Sokan nem tudják, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépését követően 2018-ban átalakult – és napjainkra remélhetően lezárult – a szakhatósági rendszer reformja. Azt, hogy mely eljárásba – ideértve az építésügyi hatósági eljárásokat is – milyen szakhatóságokat és milyen formában kell bevonni, már nem a szakági jogszabályok tartalmazzák, hanem egy központi jogszabály: az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

AZ EGYES KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKHATÓSÁGOK

8. Kereskedelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Budapest Főváros Kormányhivatalának a biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő
kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárása.
A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség kérdése.Minden esetben.Országos
Rendőr-főkapitányság
 – –
Üzletek működési engedélyezési eljárása.Tűzvédelmi előírások érvényesülése.Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanás-veszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében
álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével.
Hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveHivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárás.Közegészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében.Vásár és piac létesítése.Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaNépegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal –
Üzlet működési engedélyének kiadása.A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatko-zású követelmé-nyeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzó-helyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.Minden esetben.A Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
Üzlet működési engedélyének kiadása.A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatko-zású követelmé-nyeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.Minden esetben.A magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a honvédele-mért felelős miniszter – –
Üzlet működési engedélyének kiadása.Az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés.Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében.Állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyá-szati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormány-hivatal – –
Üzlet működési engedélyének kiadása.Az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés.Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak ható-anyagát forgalmazó üzlet esetében.Állatgyógyászati készítmény kiske-reskedelme esetén a megyei kormány-hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a megyei kormány-hivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala –21 nap
Üzlet működési engedélyének kiadása.Annak vizsgálata, hogy a hulladék-gyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékke-zelés környezet-terhelést, biztosított-e az üzlet hulladék-szállítási szempontból történő megközelíthe-tősége.Nem veszélyes hulladék forgalmazása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges.Területi környe-zetvédelmi hatóság – –
Üzlet működési engedélyének kiadása.Tűzvédelmi szakkérdés.Az üzletben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak.Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet esetében a honvédelemért felelős miniszter – –
Üzlet működési engedélyének kiadása.A honvédelmi ágazati munkavédelmi és munkabiztonsági követelményeknek való megfelelés.Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.Honvédelemért felelős miniszter – –
Üzlet működési engedélyének kiadása.Az általános és sajátos építésügyi követelmé-nyeknek való megfelelés.Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.Honvédelemért felelős miniszter – –
Vásár vagy piac engedélyezésére irányuló eljárás.Közegészségügyi követelményeknek való megfelelés.Minden esetben.Népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talaj-védelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal – –
Vásár vagy piac engedélyezésére irányuló eljárás.Élelmiszer vagy állatvásári értékesítése esetén az élelmiszer-higiénia és állategész-ségügyi követelmé-nyeknek való megfelelés.Minden esetben.Népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal – –
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvi-selő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet] szerinti, biztonsági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélyezésére vonatkozó eljárás.A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősít-hetősége, vagyis a vizsgált papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meg-határozott feltételrend-szerének való megfelelősége és a kérelemben megha-tározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság megállapítása.Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – –
Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti, bizton-sági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélyezésére vonatkozó eljárás.A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség megállapítása.Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
A kábítószer- prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiak-ban: 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapítá-sáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet (a további-akban: 111/2005/EK tanácsi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzor) birtoklására, forgalomba hozatalára, behozatalára, kivitelére, kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás.A kábítószer-prekurzorok eltérítésének megakadályozását szolgáló tárolási felté-telek és a nyilvántartási dokumentációk előírása, illetve ezen feltételek vizsgálata.A kábítószer-prekurzor birtoklása, forgalomba hozatala, illetve azok beho-zatala, kivitele vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzor) behozatalára, kivitelére vonatkozó, a 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. és 20. cikke szerinti eljárás.Annak megállapítása, hogy a kérelemben feltüntetett határátkelő-helyen a kérelem szerinti termé-kek forgalma engedélyezhető-e a vámeljárásra vonatkozó követelmények alapján.A kábítószer-prekurzor behozatala és kivitele engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.Nemzeti Adó- és Vámhivatal – –
Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti, köz-biztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésére vonatkozó eljárás.A kérelemben megjelölt, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot jelent-e.A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
Üzletek működési engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.Tűzvédelmi előírások érvényesülése.Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanás-veszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetében.Higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos köz-egészségügyi, járvány-ügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.A kizárólag kereskedelmi üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezése.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
A 10 fő feletti befogadó képességű szálláshely engedélyezése esetében, ha a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.Honvédelmi ágazati tűzvédelmi követelmé-nyeknek való megfelelés.A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyeztetése.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében arra az építményre vonatkozóan, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják és ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennma-radási engedélyt nem adtak ki az általános építésügyi követelmé-nyeknek való megfelelés kérdésében.Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyeztetése.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
A hatósági eljárás honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezési eljárásra irányul.Honvédelmi ágazati munkavédelmi köve-telményeknek való megfelelés.A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyeztetése.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
A hatósági eljárás honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezésére irányul.A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi – ide nem értve ha a szállás-helyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba – a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos köz-egészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyeztetése.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap

 

