügyi eljárásaiban, a bontási engedélyezési eljárás kivételével.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Haditechnikai eszközök kivitelével, behozatalával, transzferjével és tranzitjával, haditechnikai szolgáltatások nyújtásával és igénybevételével összefüggő kereskedelmi tevékenység.Honvédelemért felelős miniszterNincs21 nap

 

18. Földügyi igazgatási eljárások

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Újrahasznosítási eljárásAnnak elbírálása, hogy az újrahasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 27. §-ában meghatározott jog került bejegyzésre, vagy jogi jelleg került feljegyzésre.
Vízügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság –
Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásAnnak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.Ha az ingatlan-nyilvántartás szerint a földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 27. §-ában meghatározott jog került bejegyzésre, vagy jogi jelleg került feljegyzésre.Vízügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság –
Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásAnnak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen találhatóTelepülési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző – –
A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásAnnak elbírálása, hogy az időleges más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.Ha az ingatlan-nyilvántartás szerint a földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 27. §-ában meghatározott jog került bejegyzésre, vagy jogi jelleg került feljegyzésre.Vízügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság –
A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásAnnak elbírálása, hogy az időleges más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen találhatóTelepülési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző –21 nap
A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásAnnak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek
megfelel-e.
Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található.Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző –21 nap
Telekalakítási eljárásAnnak elbírálása, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén, kivéve termőföldek birtokösszevonási céllal történő telekalakítását 50 hektárig, azzal a feltétellel, hogy a kialakítandó földrészletek területe nem lehet kisebb a változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából kialakítandó utakat.Telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző – –
Telekalakítási eljárásAnnak elbírálása, hogy a telekalakítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve.Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző –21 nap

 

