Sokan nem tudják, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépését követően 2018-ban átalakult – és napjainkra remélhetően lezárult – a szakhatósági rendszer reformja. Azt, hogy mely eljárásba – ideértve az építésügyi hatósági eljárásokat is – milyen szakhatóságokat és milyen formában kell bevonni, már nem a szakági jogszabályok tartalmazzák, hanem egy központi jogszabály: az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

AZ EGYES KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKHATÓSÁGOK

4. Építésügyi ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon
eljáró szakhatóság
Állásfoglalás beszerzési határidő
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.A határrend fenntartásához, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek meghatározása.Ha az eljárás az államhatártól számított 100 méteren – lőtér esetén 10 kilométeren – belüli építményre vonatkozik.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.Az épületnek az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra gyakorolt hatásának vizsgálata, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság –21 nap
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.A honvédelmi és katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása közúti közlekedésbiz-tonsági követelményei.Ha az eljárás az építmény közúti kapcsolatát biztosító vagy belső útra, illetve ezek műtárgyára vonatkozik.Budapest Főváros Kormány-hivatala – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása a vasúti közlekedésbiztonság jogszabályi követelményeinek megfelel-e.Ha az eljárás honvédségi használatú vasúti építményekre vonatkozik, ideértve a vasúti pályát és tartozékait, valamint a vasúti üzemi építményeket is.Közlekedésért felelős miniszter – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület – elhelyezkedése, közvetlen megközelítése – és belső közlekedési hálózatának kialakítása vízi közlekedés-biztonsági követelményei.Bontás kivételével, ha az eljárás
a) hadikikötőre,
b) honvédelmi célú hajózási létesítményre,
c) a vízi utak medrétől és a kikötők, átkelések parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanásveszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló építményre,
d) az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló vagy jelentős fénykibocsátású építményre, és
e) a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárását korlátozó építményre vonatkozik.
Budapest Főváros Kormány-hivatala – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegé-nek közvetlen és közvetett hatása a polgári légiközlekedés biztonságára, a repülési eljárásokra, a léginavigációs szolgálatokra, továbbá a földi telepítésű navigációs berendezések működésére.Bontás kivételével, ha az eljárás
a) polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belüli,
b) polgári repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer – kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér esetében 500 m – távolságon belül 40 méternél magasabb,
c) beépítésre szánt területen 100 méternél magasabb, és
d) beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építményre vonatkozik.
Polgári célú légiközlekedésre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközlekedési hatóság – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.A tevékenység zajvédelmi hatásterületének megállapítása, a technológiából származó környezetterhelések kockázatának hulladékgazdálkodási előírások alapján történő megítélése, továbbá annak elbírálása, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,
b) az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény zajkibocsátása a tervdokumentációban foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek,
c) az építmény vagy tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e,
d) az építés során keletkező hulladékok besorolása, a bontás során keletkező hulladék mennyisége és besorolása, az építmények kialakítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek,
e) az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhe-
tők-e.
Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró Szolnoki Járási Hivatala –21 nap
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen lévő vagy tervezett építményre vonatkozik, vagy – jogszabályban meghatározott esetekben – műemléket érint.Fővárosi és megyei kormány-hivatal kulturális örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.Az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.Ha az eljárás felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen tervezett építési tevékenységre vonatkozik.Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.Annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzá-járulás megtagadása a gázipari létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e.Ha az eljárás nyomvonal-jellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében tervezett építési tevékenységre vonatkozik és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet] 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.A műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés.Ha az eljárás
a) hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezéssel tervezett építményre vonatkozik,
b) hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tartállyal tervezett építményre vonatkozik,
c) hatósági felügyelet alá tartozó ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülékkel tervezett építményre vonatkozik,
d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezéssel, rendszerrel tervezett építményre vonatkozik, illetve
e) felvonó, mozgójárda vagy mozgólépcső létesítésére, áthelyezésére, átalakítására, használatbavételére, vagy bontására irányul, ha ahhoz építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges.
Fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.Bontás és használatbavétel kivételével, ha az eljárás erdőterületen megvalósuló, vagy a megvalósítás során erdő-területre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikro-klímájára hatást gyakorló módon megvalósuló építményre vonatkozik.Megyei kormány-hivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.Termőföld minőségi védelme.Bontás és használatbavétel kivételével, ha az eljárás termőföld igénybevételével megvalósuló létesítményre vonatkozik.Megyei kormány-hivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.Az állategészségügyi előírások érvényesítése.Bontás kivételével, ha az eljárás állattartó létesítményekre és ilyen technológiát magába foglaló építményekre vonatkozik.Megyei kormány-hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás.Az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása.A következő esetekben:
1. közepes kockázat (KK), magas kockázat (MK) mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén;
2. alacsony kockázat (AK) mértékadó kockázati osztályba tartozó
a) lakó- és üdülőépület,
b) nevelési, oktatási,
szociális rendeltetést tartalmazó épület,
c) összes építményszint nettó alapterülete az
500 m2-t meghaladó épület esetén;
3. nagyon alacsony kockázat (NAK) mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
a) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
b) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2;
4. a több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény esetén.
1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
a) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítmé-nyeket, valamint az Országház, az Országgyűlési Irodaház, a Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,
b) a következő építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:
ba) magas építmények,
bb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építmény-szinttel rendelkező építmények,
bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
bd)a 10 000 főnél nagyobb befogadóké-pességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
be) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik.
2. A nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy), ha kormányren-delet másként nem rendelkezik, valamint a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok létesítményei vonatkozásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve.
3. Az 1. és 2. pontban említetteken kívül minden egyéb esetben a katasztró-favédelmi kirendeltség
1. A katasz-trófavédelem központi szerve azokban az ügyekben, ahol a területi szerv járt el elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság-ként.
2. Minden egyéb esetben a katasztrófa-védelem területi szerve.
21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt, vagy a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá annak elbírálása, hogy az építési tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és
a) az építmény, illetve a tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmé-nyek védelméről szóló kormányrendeletben a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó mellékletben szerepel, vagy
b) arra parti sávban, nagyvízi mederben kerül sor.
Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4)
bekezdésében
kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási
használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.
A határrend fenntartásához, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása.Az államhatártól számított
a) 100 méteren belül épülő építmény,
b) 10 kilométeren belül épülő lőtér építménye esetén.
Megyei, fővárosi
rendőrkapitányság
Országos
Rendőr-kapitányság
 –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.a) A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.
b) Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.
A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.a) Légiközlekedési hatóság
b) Katonai légügyi hatóság
 – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének és védőtávolságának nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyez-hető-e.Zajra vagy rezgésre érzékeny építmények, valamint környezeti hatásvizsgálathoz kötött, illetve külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló építmények építése, elhelyezése, megszüntetése esetén a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli, egyéb építmények esetében 50 méteren belüli övezetben, ha az engedélyes a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérel-mesnek tartja.Közlekedésért felelős miniszter – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.Honvédelemért felelős miniszter – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.A vámszabad terület kialakításához, a vámszabad területen folytatott tevékenységgel összefüggésben a vámfelügyelet gyakorlásához, a vámellenőrzés elvégzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása kérdésében.A kijelölt vámszabad területen épületek, építmények építése, az épületek szerkezetének jelentős megvál-toztatása vagy azok más célra történő felhasználása esetén.Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és vámigazga-tósága, Repülőtéri IgazgatóságaNemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi (erdő esetében), illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.A termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása, valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terep-szintet is érintő bővítése termőföldön valósul meg.Megyei kormányhivatal talajvédelmi és erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.A nemzeti és közösségi jogi, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermé-kekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategészség-ügyi szabályoknak és állatjóléti köve-telményeknek való megfelelés.Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén, bejelentésköteles élelmiszer előállító létesítmény – beleértve vendéglátást, közétkeztetést -; élelmiszer forgalmazó illetve tároló; bejelentésköteles takarmány forgalmazó, tároló esetén.Megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.A nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai követelményeknek, takarmány-higiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelmé-nyeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati mellék-termékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategészségügyi szabályoknak és az állatjóléti követelmé-nyeknek való megfelelés.Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető hullaégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, engedélyköteles élelmiszer előállító és forgalmazó illetve tároló, engedélyköteles takarmány előállító, mesterséges megtermékenyítő, embrió-átültető, baromfi- és halkeltető állomás, méhanya-nevelő rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén.Megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, fennmaradási, illetve az országos építési köve-telményektől való eltérési engedélyezési eljárás.A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészség-ügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonat-kozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Az egészségvédelem biztosítása az OTÉK-ban meghatározott egyes épület-szerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén. Az OTÉK szerint az egyes területfelhasználási egységeken kivé-telesen elhelyezhető építmény építése esetén. Hulladék-ledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.Fővárosi és megyei kormányhivatal nép-egészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építési tevé-kenység – ide nem értve az 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetkört -, illetve az építményben folytatott tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles és az építési tevé-kenység, illetve az építményben folytatott tevékenység külterületen, valamint belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védő-övezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi táj értéket közvetlenül érint.Megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a földtani közeg védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és – a felszín alatti vizek védelméről szóló kormány-rendelet szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt, vagy – a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.Megyei kormányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy milyen hulladék keletkezik és annak kezelése megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a hulladék kezelésével kapcsolatos építmény esetén.Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építmény zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelmé-nyeinek.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és az építmény a települési önkormányzat jegyzőjének, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzőjének vagy a főváros főjegyzőjének hatáskörébe nem tartozó zaj- vagy rezgéskibocsátással üzemel.Megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala –21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építménybe tervezett tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és az építmény a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának hatáskörébe nem tartozó légszennyező anyag kibocsátással üzemel.Megyei kormányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy a Khvr. 5. számú mellékletében foglalt követelmények alapján az építési tevékenység és az építményben folytatott tevé-kenység alapján jelentős kör-nyezeti hatások feltételezhetők-e.A következő építmények építése, bővítése, átalakítása esetén, ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor:
1. intenzív állattartó telep vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetén 10 számosállat alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt; nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén:
a) broilerek számára
100 számosállat alatt,
b) tojók számára 200 számosállat alatt,
c) sertéshízók számára 500 számosállat alatt,
d) sertéskocák számára 150 számosállat alatt,
e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállat alatt;
2. húsfeldolgozó üzem
10 000 t/év késztermék előállítása alatt;
3. önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap vágottsúly-kapacitás alatt;
4. halfeldolgozó üzem
10 000 t/év késztermék előállítása alatt;
5. gyümölcs-, zöldség-feldolgozó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
6. növényi-, állatiolaj-gyártó üzem
40 000 t/év késztermék előállítása alatt;
7. tejtermék-gyártó üzem 200 t/nap beérkezett tejmennyiség alatt;
8. keményítő-gyártó üzem 100 t/nap késztermék előállítása alatt;
9. cukorgyár
5 000 t/nap répafeldolgozó-kapacitás alatt;
10. édesség-gyártó üzem 10 000 t/év késztermék előállítása alatt;
11. sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt;
12. maláta-gyártó üzem 25 000 t/év késztermék előállítása alatt;
13. egyéb élelmiszer-gyártó üzem
40 000 t/év késztermék előállítása alatt;
14. textilkikészítő üzem (előkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítése alatt;
15. nyersbőr-cserző üzem 12 t/nap kikészített bőr előállítása alatt:
16. papír- és kartongyártó üzem 20 t/nap késztermék gyártása alatt;
17. kőolajból kenőanyagot előállító üzem 15 000 t/év késztermék előállítása alatt;
18. vegyi anyagot – kivéve a peroxidokat- előállító üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
19. peroxidokat gyártó üzem
1 000 t/év késztermék előállítása alatt;
20. műtrágya-gyártó üzem 20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
21. peszticidet és más növényvédő- és gyomirtószereket gyártó, formáló és kiszerelő üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
22. lakk- és festékgyártó üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
23. gyógyszer-készítmény-gyártó üzem 20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
24. mosó- és tisztítószer-gyártó üzem 20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
25. szénszál-gyártó üzem 20 t/nap késztermék előállítása alatt;
26. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot készítő és felhasználó üzem
5 ezer t/év gumioldat alatt;
27. gumikeverék-gyártó vagy feldolgozó üzem 20 ezer t/év gumikeverék előállítása vagy feldolgozása alatt;
28. üveg- és üvegszál-gyártó üzem 20 t/nap olvasztó-kapacitás alatt;
29. kerámia-termék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építő-anyag-gyártó üzem 75 t/nap gyártási kapacitás alatt, illetve ahol a kemence térfogata a
4 m3-t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t nem haladja meg;
30. ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztó-kapacitás alatt;
31. vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztására szolgáló üzem, beleértve a folyamatos öntést 2,5 t/óra kapacitás alatt;
32. meleghengermű – 20 t/óra nyersacél feldolgozás alatt – üzemeltetésére szolgáló építmény;
33. kovácsoló üzem
50 kJ/kalapács energia-fogyasztás alatt vagy 20 MW hőteljesítmény-felvétel alatt;
34. nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2 t/nap kapacitás alatt;
35. vas- és acélöntöde
20 t/nap termelési kapacitás alatt;
36. bevonatolt termékeket gyártó üzem 2 t/óra nyersacélfeldolgozó- kapacitás alatt;
37. fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem 20 ezer m2/év felület kezelése alatt, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata a 30 m3 alatt van;
38. közúti gépjármű-gyártó (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) üzem
5 000 db/év késztermék előállítása alatt;
39. közúti gépjármű-javító telep 5-20 db egyidőben javítható gépjármű szám között;
40. bevásárló-központ a parkoló területe nélkül számított
10 000 m2 nettó össz-szintterület alatt vagy 300 parkolóhely alatt;
41. mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen szálláshely-szolgáltató épület vagy épület-együttes (a kapcsolódó létesítmé-nyekkel együtt)
a) település külterületén
lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 50 szálláshely alatt vagy 0,5 ha területfoglalás alatt,
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 500 szálláshely alatt vagy 3 ha terület felhasználása alatt;
42. kemping megvalósítását szolgáló építmény védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó hely alatt;
43. autóbusz-pálya-udvar vagy – garázs önálló kialakításnál 20 (induló és érkező) gépkocsiállás alatt;
44. önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti gépjárműtároló
a) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén 300 parkolóhely alatt,
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védőövezetén 100 parkolóhely alatt, kivéve a lakás rendeltetésszerű használatához előírt számú személygép-kocsi elhelyezését biztosító gépjár-műtárolót;
45. szén, lignit önálló felszíni tárolását szolgáló építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén és nem vízbázis védőövezetén
100 000 t össztároló-kapacitás alatt, kivéve a közvetlenül háztartás vagy intézmény ellátását szolgáló építményt;
46. vegyi termék tárolását szolgáló építmény
a) nem védett természeti területen
300-30 000 m3
össztároló-kapacitás között,
b) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, valamint a reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és keverékek tárolását szolgáló építmény esetén 300 m3 alatt;
47. nem veszélyeshulladék-lerakó építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén napi 10 t hulladéklerakás alatt vagy 25 000 t teljes befogadó-kapacitás alatt;
48. nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító-építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén
10 t/nap kapacitás alatt;
49. nem veszélyes hulladék-hasznosító építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 10 t/nap kapacitás alatt;
50. fémhulladék-gyűjtő,
-feldolgozó és
-újrahasznosító telep (beleértve az autóroncs telepeket) nem vízbázis védő-övezetén, nem védett természeti területen, nem Natura2000 területen, nem barlang védő-övezetén 5 t/nap kapacitás alatt;
51. veszélyes- hulladék-tároló vagy -hasznosító építmény nem önálló telepként (listán nem szereplő, más tevékenység részeként) 2 000 t/év kapacitás alatt;
52. stadion, sportcsarnok
a) vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 500 fő befogadóképesség alatt,
b) nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 10 000 fő befogadóképesség alatt;
53. szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri építmények
a) védett természeti területen,Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha alatt,
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 5000 fő egyidejű befogadó-képesség alatt, vagy 3 ha területfoglalás alatt vagy 300 db parkolóhely alatt;
54. golfpálya nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén tizen-nyolcnál kevesebb lyukú pálya esetén;
55. szabadtéri építmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500 kN tolóerő alatt vagy 10 MW egyidejű kapacitás alatt, legalább 300 kW motorteljesítménytől;
56. más célra használt területen ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infra-struktúrával való ellátása)
a) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha alatt,
b) nem természeti területen, nem vízbázis védő-övezetén, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 0,5-3 ha között;
57. egyéb, a Khvr. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 1-127. pontjában meghatározott tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló építmény vagy építményegyüttes
a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha területfoglalás alatt, vagy 50 parkolóhely alatt,
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 3 ha területfoglalás alatt, vagy 300 parkolóhely alatt.
Megyei kormányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala –21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatba-vételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásvány-vagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.
Ha az építési tevékenység
a) felszín-mozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg; vagy
b) nyomvonal-jellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító-vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja,
c) során több mint 500 m3 ásványi nyersanyag mennyiséget termelnek ki.
Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatalMagyar Bányászati és Földtani Szolgálat –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.A vizsgálat feltételeként meghatározott építményekkel, berendezésekkel összefüggő jogsza-bályban meghatározott műszaki biztonsági követelmények.1. Ha az építési tevékenység legalább 50 kVA beépített összteljesítményű vagy 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert érint.
2. Felvonó, mozgólépcső vagy mozgójárda létesítése, vagy bontása esetén, ha a létesítéséhez vagy bontásához építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési vagy bontási tevékenység szükséges.
Fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építmény vagy ahhoz kapcsolódóan a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján engedé-lyezhető-e a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett.A közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény, valamint belterületen ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése esetén, ha – az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az építmény építéséhez szükséges, közforgalom elől elzárt parkoló építését teszi szükségessé, – az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásában előírt feltételeket sérelmesnek tartja.1. Országos közút esetén