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.
Minden esetben.Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Környezeti hatásvizsgálati eljárás.Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása.
A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.
Minden esetben.Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveHivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás.Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris
baleset-elhárítással kapcsolatos kérdésben.
Ha a tevékenység következtében olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.Országos Atomenergia Hivatal – –
Egységes környezet használati engedélyezési eljárás.Az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások tekintetében.Minden esetben.Hivatásos katasztró-favédelmi szerv területi szerveHivatásos katasztró-favédelmi szerv központi szerve –
Egységes környezet használati engedélyezési eljárás.Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás nukleáris anyagot érint.Ha a tevékenység következtében olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.Országos Atomenergia Hivatal – –
Környezetvédelmi felülvizs-gálatra való kötelezésre irányuló eljárás.A felülvizsgálat elvégzése felszíni és felszín alatti vizek minősége védelme szempontjából indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízvédelmi tartalmának meghatározása.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Környezetvédelmi felülvizs-gálatra való kötelezésre irányuló eljárás.A felülvizsgálat elvégzése vízgazdálkodási, vízbázisvédelmi és vízkárelhárítási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározása.Minden esetben.Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás – felülvizsgálat, teljesítményér-tékelés alapján – a környezet-védelmi teljesítményértékelés jóváhagyása.A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban megha-tározott előírások érvé-nyesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás – felülvizsgálat, teljesítmény-értékelés alapján – a környezetvédelmi teljesítmény-értékelés jóváhagyása.A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.Minden esetben.Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, az „(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására, a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a beavatkozási terv elfogadására a „(D) kármentesítési célállapot határérték” megállapítására, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármentesítés befejezésére, a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárás.A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A felszín alatti vizek védelméről szóló kormány-rendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, az „(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására, a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségessé-gének megítélésére, a beavatkozási terv elfogadására a „(D) kármentesítési célállapot határérték” megállapítására, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármentesítés befejezésére, a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárás.A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.Minden esetben.Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.A tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.A tevékenységnek, létesít-ménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.Minden esetben.Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A környezetvédelmi nyilatkozat elbírálására, a környezeti állapotvizsgálatra kötelezésre és állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás.A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi IgazgatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátáscsökkentő berendezés meghibásodása esetén a tüzelőberendezés továbbműködtetésének engedélyezésére irányuló eljárás.Az energiaellátás fenntartása, beleértve a hőszolgáltatást is, a tüzelőberendezés működése nélkül, más módon biztosítható-e.Minden esetben.Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – –
A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló rendelet alapján indított eljárás.A hulladékégető vagy hulladék-együttégető műre vonatkozó engedély szennyvíz-kibocsátási követelményeinek megállapítása.Minden esetben.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásban.Településrendezési eszköznek és település-fejlesztési tervnek való megfelelés kérdésében.Minden esetben.Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző – –
A különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásban.Az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében.Minden esetben.Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző – –

 