19. Egyéb ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdés.Minden esetben.Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaNépegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal –
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.Az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés.Meglévő építményt érintő zenés, táncos rendezvények esetében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadására kerül sor.Fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaÉpítésügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal –
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.Az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés.Meglévő építményt érintő zenés, táncos rendezvények esetében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadására kerül sor.A sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság (megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében: Budapest)Budapest Főváros Kormányhivatala –
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.Az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés.Meglévő építményt érintő zenés, táncos rendezvények esetében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadására kerül sor.Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaBudapest Főváros Kormányhivatala –
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.A jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítése.Minden esetben.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve –
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése.A tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatása, a személy- és vagyonbiztonság.Minden esetben.Városi (kerületi) rendőrkapitányságMegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság –
Vízi rendezvény engedélyezési eljárása.A rendezvény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási létesítmények működését.Minden esetben.Közlekedési hatósági hatáskörében eljáró Budapest Főváros KormányhivatalaKözlekedésért felelős miniszter –
Létfontosságú rendszer és létesítmény – kivéve honvédelmi létfontosságú rendszerek és létesítmények – kijelölése és a kijelölés visszavonása.A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás során a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott horizontális kritériumok fennállása, illetve teljesülése.Minden esetben, kivéve ha kijelölő hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jár el.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve21 nap
Honvédelmi létfontosságú rendszer és létesítmény kijelölése és a kijelölés visszavonása.A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás során a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott horizontális kritériumok fennállása, illetve teljesülése.Minden esetben.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve országos illetékességgel. –21 nap
Temetkezési szolgáltató (telephely) engedélyezése.A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló NM rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzése.Holttest előkészítés és hűtés esetén.Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalNépegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal –
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátására történő feljogosítás tárgyában lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás.A kártyakibocsátás sérti-e Magyarország nemzetbiztonsági érdekét.Minden eljárásban.Alkotmányvédelmi Hivatal –30 nap
Megyei rendőr-főkapitányságnak a korlátozott nyitvatartási időben működő határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevételének, valamint a korlátozott forgalmú határátkelőhelynek a forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevételének engedélyezésére irányuló, nem az Európai Unió tagállamával közös határszakaszon lévő határátkelőhelyet érintő eljárása.Biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.Minden esetben.Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága és a Repülőtéri IgazgatóságaNemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása –
A megyei rendőr-főkapitányságnak, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak a nem európai uniós tagállammal közös határszakaszon létesítendő ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló, valamint az Európai Unión kívülről érkező vagy az Európai Unión kívülre induló légi jármű esetén ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló eljárása.Biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.Minden esetben.Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes adó- és vámigazgatósága, és a Repülőtéri IgazgatóságaNemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása –
A megyei rendőr-főkapitányság által a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos eljárás.Biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.Minden esetben.Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága – –
A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.Annak elbírálása, hogy a pirotechnikai termék felhasználása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Pirotechnikai termék védett természeti területen való felhasználásának engedélyezése.A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal21 nap
A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.– Tűzvédelmi szempontból a védőterület meghatározása
– A védőterületen belül található létesítmények és más veszélyforrások vizsgálata
– A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök meglétének vizsgálata
– A felhasználók tűzvédelmi szakvizsgájának ellenőrzése.
Minden esetben a pirotechnikai termék felhasználásának, forgalmazásának és tárolásának engedélyezési eljárásában.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve8 nap
A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.– Tűzvédelmi szempontból a védőterület meghatározása
– A védőterületen belül található létesítmények és más veszélyforrások vizsgálata
– A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök meglétének vizsgálata
– A felhasználók tűzvédelmi szakvizsgájának ellenőrzése.
Minden esetben a pirotechnikai termék gyártásának, megsemmisítésének, kiállításának, forgalomba hozatalának, valamint a vizsgálatának engedélyezési eljárásában.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófavédelmi szer központi szerve –
Veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezési eljárása.A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata.Minden esetben.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv veszélyes katonai objektum telephelye szerinti területi szerve – –