1.1. gyors-forgalmi út, valamint közúti határátkelő-hely közlekedési építményei esetén: Budapest Főváros Kormányhivatala
1.2. egyéb országos közút esetén: fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormány-hivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormány-hivatala III. Kerületi Hivatala
2. Helyi közút esetén
2.1. a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormány-hivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormány-hivatalának III. Kerületi Hivatala
2.2. a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala
2.3. a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala
Országos közút esetén 1.1. gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelő-hely közlekedési építményei esetén: közlekedésért felelős miniszter21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.A tervezett építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mérték-ben a polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási létesítmények működését.A víziutak medrétől és a kikötők, átkelések, parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanás-veszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló, valamint az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló, a jelentős fénykibocsátású, a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárást korlátozó építmények építése esetén.Budapest Főváros KormányhivatalaKözlekedésért felelős miniszter –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont (elvi építési keret-engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen – új épület építése, – a meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő bővítése, bontása esetén.Fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaKulturális örökség védelméért felelős miniszter –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont (elvi építési keret-engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység a kulturális örökség vagy a világörökség védelme jogszabályban rögzített köve-telményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen új épület építése vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítése, átalakítása vagy bontása esetén.Fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaKulturális örökség védelméért felelős miniszter –
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszabbítási használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.A biztonságos betegellátáshoz szükséges orvosszakmai és ápolásszakmai feltételek meglétének vizsgálatával, valamint az épület egyéb, önálló rendeltetési egységei higiénés, közegész-ségügyi járványügyi biztonsága megterem-tésével kapcsolatos szakkérdések.A gyógykezelés céljára szolgáló építmény, illetve önálló rendeltetési egység esetén.Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala – –
Elektronikus hírközlési célt szolgáló nyomvonalas, nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak létesítésének, elvi engedélyezte-tésének, építésének, használatba-vételének, fennmaradásának és bontásának engedélyezésére irányuló, továbbá – ha az eltérés a korábbi engedélyben foglalt egyedi szakhatósági előírást vagy feltétel érinti – az építési engedélytől való eltérés engedélyezése iránti eljárás.Az államhatár rendje biztosítható-e az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a megvalósítása esetén.Az államhatártól számított 100 méteren belül az elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főka-pitányság –
A villamos-energia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007.(XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berende-zések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.Közlekedésért felelős miniszter – –
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési eljárás.Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légi közlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.Katonai légügyi hatóság – –
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.A helyi település-rendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében.Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző – –
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása.Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű, első végleges használatba-vétellel nem rendelkező erőművek esetében.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve –
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása.Minden – a C:45. mezőjétől eltérő – villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében a nyomvonalas létesítmény kivételével.A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési (vezetékjogi), bontási, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Minden villamos-energia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében, ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy tevékenység engedélyezésére irányul.Honvédelemért felelős miniszter – –
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Közlekedésért felelős miniszter – –
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési eljárások esetén a bontási engedélyezési eljárás kivételével.Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.Katonai légügyi hatóság – –
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti sajátos építmény építésügyi eljárásaiban, a bontási engedélyezési eljárás kivételével.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosít-
hatóak-e.
Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén tervezett sajátos építmény építése esetében.Honvédelemért felelős miniszter – –
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.A helyi település-rendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden építésügyi hatósági engedélyköteles sajátos építmény építése esetében.Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző – –
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása.Építésügyi hatósági engedélyköteles éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyag-
töltő állomások műtárgyai az utak kivételével, közforgalmú autógáz-töltőállomások műtárgyai az utak kivételével, éghető gáz és olaj előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgáz-fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény építése esetén.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveA hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve –

 

5. Területrendezési ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített követelmények érvé-nyesülése, a megvalósít-hatóság feltételeinek fennállása.Közúthálózat fő elemei – gyorsforgalmi utak, és főutak – és az országos törzshálózati vasúti pályák pontosítási és eltérési eljárásánál.
A gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti törzshálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak pontosítási eljárásánál. Gyorsforgalmi- és főúthálózati, valamint az országos vasúti törzshálózati határmetszés pontosítási eljárásánál.
Országos repülőterek, pontosítási eljárásánál. országos jelentőségű kikötők, határkikötők pontosítási eljárásánál. Nemzetközi és országos jelentőségű vízi út pontosítási eljárásánál. Regionális és egyéb vasúti pálya pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál.
Térségi kikötő, kompátkelőhely pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán a Dunán és a Tiszán levő híd pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Polgári célú, nem nyilvános repülőtér pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán levő határmetszés pontosítási és beillesztési eljárásánál. Országos kerékpárút-törzshálózat elemeinek pontosítási és eltérési eljárásánál.
Országos köz-úthálózatba tartozó autópályák, autóutak és főutak, valamint a közúti határmetszések közlekedési építményei, továbbá a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak, a vasúti építmények, továbbá a hajózási létesítmények esetén: közlekedésért felelős miniszter.
Repülőterek esetében:
a) polgári célú légi közlekedés esetében a légi közlekedési hatóság
b) az állami célú légi közlekedés esetében a katonai légügyi hatóság.
 –30 nap
Országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a megvalósíthatóság feltételeinek fennállása, valamint – gyorsforgalmi vagy főút beillesztése esetén – a gyorsforgalmi és a főúthálózat nagytávú tervéhez való illeszkedés.Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a gyors-forgalmi vagy főutak vagy az országos vasúti törzshálózat elemeinek, az egyedi építmények közül a gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzs-hálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak beillesztési eljárásánál.Budapest Főváros Kormányhivatala – –
Országos jelentőségű elem beillesztésére, pontosításra, eltérésre, beillesztésre irányuló területrendezési hatósági eljárás.A vízgazdálkodás jogszabályi követelmé-nyeinek érvényesülése.Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezé-seinek megfelelő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükség-tározók beillesztési eljárásánál. Országos jelentőségű vízkárelhárítási célú tározó pontosítási eljárásánál.
A 10 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesz-tési lehetőség pontosítási eljárásánál.
Országos jelentőségű csatorna pontosítási és eltérési eljárásánál. Az 1 millió m3-t meghaladó, de 10 millió m3-nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség pontosítási és beillesztési eljárásánál. Térségi csatorna pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál.
Területi vízügyi hatóság – –
Pontosításra irányuló terület-rendezési hatósági eljárás.A nukleáris-biztonsági követelmények érvényesítése.Atomerőmű pontosítási eljárásánál.Országos Atomenergia Hivatal – –
Országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.Az energiaellátás biztonságának biztosítá-sához való szükségesség megítélése.Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő
a) atomerőműnek nem minősülő erőmű,
b) villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték-elemei vagy
c) nemzetközi és hazai (országos) szénhidrogén- és szén-dioxid-szállítóvezeték elemeinek beillesztési eljárásánál.
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – –
Országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén a védelmi kockázat felmérése.A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén.Alkotmányvédelmi Hivatal – –
Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesztésére, beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, területcserére, összhang igazolására irányuló területrendezési hatósági eljárás.A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségesi védelmi feladatai biztosíthatók-e.Azoknál az eljárásoknál, amelyek a honvédelmi és a katonai célú építmény vagy ingatlan védőterületét vagy működési területét érintik.Honvédelemért felelős miniszter –30 nap az összhang igazolása esetében 15 nap