10. Közlekedési ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Útügyi hatósági eljárás.Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalom-technikai elemei az adott hely ismeretében közlekedés-biztonsági szempontból megfelelőek-e.A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek – a biztonsági minimum-követelmények sérelme esetén történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-követelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.Országos
Rendőr-főkapitányság
 – –
Útügyi hatósági eljárás.A katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása kérdésében.A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek – a biztonsági
minimumkövetelmények sérelme esetén történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-követelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve – –
Útügyi hatósági eljárás.Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Útügyi hatósági eljárás.Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Útügyi hatósági eljárás.Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelmé-nyeknek.Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Útügyi hatósági eljárás.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés.Abban az esetben, ha az eljárás
– polgári repülőteret, a metró és földalatti vasúti létesítményét, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményét, valamint az alábbi, első végleges használatbavétellel nem rendelkező építmény létesítményét érinti,
– magas építmények,
– 20 000 m2 összesített
szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmény,
– a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmény,
– a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmény,
– az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőmű,
– a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmény, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
Útügyi hatósági eljárás.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés.Minden, az a) ponttól eltérő esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük vizsgálata.Gyorsforgalmi utak esetében.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.Közlekedés-biztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.Gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.Közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.Helyi közutak esetében.Városi (kerületi) rendőr-kapitányságMegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
 –
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.A vízmentesítése során összegyűjtött csapadékvizek első vízjogi engedéllyel rendelkező befogadóig történő ártalommentes elvezetésének vizsgálata.Minden esetben.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló eljárás.A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.Minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedés-biztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.Gyorsforgalmi utak, gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedés-biztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.Helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében.Városi (kerületi) rendőr-kapitányságMegyei (fővárosi) rendőrfőkapi-tányság –
Útépítés engedélyezése.Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett utak építésének engedélyezésére irányul.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.Gyorsforgalmi út esetén.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.Gyorsforgalmi út esetén.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelmé-nyeknek.Gyorsforgalmi út esetén.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelmé-nyeknek.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerék-párút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Útépítés engedélyezése.Annak elbírálása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetén.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
Útépítés engedélyezése.A vasúti pálya területének igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli útügyi építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Közlekedésért felelős miniszter – –
Útépítés engedélyezése.Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzat-nak.Minden esetben, kivéve a nemzetgazdaságilag szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 6/H. § (14) bekezdés szerint megindított eljárás.Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzőjeÁllami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal –
Útépítés engedélyezése.Annak elbírálása, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatá-rozott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyzőFővárosi, illetve megyei kormány-hivatal21 nap
A közúti alagutaknak a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „B” Mellékletének 9. rész 9.1 fejezet szerinti jármű-jóváhagyási eljárás.A járműre szerelt felépítmény műszaki biztonsági szempontú megfelelőségének a megállapítása.Minden esetben.Műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági feladat-körében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A közúti alagutaknak a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” Melléklet 1. rész 1.9.5 pontja szerinti kategóriához rendelésében.A katasztrófavédelem-mel összefüggő létesítési és használati szempontok érvényre juttatása.Minden esetben.Belügyminisz-térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság – –
A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló eljárás.A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.Minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek – a biztonsági minimum-követelmények sérelme esetén történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-követelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló eljárásban, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalomtechnikai elemei az adott hely ismeretében közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőek-e.Minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve – –
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.Abban a kérdésben, hogy a repülőtér tervezett meteorológiai műszerezettsége, a műszerek mennyisége, elhelyezése, illetve mérési pontossága megfelel-e az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) alapján a Meteorológiai Világszer-vezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, a futópályák tervezett kiépítése az uralkodó széliránynak megfelelő-e, hiteles éghajlati adatokból, megfelelő szakismerettel készült-e az engedélyezési dokumentációnak a repülések végrehajtása szempontjából mérvadó meteorológiai körülményeket bemutató része.Minden esetben.Országos Meteorológiai Szolgálat – –
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.Termőföldön megvalósuló tevékenység esetén, – a termőföld minőségi védelme kérdésében – polgári repülőtér elvi létesítésének és használatbavételének engedélyezése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszüntetésének engedélyezése kivételével.Minden esetben.Megyei kormányhivatal talajvédelmi feladatkörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatala – –
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben.Minden esetben.A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi) kerületi hivatala – –
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatá-rozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöb-értéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül – az V. osztályú repülőtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.Minden esetben.A területi környezetvédelmi és természet-védelmi hatóság –21 nap
A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása.A repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez szükséges feltételeknek, valamint teljesülnek-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt alapkövetelmények.Minden esetben.Repülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása.Hatáskörébe tartozó feladatrendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából.Minden esetben.Alkotmány-védelmi Hivatal – –
A légi közlekedési hatóságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedé-lyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárása.A repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határelle-nőrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapköve-telmények.Minden esetben.Rendőr-
főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Országos Rendőr-főkapitányság –
A légi közlekedési ható-ságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedé-lyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárása.A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A légi közlekedési ható-ságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedé-lyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárása.A tevékenység a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre az ott megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
A légi közlekedési ható-ságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedé-lyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárása.A tevékenység az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatá-rozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre az ott megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A légi közlekedési ható-ságnak a légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásában.Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légiforgalmi berendezések esetén.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos
Rendőr-főkapitányság
 –
A légi közlekedési ható-ságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárása.A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.Minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