Partvédelmi vagy vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén.Partvédelmi rendeltetésű erdőnél a tevékenység, a beruházás vagy a terv a vizek kártételei elleni védekezés jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Partvédelmi vagy vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén.Vízvédelmi rendeltetésű erdőnél a tevékenység, a beruházás vagy a terv a vízvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló eljárás.A felszíni víztest állapotának védelme, továbbá a jó állapot, a jó ökológiai állapot, illetve potenciál és jó kémiai állapot elérése érdekében a halgazdálkodási tevékenységgel járó terhelés és beavatkozás vízminőségi és mennyiségi hatásainak vizsgálata, a környezeti célkitűzéseknek való megfelelés megítélése, a monitoring tevékenység feltételei meglétének vizsgálata.Vízvédelmi szempontból minden esetben, vízügyi szempontból vízilétesítmény érintettsége esetén.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló eljárás.A vizek kártételei elleni védekezés jogszabályban rögzített követelményeinek történő megfelelés vizsgálata.Vízvédelmi szempontból minden esetben, vízügyi szempontból vízilétesítmény érintettsége esetén.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárás.A talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minősége védelme jogszabályi követelményeinek való megfelelés vizsgálata.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A hígtrágya nitrátérzékeny területen történő mezőgazdasági felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési eljárás.A felszín alatti vizek minősége védelme jogszabályi követelményeinek való megfelelés vizsgálata.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Magyar Nemzeti Bank értékpapír-előállítás engedélyezési eljárása.Az értékpapírok előállításáról szóló szabályzatában meghatározott formai, minőségi és okmányvédelmi előírások minimum biztonsági követelményeinek teljesülése.Minden esetben.Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – –
Magyar Nemzeti Bank értékpapírelőállítás-engedélyezési eljárása.Az értékpapír előállítására vonatkozó engedély iránti kérelemben szereplő új értékpapír, illetve az utánnyomott értékpapír mintapéldányainak, valamint az azok előállítása során alkalmazott okmányvédelmi elemeket pontosan leíró védelmi terv egymásnak történő maradéktalan megfelelésének megállapítása.Minden esetben.Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – –
A megyei rendőr-főkapitányságnak, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak a nem európai uniós tagállammal közös határszakaszon létesítendő ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló, valamint az Európai Unión kívülről érkező vagy az Európai Unión kívülre induló légi jármű esetén ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló eljárása.A hajózás biztonsága érvényesülésének biztosíthatósága.Ha az ideiglenes határátkelőhely megnyitása kikötőt vagy víziutat érint.Közlekedésért felelős miniszter – –
A megyei rendőr-főkapitányságnak, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak a nem európai uniós tagállammal közös határszakaszon létesítendő ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló, valamint az Európai Unión kívülről érkező vagy az Európai Unión kívülre induló légi jármű esetén ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló eljárása.A polgári célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés.Az ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitása esetén.Közlekedésért felelős miniszter – –
A megyei rendőr-főkapitányságnak, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak a nem európai uniós tagállammal közös határszakaszon létesítendő ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló, valamint az Európai Unión kívülről érkező vagy az Európai Unión kívülre induló légi jármű esetén ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló eljárása.Az állami célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés.Az ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitása esetén.Honvédelemért felelős miniszter – –
Budapest Főváros Kormányhivatalának a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (a továbbiakban: kábítószer-prekurzor) birtoklására, forgalomba hozatalára, illetve azok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárása.A kábítószer-prekurzorok eltérítésének megakadályozását szolgáló tárolási, őrzésvédelmi feltételek és a nyilvántartási dokumentációk előírása, illetve ezen feltételek vizsgálata.Minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
Budapest Főváros Kormányhivatalának a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésével kapcsolatos eljárása.A kérelemben megjelölt, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot jelent-e.Minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
A világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásának jegyzői engedélyezése, valamint a kiadott jegyzői engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás.A vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásának a közbiztonságra gyakorolt hatása, a személy- és vagyonbiztonsággal összefüggő kockázati tényezők értékelése, továbbá az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények megismétlődése veszélyének értékelése.Minden esetben.Az üzlet működési helye szerint illetékes városi (kerületi) rendőrkapitányságMegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
 –
A sírhelynek hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárás.A rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követően biztosíthatóak-eJogszabályban meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstől számított 25 éven belül.Városi (kerületi) rendőrkapitányságMegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
 –
A szociális hatóság szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárás.A foglalkoztatás helyszínére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások, továbbá, ha a kérelem a foglalkoztatni kívánt személyek számának az eredeti engedélyben meghatározott létszámot meghaladó felemelésére irányul, az e változásból eredő létesítési tűzvédelmi előírások érvényesülése.Ha a foglalkoztatás helyszíne polgári repülőteret, metró és földalatti vasúti létesítményt, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményét érinti.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve –
A szociális hatóság szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárás.A foglalkoztatás helyszínére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások, továbbá, ha a kérelem a foglalkoztatni kívánt személyek számának az eredeti engedélyben meghatározott létszámot meghaladó felemelésére irányul, az e változásból eredő létesítési tűzvédelmi előírások érvényesülése.A 34. sortól eltérő esetben.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve –
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárása.Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárása.Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárása.Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] szerinti telepengedély-köteles tevékenységekkel kapcsolatos eljárás.A telep a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Az alábbi tevékenységek végzése esetén:
1. egyéb gumitermék gyártása,
2. festék, bevonóanyag gyártása,
3. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása,
4. kőolaj-feldolgozás,
5. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása,
6. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása,
7. műanyag építőanyag gyártása,
8. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása,
9. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása,
10. papírgyártás,
11. ragasztószer-gyártás,
12. tapétagyártás,
13. tisztítószer gyártása,
14. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása,
15. vegyi szál gyártása.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve –
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti telepengedély-köteles tevékenységekkel kapcsolatos eljárás.A vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó határértékeknek.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti telepengedély-köteles tevékenységekkel kapcsolatos eljárás.Ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak.Minden esetben.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárása.Vízgazdálkodási jogszabályi előírásoknak megfelel-e.Minden esetben.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárása.A felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A vizsgálat feltételeként meghatározott építményekkel, létesítményekkel, berendezésekkel összefüggő jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés.A telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert használnak.Fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaBudapest Főváros Kormányhivatala –
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdés.Minden esetben.Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A telepen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek-e a hulladék-gazdálkodási követelményeknek, okoz-e a telepen történő hulladék-gazdálkodási tevékenység környezetterhelést, biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége.Minden esetben.Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalAz országos környezetvédelmi hatóság21 nap
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek.Minden esetben.Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalAz országos környezetvédelmi hatóság21 nap
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek.Minden esetben.Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalAz országos környezetvédelmi hatóság21 nap
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.Minden esetben.Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalAz országos környezetvédelmi hatóság21 nap
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.A tevékenységet országos jelentőségű védett természeti területen, NATURA 2000 területen vagy barlang védőövezetében végzik.Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalAz országos környezetvédelmi hatóság21 nap
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A földtani közeg védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés alatta marad-e a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.Minden esetben.Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalAz országos környezetvédelmi hatóság21 nap
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A növényvédő-szerekkel folytatott ipari tevékenység a kezelőszemélyzet kitettségére, a lehetséges humán- és környezeti toxicitásra, terhelésre hatással van-e.Növényvédő-szerekkel folytatott ipari tevékenység esetén.A telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaNövény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal –
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek. Az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki érték, vagy műemlék.Főváros és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
Telepengedély kiadása iránti eljárás.A vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak.A telepengedély kiadása iránti eljárás során minden esetben.A telep fekvése szerint illetékes területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóságAz országos vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság –
Telepengedély kiadása iránti eljárás.Az általános és sajátos építésügyi követelményeknek való megfelelés.Honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevékenység esetén.Honvédelemért felelős miniszter – –
Telepengedély kiadása iránti eljárás.Az általános és honvédelmi ágazati munkavédelmi követelményeknek való megfelelés.Honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevékenység esetén.Honvédelemért felelős miniszter – –
Telepengedély kiadása iránti eljárás.Az általános és honvédelmi ágazati tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.Honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevékenység esetén.Honvédelemért felelős miniszter – –
Kártyaterem engedélyezése iránti eljárás.Az önkormányzat területén létesítendő kártyaterem megfelel-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 29/B. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásoknak, a kártyaterem adott helyszínen történő üzemeltetését az önkormányzat rendelete nem tiltja-e. A folytatni kívánt tevékenység nem sértené-e a jóérzést, közbiztonságot, közszemérmet, illetve gyermek- vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy más helyi közösségi érdeket.Kártyaterem engedélyezése iránti eljárásban minden esetben.Kártyaterem helye szerinti települési önkormányzat jegyzője, főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzője, Fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője – –
Játékkaszinó engedélyezése iránti eljárás.Az önkormányzat területén létesítendő játékkaszinó megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a játékkaszinó adott helyszínen történő üzemeltetését az önkormányzat rendelete nem tiltja-e. A folytatni kívánt tevékenység nem sértené-e a jóérzést, közbiztonságot, közszemérmet, illetve gyermek- vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy más helyi közösségi érdeket.Játékkaszinó engedélyezése iránti eljárásban minden esetben.Játékkaszinó helye szerinti települési önkormányzat jegyzője, főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzője, Fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője – –
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével).A helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata.Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén.Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző –21 nap
