A Horizont Global Kft. közel 25 éve van jelen Magyarországon korszerű építési technológiájával, és meghatározó szereplővé vált ezen a piacon. Stratégiájának már a kezdetektől fontos része az energiatakarékos acél vázszerkezetes technológia gyakorlatorientált oktatása közép- és felsőszinten egyaránt.

A cég fontosnak tartja a duális képzés­ben való részvételt, mivel ezáltal a szakma iránt érdeklődő, leendő szakemberek szá­mára értékes tudást tudnak biztosítani. Ezzel a képzési formával hatékony és szo­ros kapcsolat alakul ki az iskola és a tanu­lók között, ami dinamikussá teszi az okta­tást, javítva annak minőségét. A képzés révén továbbá kialakítható egy olyan inno­vatív és a jövő technológiáját rutinosan kezelő és ismerő szakembergárda törzs­magja, amely magasabb szintre tudja emelni a magyarországi nemzetgazdaság egyik fő mozgatórugóját jelentő építőipari kivitelezési tevékenységet.

PARTNERI KAPCSOLAT

A Horizont Global Kft. több éve part­neri kapcsolatban áll a Budapesti Komp­lex Szakképzési Centrum Ybl Miklós Épí­tőipari Technikum és Szakképző Iskolával, több sikeres közös rendezvényük volt az évek során. Tudatosan készültek arra, hogy közösen indítsanak szakemberképzést, ami idén meg is valósult. A kft. duális képzési partnere lett a szakképző intézetnek egy újonnan elismert szakma, a „szerkezet­építő és -szerelőképzés indításával. Az együttműködés keretében jelenleg is folyik gyakorlati oktatás, illetve jelentős érdeklő­dés mutatkozik a következő évre is. A cég nyitottan és elhivatottan várja a továbbiak­ban is a versenyképes szakma iránt érdek­lődő, elkötelezett diákokat.

AKTÍVAN A FELSŐOKTATÁSBAN

A felsőoktatásban is folyamatosan és aktí­van jelen vannak. A korábban a Szent Ist­ván Egyetemhez, jelenleg az Óbudai Egyetemhez tartozó Ybl Miklós Építéstu­dományi Karon a cég által felújított oktatóteremben 2017. szeptember 15-én nyílt meg a HORIZONT MŰ-HELY, ahol a hall­gatók a HORIZONTTM építési rendszerét tanulmányozva ismerkedhetnek az ener­giatakarékos acél vázszerkezetes építési technológiával.

A 2019-ben megrendezett „Solar Decathlon Europe 2019”-es nemzetközi versenyen a Horizont Global Kft. a BME Építész­mérnöki Karának csapata mögé állt mint szponzor, és a verseny végéig tevőlegesen támogatta és segítette a fiatal tehetségeket a megmérettetés során. Az építési rend­szer gyorsaságának köszönhetően mind­össze 10 nap alatt sikerült felépíteni kulcs­rakész állapotra egy olyan jövőbemutató épületet, ami a jelenkor leginnovatívabb technikáit vonultatja fel.

Idén szeptemberben a Pécsi Tudomány­egyetem Műszaki és Informatikai Karán (PTE MIK) elindult a „környezettuda­tos építés – készházak” tantárgy, amelyet a készházak iránti megnövekedett érdeklődés miatt az ÉVOSZ kezdeményezésére indított a kar. Az ÉVOSZ tagjaként és a karral való többéves szakmai kapcsolatra tekintettel örömmel tettek eleget a felké­résnek, hogy bemutassák a hallgatóknak korszerű, környezetbarát és energiatakaré­kos építési rendszerüket.

Dienstmann Tamás ügyvezető igazgató szerint az oktatásban a legfontosabb cél a jövő szakembereinek biztosítása, valamint megszerettetni velük a környezettudatos építési rendszert és szakmát.

AKKREDITÁLT GYAKORLATI OKTATÁSI HELY

Évente több alkalommal látogatnak a cég telephelyére diákcsoportok mind a szak­képzési centrumokból, mind az egye­temekről. A látogatás során bemutatják az egész építési folyamatot a tervezés­től a profilgyártáson át a szerelésig. Bejár­ják a bemutatótermet, a mérnökirodát és a gyártóüzemet. Meg lehet tekinteni a pro­filgyártó gépsorok működését, valamint a szerelőcsarnokban folyó munkálatokat. A direkt erre a célra kialakított oktatóteremben és -műhelyben lehetőség van az elmélet mellett a gyakorlatban is kipró­bálni az egyes munkafolyamatokat.

Diákcsoport látogatása a Horizont telephelyén

A diákok fogadására célirányosan, szakmaspecifikusan készülnek a kft. munkatársai, ami sokszor időigényes feladat, de azt gon­dolják, hogy megéri, mert hosszú távon ez egy nagyon jó befektetés. „A jövőbe, a jövő szakembereibe történő befektetés felbe­csülhetetlen érték, s ma már a cégünk erre tudatosan készül” – nyilatkozta az ügyve­zető, aki nagyon büszke arra, hogy a kft. „Akkreditált gyakorlati oktatási hely” címet kapott. „Hiszen a jövőt a fiatalok, a szakképzett szakemberek viszik tovább! Jól felszerelt, modern tanműhellyel rendelke­zünk, készen állunk nagyobb létszám foga­dására is, a munkatársak pedig felkészült szakemberek, akik tudásuk legjavát fogják átadni a leendő kollégáknak” – tette hozzá Dienstmann Tamás.

 

www.horizontglobal.com