A légi közlekedési hatóságnak a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján védelmi tiszt kijelölésére kötelezett szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős kijelölésének és visszavonásának jóváhagyására irányuló eljárása.A kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata.Minden esetben.Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ – –
A légi közlekedési ható-ságnak a nemzeti légi-közlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárása.A nemzeti légiközleke-dés védelmi minőség-biztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata.Minden esetben.Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terrorel-hárítási Központ – –
A légi közlekedési ható-ságnak a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőség-biztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárása.A repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e.Minden esetben.Rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A légi közlekedési hatóságnak a légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működtetésének jóváhagyására irányuló eljárása.A légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelősége.Minden esetben.A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A légi közlekedési ható-ságnak a légi-közlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működtetésének jóváhagyására irányuló eljárása.A lehetséges biztonsági kockázati szintjének kérdésében.Minden esetben.Alkotmány-védelmi Hivatal – –
A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.A repülőtér kényszer-helyzeti terve a jogellenes cselekmé-nyek megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos követelmé-nyeknek megfelel-e.Minden esetben.A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A légi közlekedési ható-ságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárása.A radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatása.Minden esetben.Országos Atomenergia Hivatal – –
A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.A repülőtér kényszer-helyzeti tervében foglaltak megfelel-e a katasztrófavédelem erő- és eszközrendszerének beépített mobil és stabil felszerelése.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.A tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása feltételeinek való megfelelés, vala-mint annak elbírálása kérdésében, hogy a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközle-kedés biztonságára vagy a közbiztonságra.Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság – –
A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.A bevitel és a szigorított védelmi területen történő munkavégzés során kialakuló biztonsági kockázat szintjének vizsgálata.Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.Alkotmány-védelmi Hivatal – –
A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet melléklet 4.4.2. pontja alapján a légijármű fedélzetére tiltott eszközök felvitelére irányuló engedélyezési eljárás.Az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.Minden esetben.Az Alkotmány-védelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhárítási Központ – –
A légi közlekedési ható-ságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.A tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély kérdésében.Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.Terrorelhárítási Központ – –
A légi közlekedési hatóságnak légiforgalmi irányító szolgálat védelmi tervének jóváhagyására irányuló elsőfokú eljárása.A védelmi terv a terrorizmus elleni véde-kezés és a nemzetbiz-tonsági szempontoknak megfelel-e.Minden esetben.Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terror-elhárítási Központ – –
A légi közlekedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.A védelmi ellenőrzések végrehajtása és a fizikaiMinden esetben.Repülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A légi közlekedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.Az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.Minden esetben.Alkotmány-védelmi Hivatal – –
A légi közlekedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.Az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.Minden esetben.Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv – –
A légi közlekedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárása.Az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.Minden esetben.Terrorelhárítási Központ – –
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedé-lyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
Leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdé-sében.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásai.A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárás.Abban a kérdésben, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez szükséges feltételeknek, valamint teljesülnek-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt alap-követelményekMinden esetben.Repülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárás.A hatáskörébe tartozó feladatrendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából.Minden esetben.Alkotmány-védelmi Hivatal – –
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének enge-délyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.Abban a kérdésben, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határellenőrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetel-mények.Minden esetben.A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének enge-délyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesíté-sének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének enge-délyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesíté-sének, fejlesztésének és megszütetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.Annak elbírálása, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, az eszközök karban-tartottsága megfelel-e a Chicagói Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, valamint a repülés-meteorológiai információk hiteles forrásból származnak-e.Repülőtéri meteorológiai berendezések létesítési és üzembe helyezési eljárása során.Országos Meteorológiai Szolgálat – –
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének enge-délyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedé-yezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.A termőföldön megvalósuló tevékenység esetén – a termőföld minőségi védelme kérdésében – a polgári repülőtér elvi létesítésének és használatbavételének engedélyezése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és meg-szüntetésének szabá-lyairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszüntetésének engedélyezése kivételével.Minden esetben.A megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal – –
A polgári repülőtér elvi létesítésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesíté-sének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fenn-maradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárás.Az egészség-károsító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légi-közlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben.Minden esetben.A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaA népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal –
A polgári repülőtér elvi létesítésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesíté-sének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatá-rozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöb-értéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül – az V. osztályú repülőtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.Minden esetben.A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatalPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
A polgári repülőtér elvi létesítésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.A nemzetközi forgalom számára tervezett repülőtér esetében, annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.Minden esetben.Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri IgazgatóságaNemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás –
A polgári repülőtér elvi létesítésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.Annak elbírálása, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek – a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – megfelel-e, amennyiben a repülőtér létesítése, valamint fejlesztése esetén a futópályák számának növelésére, műszaki jellemzőinek megváltoztatására, füves repülőtéren szilárd burkolatú futópálya kiépítésére, a meglévő futópálya hosszának hosszabbítására, gurulóút hálózat bőví-tésére, továbbá a több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében, a további szakaszokban megépítendő építmény építésére irányuló tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy régészeti védőövezet területén valósul meg.Minden esetben.A fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A polgári repülőtér elvi létesítésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és meg-szüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.Annak elbírálása kérdé-sében, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek – a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – megfelel-e, ha a tevé-kenység műemléki területen vagy nyilván-tartott műemléki értéket, műemléket érintően valósul meg.Minden esetben.A fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A polgári repülőtér elvi létesítésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és meg-szüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.A repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építményekkel kapcsolatos eljárásokban – az építés-ügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 57. §-ában meghatározottak szerint a helyi építési szabályzatnak, a szabályozási tervnek, az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló tör-vényben foglalt feltéte-leknek való megfelelés kérdésében.Minden esetben.A repülőtér fekvése szerinti az építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott elsőfokú kiemelt építésügyi hatóságAz építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében meghatározott hatóság –