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével).Katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata.Minden esetben.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve –
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén.A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.Minden esetben.A hulladékkezelés helye szerint illetékes területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén.A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.Minden esetben.A hulladékkezelés helye szerint illetékes területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárás.Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárás.Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.Minden esetben.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárás.Annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző –21 nap
Szélerőmű vagy szélerőmű park építési engedélyezési eljárása.Környezeti, természeti, településfejlesztési és településrendezési hatások keretében annak vizsgálata, hogy a szélerőmű nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a létesítésétől várható előnyöket.Minden esetben.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalBaranya Megyei Kormányhivatal21 nap
Szélerőmű vagy szélerőmű park használatbavételi engedélyezési eljárása.Környezeti, természeti, településfejlesztési és településrendezési hatások keretében annak vizsgálata, hogy a szélerőmű nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a létesítésétől várható előnyöket, továbbá annak elbírálása, hogy a megépült szélerőmű vagy szélerőmű park megfelel-e az építési engedélyezési eljárás során kiadott szakhatósági állásfoglalásban írt feltételeknek.Minden esetben.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalBaranya Megyei Kormányhivatal21 nap
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése honvédelmi létesítmény területén.A jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítése.Minden esetben.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Erdészeti hatósági eljárás
a) A honvédelmi rendeltetésű erdő, valamint
az aa), ab), ai) és aj) alpontok tekintetében a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, erdőnek nem minősülő földterületek esetén
aa) fásítás faállománya felszámolásának előírására,
ab) fásítás területének erdőként, szabad rendelkezésű erdőként történő nyilvántartásba vételére,
ac) erdő felnyitott erdőként történő fenntartásának engedélyezésére és előírására, felnyitott erdő helyreállításának előírására,
ad) erdőben fátlan állapot kialakításának és fenntartásának engedélyezésére, fátlan állapot fenntartásának előírására,fátlan állapotban tartott erdő helyreállításának előírására,
ae) erdészeti létesítmény létesítésének, bővítésének, korszerűsítésének, megszűntetésének, fennmaradásának vagy rendeltetése megváltoztatásának engedélyezésére, valamint a felszámolásának elrendelésére,
af) az erdő rendeltetésének, elsődleges rendeltetésének kérelemre induló megállapítására,
ag) az erdőterv meghatározására,
ah) az erdőterv módosítására,
ai) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyására,
aj) az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére,
ak) az erdő igénybevételének engedélyezésére,
al) az erdő igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására,
am) az erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő igénybevétele esetén a kialakult állapot fennmaradásának engedélyezésére,
an) a járműközlekedésre használható út kijelölésére, és
ao) a lovas és technikai sportverseny rendezésének engedélyezésére, valamint
b) az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, továbbá a közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető állami repülések céljára szolgáló repülőterek védőterületén található erdő, valamint
a ba) és bb) alpontok tekintetében erdőnek nem minősülő földterületek esetén
ba) fásítás faállománya felszámolásának előírására,
bb) fásítás területének erdőként, szabad rendelkezésű erdőként történő nyilvántartásba vételére,
bc) az erdőterv meghatározására,
bd) az erdőterv módosítására,
be) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyására, és
bf) az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló eljárásban.
A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.A honvédelmi rendeltetésű erdő, valamint az aa), ab), ai) és aj) alpontok tekintetében a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, erdőnek nem minősülő földterületek esetén, továbbá az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető állami repülések céljára szolgáló repülőterek védőterületén található erdő, valamint a ba) és bb) alpontok tekintetében erdőnek nem minősülő földterületek esetén.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás.A kérelmező szakmai és gyakorlati felkészültségének vizsgálata. Ha az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi kérelme a bányászat és a szénhidrogén-termelés, kutatási, szállítási szakterületre irányul.Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal – –
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (4) bekezdése, 27/A. § (6a) bekezdése, valamint a 66. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba vétellel és a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásokA csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakirányú szakképzettség és a 83/B. § szerinti felsőfokú végzettség és más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy szakképzés tartalma, külföldi végzettségi szint, szakképesítés és szakképzés tartalmaAmennyiben a kérelem elbírálásához a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség, más felsőfokú végzettség vagy egyéb szakképzettség tartalmának meghatározása szükséges.Oktatási Hivatal – –
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (4) bekezdése, 27/A. § (6a) bekezdése, valamint a 66. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba vétellel és a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásokEgyéb, a 70. pontba nem tartozó szakképzés tartalmaAmennyiben a kérelem elbírálásához a 70. pontba nem tartozó, egyéb szakképzettség tartalmának meghatározása szükséges.Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – –

 

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

2. Egészségügyi ügyek

3. Energetikai ügyek

4. Építésügyi ügyek 

5. Területrendezési ügyek

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

7. Hírközlési ügyek

8. Kereskedelmi ügyek

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

10. Közlekedési ügyek 

11. Mérésügyi ügyek

12. Műszaki biztonsági ügyek

13. Népegészségügyi ügyek

14. Nyugdíjbiztosítási ügyek

15. Szociális ügyek

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

 

 

Condair hirdetes