 

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.Az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e.A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati- segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet –8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.A gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik.A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet –8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.A gyógyszerrel vagy orvos-technikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet –8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.Az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek minősül-e.A gyógyszerrel vagy orvos-technikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet –8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet –8 nap
A menetrend szerint vagy üdülési céllal közlekedő személyhajók utasainak, fogyatékos-sággal élő és a csökkent mozgásképes-ségű utasainak a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) szabályozott jogaira, valamint az üdülési célú hajójáratok késésére és törlésére vonatkozó szabályok megsértése miatti eljárás.A járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszonyok vagy a személyszállí-
tási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt következett-e be, amelyeket minden észszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni.
Az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezé-sének feltételeként meghatározott akadálymente-sítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárás.Budapest Főváros Kormány-hivatalaKözlekedé-sért felelős miniszter5 nap

 

 7. Hírközlési ügyek

Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllás-foglalás beszerzési határidő
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosítható-e.Az államhatártól számított 100 méteren belül minden elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység engedélyezése során.Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy – országos jelentőségű védett természeti területen és Natura 2000 területen, barlang védőövezetében, a települések külterületén, valamint a települések belterületén természeti terület, természeti terület és egyedi tájérték érintettsége esetén – a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Megyei kor-mányhivatal környezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormány-hivatal21 nap
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy az építési, illetve a bontási hulladékok kezelése megfelel-e a hulladék-gazdálkodási előírásoknak.Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy enge-délyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Megyei kormány-hivatal környezetvédelmi és természetvé-delmi hatáskörében eljáró járási hivatalaPest Megyei Kormányhivatal21 nap
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízvédelmi hatóságOrszágos vízvédelmi hatóság –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyá-sára, a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel-e.Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy enge-délyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.Területi vízügyi hatóságOrszágos vízügyi hatóság –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat rendeletében meghatározott természet-védelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.Települési ön-kormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyzőMegyei kormány-hivatal környezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala21 nap
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezése, kivéve az elvi építési-, használatba-vételi- vagy bontási engedélyezési eljárás.Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, milyen feltételekkel.Az erdőterületen megvalósuló vagy a megvalósítás során erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló elektronikus hírközlési építmény esetében, elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.Megyei kor-mányhivatal erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaErdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal –
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezése – kivétel elvi építési-, használatba-vételi- vagy bontási engedélyezési eljárás.Termőföld minőségi védelme.A 400 m2 vagy 500 fm feletti termőföld igény-bevételével megvalósuló elektronikus hírközlési építmény esetében, az elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.Megyei kor-mányhivatal erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalaErdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy egyéb műtárgy engedélyezésére irányul.Honvédelemért felelős miniszter –21 nap
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Országos közútnál: gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedési hatáskörben eljáró Budapest Főváros KormányhivatalaOrszágos közútnál: gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedésért felelős miniszter –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, hasz-nálatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Országos közútnál: egyéb országos közút esetében fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaOrszágos közútnál: egyéb országos közút esetében Budapest Főváros Kormányhivatala –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Helyi közútnál: a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaHelyi köz-útnál: a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormányhivatala –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Helyi közútnál: a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatalának közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi HivatalaHelyi közútnál: a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormányhivatala –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Helyi közútnál: a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatalának közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi HivatalaHelyi közútnál: a Fővárosi Önkor-mányzat tulaj-donában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormányhivatala –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Helyi köz-útnál: Közforgalom elől el nem zárt magánút esetében fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaHelyi közútnál: Közforgalom elől el nem zárt magánút esetében Budapest Főváros Kormányhivatala –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti pálya-hálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.Közlekedésért felelős miniszter – –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Annak elbírálása, hogy az építmény vagy egyéb műtárgy megvalósítása a régészeti örökség és a műemléki érték védelmének jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Építési, bontási és építési engedélytől való eltérés engedé-lyezésére irányuló eljá-rásban, ha az építményt vagy egyéb műtárgyat a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő módon valósítják meg.Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalaKulturális örökségvédelmi hatás-körében eljáró Budapest Főváros Kor-mányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter –
Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű épít-ményekkel és egyéb műtár-gyakkal kap-csolatos eljárás.Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szem-pontú megala-pozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzá-járulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.
Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg, vagy
b) nyomvonal-jellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, vagy
c) ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.
Bányászati hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal – –
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: 2003. évi C. törvény) 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A megtagadása okai fennállnak-e.A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésé-nek fennállása esetén a hálózatüzemeltető a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrájának felhasználását megtagadja.Megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala és a Budapest Főváros Kormányhivatalának mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró XII. Kerületi Hivatala – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A megtagadása okai fennállnak-e.A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózatüzemeltető a víziközmű infrastruktú-rájának felhasználását megtagadja.Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A megtagadása okai fennállnak-e.A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető az országos közút, helyi közút, valamint köz-forgalom elől el nem zárt magánút infrastruktúrájának felhasználását megtagadja.Közlekedésért felelős miniszter – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A megtagadása okai fennállnak-e.A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúrája felhasználását megtagadja.Közlekedésért felelős miniszter – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e.A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózatüzemeltetőnek
a víziközmű infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e.A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózat-üzemeltetőnek az országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút infra-struktúrája felhasználá-sával költsége, kára keletkezik.Közlekedésért felelős miniszter – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e.A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózatüzemel-tetőnek a vasúti, hajózási és reptéri infra-struktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.Közlekedésért felelős miniszter – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A felhasználással keletkező költség megalapozott-e.A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózat-üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A felhasználással keletkező kár megalapozott-e.A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózat-üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.Területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.Annak vizsgálata, hogy a megtagadási ok megalapozott-e.Ha a hálózatüzemeltető a földgáz infrastruktúra tekintetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználását megtagadja.Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat – –
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.A hálózatüzemeltetőnek a fizikai infrastruktúrája felhasználásával keletkező költsége, kára megalapozottságának vizsgálata.Ha a földgáz infra-struktúra tekintetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználása miatt a hálózatüzemeltetőnek költsége, kára keletkezett.Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat – –
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.A 2003. évi C. törvény
83/A. § (4) bekezdése
szerinti megtagadási okok, a hálózatüze-meltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésé-ben meghatározott esetben; a víziközmű tekintetében.Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – –
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüze-meltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésé-ben meghatározott esetben; az országos közút, helyi közút, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánút tekintetében.Közlekedésért felelős miniszter – –
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemel-tetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésé-ben meghatározott esetben; a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra tekintetében.Közlekedésért felelős miniszter – –
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdé-sében meghatározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-
infrastruktúra tekintetében.
Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – –
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.Az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek megala-pozottsága.A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdé-sében meghatározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-
infrastruktúra tekintetében.
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – –
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemel-tetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák össze-hangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottságának vizsgálata.Ha a 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásában, a 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, a 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási ok merül fel a földgáz infrastruktúra tekintetében.Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat – –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Antenna, antennatartó szerkezet építése, elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belüli építése esetén, ha az építmény a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb, illetve az építmény magasságát (legmagasabb pontját) növeli kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, ha az építmény magasságát (legmagasabb pontját) növeli.A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezés, magassága közvetlen és közvetett hatá-sainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonsá-gára.Légi közlekedési hatóság – –
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.Antenna, antennatartó szerkezet elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése.Az állami célú repülésbiztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.Katonai légügyi hatóság – –

 

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

2. Egészségügyi ügyek

3. Energetikai ügyek

8. Kereskedelmi ügyek

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

10. Közlekedési ügyek 

11. Mérésügyi ügyek

12. Műszaki biztonsági ügyek

13. Népegészségügyi ügyek

14. Nyugdíjbiztosítási ügyek

15. Szociális ügyek

16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek

17. Honvédelmi ügyek

18. Földügyi igazgatási eljárások

19. Egyéb ügyek

 

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

 

Condair hirdetes