A polgári repülőtér elvi létesítésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatá-lya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.Ha a tevékenység megkezdéséhez kör-nyezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöb-értéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül – az V. osztályú repülőtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, illetve az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden esetben.A területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóságAz országos vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság –
A vízi repülőtér, állami repülések céljára szolgáló repülőtér és közös felhasználású repülőtér kivételével repülőtér üzemelteté-sének engedélyezésére irányuló eljárás.Ha az üzemeltetéshez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy szükséges-e zajgátló intézkedések előírása, továbbá az üzemeltetés a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.Minden esetben.A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatalPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
A vízi repülőtér, állami repülések céljára szolgáló repülőtér és közös felhasználású repülőtér kivételével repülőtér üzemel-tetésének engedélyezé-sére irányuló eljárás.Annak elbírálása, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések üzemeltetése, az eszközök karbantar-tottsága megfelel-e Chicagói Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak.Minden esetben.Országos Meteorológiai Szolgálat – –
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése. –A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerv –
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények meg-előzéséhez szükséges feltételek megléte.Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légiforgalmi berendezések esetén.A megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a légiforgalmi berendezés védett természeti területen, Natura 2000 területen történik vagy ezekre közvetlen hatással van, valamint a légiforgalmi berendezés telepítéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.A megyei kormányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.Annak elbírálása kérdé-sében, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, az eszközök karbantar-tottsága megfelel-e a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírás-oknak, valamint a repü-lésmeteorológiai infor-mációk hiteles forrásból származnak-e.Repülőtéri meteorológiai berendezések létesítési és üzembe helyezési eljárása során.Országos Meteorológiai Szolgálat – –
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.A berendezés sugár-egészségügyi hatásai, kockázatai.A berendezés típuscseréje, valamint a repülőtér területén történő légiforgalmi berendezés telepítése kivételével a nem ionizáló sugárzó berendezést szolgáló építmény hatósági engedélyezése esetén.A sugár-egészségügyi feladatokra illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környezetében a légi közlekedésből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdé-sekben, valamint kórházra vagy jelentős gyógyüdülőhelyre való tekintettel az E-jelű zaj-gátló övezet kijelölése szükségessé-gének elbírálása kérdésében.Minden esetben.A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaA népegész-ségügyi ha-táskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal –
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.Annak vizsgálata, hogy a zajmonitoring rendszer kiépítése a környezeti zaj mérésére indokolt-e, hogy a tervezett zajcsökkentési intézkedések milyen feltételek mellett segítik elő a környezet zajvédelmi állapotának javítását, valamint, országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek érintettsége esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy a zajgátló védőövezet kijelölése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden esetben.A megyei kor-mányhivatal környezetvédelmi és természet-védelmi hatás-körében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
A radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárás.A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.Minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság – –
A nyilvános repülőtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás.Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység a honvédelmi célú légi-közlekedés biztonságát, így különösen a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyarország légterének védelmét ellátó szolgálatok tevé-kenységét vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erők feladata-inak ellátását akadályozza-e.Minden esetben.A katonai légügyi hatóság – –
A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy a tevékenység a termé-szet védelmére vonat-kozó nemzeti és közösségi jogi követel-ményeknek, a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabá-lyoknak, valamint a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden esetben.A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatalPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér hajtóművel felszerelt légijárművel, valamint hőlégballonnal történő igénybevételének előzetes hatósági engedélyezési eljárás.a) térképezés céljából történő repülés,
b) mérőkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
c) egyéb képrögzítés, illetve felvételkészítés céljából történő repülés,
d) szúnyog-irtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,
e) polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
f) egyéb, közérdekű célból történő repülés esetén – a (2) bekezdésben meghatározott szakkér-désben – (2) Az (1) bekezdésben meg-határozott szakhatóság állásfoglalásában a) értékeli az engedélyezés tárgyát képező tevékeny-ségnek a védett és a fokozottan védett, valamint a közösségi jelentőségű madárfajok egyedeire, populációira, élő-, táplálkozó- és szaporodóhelyeire gyakorolt várható hatását, és b) a természeti értékek veszélyeztetésének elkerülése, valamint a veszélyeztetés mérté-kének csökkentése érdekében – a repülési szabályok figyelembe-vételével – a repülési útvonalra, a repülési magasságra, illetve a repülés időtartamára vonatkozóan feltételeket határozhat meg.
Minden esetben.A megyei kor-mányhivatal környezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatalPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
Légijármű rendszeres használatára nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítésének engedélyezésére irányuló eljárás.Annak elbírálása, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak megfelel-e.Minden esetben.A megyei kor-mányhivatal környezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatalPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
A polgári légi-közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján védelmi tiszt kijelölésére kötelezett szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős, valamint a védelmi oktató kijelölésének és visszavonásának jóváhagyására irányuló eljárás.A kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében.Minden esetben.Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ – –
A nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárás.A nemzeti légi közlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében.Minden esetben.Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terror-elhárítási Központ – –
A repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárás.Annak elbírálása, hogy a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi minőség-biztosítási program és védelmi képzési terv a légiközle-kedés biztonságával kapcsolatos követelmé-nyeknek megfelel-e.Minden esetben.A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos Rendőr- főkapitányság –
A légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működtetésének jóvá-hagyására irányuló eljárás.A légi közlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelő-ségének kérdése.Minden esetben.A repülőtér fekvése szerint illetékes
rendőr-
főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Országos Rendőr-főkapitányság –
A robbanóanyag-kereső kutya és vezetője jóváhagyására irányuló eljárás.A légi közlekedés védel-mi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelő-ségének kérdése.Minden esetben.Rendőrségi Oktatási és Kiképző KözpontOrszágos
Rendőr-főkapitányság
 –
A repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.Annak elbírálása kérdése, hogy a) a repülőtér kényszer-helyzeti terve a jogellenes cselekmé-nyek megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos követelmé-nyeknek megfelel-e.Minden esetben.A repülőtér fekvése szerint illetékes
rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Országos
Rendőr-főkapitányság
 –
A repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.Annak elbírálása kérdése, hogy a repülőtér kény-szerhelyzeti tervébe foglaltak megfelelnek-e a katasztrófa-védelem erő- és eszköz-rendszerének, beépített mobil, stabil felszerelé-sének.Minden esetben.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.Abban az esetben, ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik: a) a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása feltételeinek való megfelelés, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközle-kedés biztonságára vagy a közbiztonságra.Minden esetben.A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság – –
A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.Abban az esetben, ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végre-hajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik: a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély kérdésében.Minden esetben.Terrorelhárítási Központ – –
Meghatalmazott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalma-zott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.A védelmi ellenőrzések végrehajtása szakkér-désben.Minden esetben.Repülőtéri Rendőr IgazgatóságOrszágos
Rendőr- főkapitányság
 –
Meghatalmazott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalma-zott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.Abban a szak-kérdésben, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempont-jából.Minden esetben.Az Alkotmány-védelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhá-rítási Központ – –
Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű berendezések működésére és a légi-közlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.A légiközlekedési hatóság – –
Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű berendezések működésére és a légi-közlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.A katonai légügyi hatóság – –
Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű berendezések működésére és a légi-közlekedés biztonságára.Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-ságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.A légiközle-kedési hatóság – –
Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.A katonai légügyi hatóság – –
Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén, bontási engedélyezési eljárás kivételével.A légiközlekedési hatóság – –
Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén, bontási engedélyezési eljárás kivételével.A katonai légügyi hatóság – –
Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.Az építmény elhelyezke-désének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári légiközlekedés biztonságára, a repülési eljárásokra, a léginavigációs szolgálatokra, továbbá a földi telepítésű navigációs berende-zések működésére.Bontás kivételével, ha az eljárás
a) polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belüli,
b) polgári repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer – kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér esetében 500 m – távolságon belül 40 méternél magasabb,
c) beépítésre szánt területen 100 méternél magasabb, és
d) beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építményre vonatkozik.
A polgári célú légiközlekedésre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközlekedési hatóság – –
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti össze-vont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szaka-szában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosít-hatóak-e.Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.Honvédelemért felelős miniszter – –
Közös felhasználású repülőtér repülőtér-rendjének jóváhagyására irányuló eljárás.A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.Minden esetben.A légiközlekedési hatóság – –
Közös felhasználású repülő-tér üzemben-tartási engedé-lyezésére irányuló eljárás.A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.Minden esetben.A légiközlekedési hatóság – –
Eseti légtér kijelölésére irányuló elsőfokú eljárás.Eseti légtér kijelölésének a polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatásának, a légtérszerkezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változások kérdésében.Minden esetben.A légiközlekedési hatóság – –
Telekalakítási eljárásA tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú légiközle-kedést, illetve a repülőtéri létesítmények működését.Ha a telekalakítás meglévő állandó, ideiglenes működésű repülőtér területét érinti.Közlekedésért felelős miniszter – –
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének enge-délyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási enge-délyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.A polgári repülőtér létesítése, haszná-latbavétele, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítése és megszüntetése, a hozzá tartozó általános épít-mények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaA népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal –
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.Az egészség-károsító kockázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környezeté-ben a légi közlekedés-ből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölése.A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaA népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal –
A vasúti közlekedési hatóságnak a vasúti építmény engedélyezé-sére irányuló eljárása.Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szük-séges feltételek, vala-mint a közle-kedésbiztonsági köve-telmények megállapí-tása.Minden esetben. –Országos Rendőr-főkapitányság –
A vasúti közlekedési hatóságnak a vasúti építmény enge-délyezésére irányuló eljárása.A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés.Ha az eljárás vasúti alagutat érint.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveBelügyminisz-térium Orszá-gos Kataszt-rófavédelmi Főigazgatóság –
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, valamint a vasúti üzemi létesít-ményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák enge-délyezésére irányuló eljárás.Az épület, építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása, az épület kiüríthetősége és a létesítményben tartóz-kodó személyek menekíthetősége.A következő esetekben:
a) vasúti állomások, vasúti üzemi létesítmények, valamint a területükön lévő felvonók esetén;
b) kiürítésre, menekítésre figyelembe vett mozgólépcsők, és mozgójárdák esetén.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveBelügyminisz-térium Orszá-gos Kataszt-rófavédelmi Főigazgatóság –
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek, valamint a közlekedés-biztonsági követelmé-nyek megállapítása kérdésében.Minden esetben.A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
Országos
Rendőr-főkapitányság
 –
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett vasúti építményre vonatkozik.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.Az ezen építményekkel, berendezésekkel összefüggő műszaki biztonsági követelmé-nyeknek való megfelelés kérdésében.Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint.Budapest Főváros Kormányhivata-lának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti, fővárosi és megyei kormány-hivatal műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.Az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul.A fővárosi és megyei kormány-hivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.Az építmény vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.Ha az építmény külterületen, továbbá belterületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.A megyei kor-mányhivatal környezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatalPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.A tevékenység a termé-szet védelmére vonatkozó helyi önkor-mányzati rendeletben meghatározott köve-telményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló vasúti építmény esetén.A települési önkormányzat jegyzője; a fővárosban a főjegyzőA fővárosi és megyei kormány-hivatal21 nap
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.A tevékenység az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Erdőben, erdőgaz-dálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló – normál és keskeny nyomtávú – vasúti pályaépítmény esetén.A megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatalAz erdészeti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormány-hivatal –
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyez-hető-e.Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében Budapest Főváros KormányhivatalaBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.A közút területének nem közlekedési célú igény-bevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyez-hető-e.Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési ön-kormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a megyei kormány-hivatal közlekedési hatósági fela-datkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási HivatalBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban.A közút területének nem közlekedési célú igény-bevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyez-hető-e.Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala közlekedési hatósági fela-datkörében eljáró III. Kerületi HivatalBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerrel össze-függésben a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti műszaki engedély kiadására irányuló vasúti hatósági eljárás.A zajvédelemre vonat-kozó követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében; a vasúti pálya közelében elhelyezett berendezé-sekre és létesítményekre megengedhető mértékű talajrezgés megállapítá-sához; a hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer részét képező vasúti pálya tartozékai vagy vasúti üzemi létesítmények körébe tartozó villamos- vagy hőenergiaellátó rend-szerek működése során a megengedhető mértékű környezet-terhelés megállapítása érdekében; a hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer részét képező karbantartó létesítmé-nyekben alkalmazott műszaki berendezések és eljárások által okozott megengehető mértékű környezetter-helés megállapítása érdekében, különös tekintettel a hulladékke-zelési követelmények betartására.Minden esetben.A megyei kor-mányhivatal környezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatalaPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, valamint a vasúti üzemi létesít-ményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a tele-pülési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, jár-ványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
Az egészségvédelem biztosítása az Az országos településren-dezési és építési köve-telményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK rendelet) meghatáro-zott egyes épületszer-kezetek és helyiségek létesítési követelmé-nyeitől való eltéréshez hozzájárulás.
1. Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén.
2. Az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén.
3. Hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.
A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaA népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal –
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, valamint a vasúti üzemi létesít-ményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárásban a felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárásban.A bevonás feltételeként meghatározott építmé-nyekkel, berendezé-sekkel össze-függő jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági követelmé-nyek.1. Ha az építési tevékenység
1.1. hatósági felügyelet
alá tartozó nyomástartó berendezést,
1.2. éghető vagy veszélyes folyadék tartályt,
1.3. ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,
1.4. legalább 50 kVA beépített összteljesítményű és 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert érint.
A fővárosi és megyei kor-mányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaBudapest Főváros Kormány-hivatala –
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.Annak elbírálásában, hogy a felszín feletti épületrész az OTÉK rendelet 50. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelel-e.Ha a vasúti állomás épületének felszín feletti része építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység.A fővárosi és megyei kor-mányhivatal építésügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekez-désében meghatározott hatóság –
A veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő tűz- és katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés meghatáro-zása.Az építményekkel, berendezésekkel összefüggő tűz- és katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés.Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve21 nap
A földalatti vasúti épít-mények, a hagyományos és nagysebességű vasúti rendszerek vasúti alagútjai tűz- és katasztrófavédelmi – különös tekintettel a menekítési útvonalak, és a kiürítési szabályok – követelményeinek való megfelelés meghatározása.Az ezen építményekkel, berendezésekkel össze-függő tűz- és – különös tekintettel a menekítési, kiürítési szakkérdésekre.Ha az építési tevékenység földalatti vasúti építmények, hagyományos és nagysebességű vasutak alagútjának létesítésére, átépítésére irányul és jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó.A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve21 nap
A felszín alatti vasutak felszín alatti vasúti állomásainak, vasúti üzemi létesítménye-inek, valamint felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák enge-délyezésére irányuló eljárás.A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a tele-pülési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatko-zású követelményeknek való megfelelés és a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírá-soknak való megfelelés, továbbá az egészség-védelem biztosítás az OTÉK rendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átala-kítása esetén, és/vagy az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén, és/vagy hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészség-ügyi hatáskörében eljáró járási (fővá-rosi kerületi) hivatalaA népegész-ségügyi ha-táskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal –
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény enge-délyezése.Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építményre vonatkozik.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedé-lyezése.Annak elbírálása kérdé-sében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény a kulturális örökség védelme jog-szabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelő-helyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meg-határozott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul.A fővárosi és megyei kormány-hivatal örökség-védelmi hatáskörben eljáró járási hivatalaAz örökség-védelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormány-hivatala –
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedé-lyezése.Az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapo-zottságának vizsgálata szakkérdésében.Ha az építési tevékenység külterületen felszínmozgás veszélyes vagy bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg.A bányafelü-gyeletként eljáró megyei kormány-hivatalMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat –
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedé-lyezése.Az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzá-járulás megtagadása a gázipari tevékeny-séggel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezé-seknek való megfelelőség vizsgálata szakkérdésben.Ha az építési tevékenység nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.A bányafelü-gyeletként eljáró megyei kormány-hivatalMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat –
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedé-lyezése.Annak elbírálása kérdé-sében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési építmény vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény külterületen, továbbá belterületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a műszaki engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöb-értéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.A környezet-védelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (fővárosi kerületi) megyeszékhely szerinti járási hivatalaPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedé-lyezése.Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó helyi önkor-mányzati rendeletben meghatározott köve-telményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.A települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyzőA fővárosi és megyei kor-mányhivatal (fővárosi kerületi) megye-székhely szerinti járási hivatala –
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedé-lyezése.Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Erdőben, erdő-gazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.Az erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatalPest Megyei Kormány-hivatal –
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedé-lyezése.Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kére-lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyez-hető-e.Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.A közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (fővárosi kerületi) megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal – –
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyez-hető-e.Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala – –
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a köz-útkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyez-hető-e.Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak esetében.Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi HivatalaA közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormány-hivatala –
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedé-lyezése.Annak elbírálása kérdé-sében, hogy a létesítmény megfelel-e a külön jogszabályban előírt levegővédelmi követelményeknek.Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény működtetéséhez használt gépek levegőterheléssel járnak.A környezet-védelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (fővárosi kerületi) megyeszékhely szerinti járási hivatalaPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és meg-szüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezé-sére irányuló eljárása.Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szüksé-ges feltételek megléte.Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
Országos
Rendőr-főkapitányság
 –
A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és meg-szüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezé-sére irányuló eljárása.Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi és vízvédelmi hatóságOrszágos vízügyi és vízvédelmi hatóság –
A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezé-sére irányuló eljárása.Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodás jogszabályban meg-határozott követelmé-nyei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, adat-változás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárás.Annak elbírálása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi és vízvédelmi hatóságOrszágos vízügyi és vízvédelmi hatóság –
A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
Országos
Rendőr-főkapitányság
 –
A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és meg-szüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi és vízvédelmi hatóságOrszágos vízügyi és vízvédelmi hatóság –
A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodás és vízvédelem jogsza-bályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi és vízvédelmi hatóság –
A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárá-sa, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
Országos
Rendőr-főkapitányság
 –
A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.Annak elbírálása kérdé-sében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi és vízvédelmi hatóságOrszágos vízügyi és vízvédelmi hatóság –
A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárá-sa, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodás és víz-védelem jogszabályban meghatározott köve-telményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A hajózási hatóságnak a radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárása.Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdé-sében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzésvédelmének biztosítása.Minden esetben.Országos
Rendőr-főkapitányság
 – –
A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.Az államhatár rendjének fenntarthatósága.Belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízenA városi (kerületi) rendőrkapi-tányságA megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
 –
A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.Az államhatár rendjének fenntarthatósága.A külső határon lévő határvízen.A határrendé-szeti kirendeltségA megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság –
Radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárás.A vizek és víztartó kép-ződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőr-zésének vizsgálata kérdése.Minden esetben.A feladó vagy induló kikötő szerinti, vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendel-tetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.Annak elbírálása kérdé-sében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-véde-lemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi és vízvédelmi hatóságOrszágos vízügyi és vízvédelmi hatóság –
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendel-tetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
Országos
Rendőr-főkapitányság
 –
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.Annak elbírálása, hogy biztosíthatók-e a vám-eljárás feltételei.Az eljárás határvizet érint.Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságaNemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás –
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és meg-szüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett hajózási létesítmény engedélyezésére irányul.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.Minden esetben, kivéve a 2006. évi LIII. törvény 6/H. § (14) bekezdése szerint megindított eljárás esetében.Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Ön-kormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzőjeAz állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal –
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Az illetékes megyei kormány-hivatalKörnyezet-védelemért és természet-védelemért felelős miniszter21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.Annak elbírálása, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Az illetékes megyei kormány-hivatalKörnyezet-védelemért és természet-védelemért felelős miniszter21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.Közegészség- és járványügyekkel kapcsolatosan.Minden esetben.Az illetékes megyei kormány-hivatalOrszágos tisztifőorvos21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.Annak elbírálása kérdé-sében, hogy a hajózási létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha a hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósul meg.Az illetékes megyei kormány-hivatalKultúráért felelős miniszter –
A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, adat-változás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárásban.Annak elbírálása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-véde-lemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi és vízvédelmi hatóságOrszágos vízügyi és vízvédelmi hatóság –
A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és meg-szüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonat-kozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.Annak elbírálása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-véde-lemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi és vízvédelmi hatóságOrszágos vízügyi és vízvédelmi hatóság –
A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.Annak elbírálása, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzat-nak.Új, vízi állásnak nem minősülő, legalább 20 csónak fogadására alkalmas csónakkikötő esetén.Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője; a Fővárosi Ön-kormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzőjeAz állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal –
A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények meg-előzéséhez szükséges feltételek megléte.Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
Országos
Rendőr-főkapitányság
 –
A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.Annak elbírálása kérdésében, hogy biztosíthatók-e a vámeljárás feltételei.Ha az eljárás határvizet érint.Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságaNemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás –
Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízisportpá-lyára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárá-saiban, valamint ezen eljárások vonatkozásá-ban a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi és vízvédelmi hatóságOrszágos vízügyi és vízvédelmi hatóság –
Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljá-rásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
Országos
Rendőr-főkapitányság
 –
Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés enge-délyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a vámeljárás feltételei.Az eljárás határvizet érint.Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságaNemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás –
Radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárás.Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.Minden esetben.Országos
Rendőr-főkapitányság
 – –
Radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárás.Vizek és víztartó kép-ződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőr-zésének vizsgálata kérdésében.Minden esetben.A feladó vagy induló kikötő szerint területileg illetékes területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.Belső határon és a magyar-horvát határ-szakaszon lévő határ-vízen az államhatár rendje fenntartható-ságának szakkérdé-sében.Minden esetben.A hajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőrkapi-tányságA hajózási létesítmény helye szerint illetékes
rendőr-főkapi-tányság
 –
Határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.Külső határon lévő határvízen az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében.Minden esetben.A hajózási létesítmény helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltségA hajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőr-főkapi-tányság –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezé-sek működésére és a légi közlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatá-rozott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Légiközlekedési hatóság – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Katonai légügyi hatóság – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezé-sek működésére és a légi közlekedés bizton-ságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Légiközlekedési hatóság – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berende-zések működésére és a légi közlekedés bizton-ságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Katonai légügyi hatóság – –
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedé-lyezési eljárás esetén.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berende-zések működésére és a légi közlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Légiközlekedési hatóság – –
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretenge-délyezési eljárás esetén.Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi tele-pítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Katonai légügyi hatóság – –
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Légiközlekedési hatóság – –
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Katonai légügyi hatóság – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.Légiközlekedési hatóság – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.Katonai légügyi hatóság – –
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedé-lyezési eljárás esetén.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.Légiközlekedési hatóság – –
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.Polgári célú légiközlekedésre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközlekedési hatóság – –
A repülőtéri akadálykorlátozási felületek kijelölésével kapcsolatos eljárás.Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység az állami célú légiközlekedés biztonságát, így különösen a honvéde-lemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyarország légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékenységét vagy a Magyar Honvédség, illetve
a szövetséges fegyveres erők fela-datainak ellátását akadályozza-e.
Minden esetben.Katonai légügyi hatóság – –
A repülőtéri akadálykor-látozási felületek kijelölésével kapcsolatos eljárás.Annak kérdésében, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határelle-nőrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetel-mények.Minden esetben.A repülőtér fekvése szerinti illetékes rendőr-
főkapitányság; Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
 –

 

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

2. Egészségügyi ügyek

3. Energetikai ügyek

4. Építésügyi ügyek 

5. Területrendezési ügyek

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

7. Hírközlési ügyek

11. Mérésügyi ügyek

12. Műszaki biztonsági ügyek

13. Népegészségügyi ügyek

14. Nyugdíjbiztosítási ügyek

15. Szociális ügyek

16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek

17. Honvédelmi ügyek

18. Földügyi igazgatási eljárások

19. Egyéb ügyek

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

Condair hirdetes