A szociális párbeszéd támogatása az építőipar hatékonyságának növelése érdekében

925

Support of Social dialogue for an effective future Construction

Az építőipari ágazat sikeres működéséhez elengedhetetlenül fontos a szociális partnerek konstruktív együttműködése. A Kelet-Közép Európai régióban azonban a szociális párbeszédnek nincsenek a Nyugat-Európaihoz hasonló mély hagyományai és intézmény rendszerei. Ezt a hiányt felismerve a Szlovén Építőipari Szövetség (GZS) a régió ágazati szakmai szervezeteit összefogó projekt tervezetével pályázatot nyújtott be és nyert el támogatást az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága által meghirdetett pályázaton. 

A 2020 márciusában induló kétéves projekt a Kelet-Közép és Dél-Kelet Európai országokban megvalósuló szociális párbeszéd hatékonyságát kívánja a munkaadói és munkavállalói partnerek kapacitásépítésének, promóciós tevékenységének és ismertségének növelésével, valamint a kölcsönös bizalom erősítésével elősegíteni. Ennek érdekében a partnerek a projekt keretében a szociális párbeszédre vonatkozó kutatási módszertant dolgoztak ki, a kutatás megállapításai alapján kapacitásbővítő képzéseket szerveznek, és a hatékony és célzott társadalmi párbeszédet elősegítő kommunikációs eszközöket és intézkedési terveket készítenek.

Ennek egyik eszköze a szociális párbeszéd munkafolyamatainak digitalizálása, valamint egy digitális szociális párbeszéd-könyvtár létrehozása lesz. Fontos feladat a szociális párbeszédben részt vevő partnerek felkészítése, valamint a szociális párbeszéd uniós és nemzeti szintű folyamatának a közös ágazati EU-s kezdeményezésekkel és stratégiákkal összhangban történő megerősítése.

A tervezett célok eléréséhez első lépésként a bolgár ITPIO, azaz a Nemzetközi Szervezetek Munkatársainak Továbbképző Intézete egy komplex helyzetfelmérés keretében elemezte a partnerországokban megvalósuló szociális párbeszéd jelenlegi gyakorlatát, valamint a partner szervezetek tevékenységi körét és meglévő kapacitásaik körét.

A projekt megvalósítása öt fázisból áll, és a munkacsomagok koordinálását az egyes partnerszervezetek végzik. A projekt egészét lefedő Menedzsment fázist a projekt koordinátora, a Szlovén Építőipari Szövetség irányítja. Az Előkészítő fázis, azaz a helyzetfelmérő kutatás lebonyolítása az ITPIO feladata volt. Az ezt követő Végrehajtási fázis megvalósulását a Bolgár Építőipari Kamara (BCC), és az ezzel párhuzamosan futó Hasznosítási fázis felelőse pedig a görög PEDMEDE, a Mérnökök és a Kivitelezők Pánhellén Szövetsége lesz. A Disszemináció, azaz a projekt eredményeinek bemutatása és terjesztése szintén a Szlovén partnerre hárul majd.

ELŐKÉSZÍTÉS

Az 2020 szeptemberében zárult előkészítő fázisban a négy kutatási feladat keretében a szociális párbeszéd jelenlegi helyzete, valamint a szociális párbeszéd nemzeti kezdeményezései és tevékenységei kerültek feltérképezésre. A kutatási eredményeket összefoglaló négy tanulmány a hat partnerországban (Szlovénia, Bulgária, Ciprus, Görögország, Horvátország és Magyarország) megvalósuló ágazati szociális párbeszéd gyakorlatát, igényeit és trendjeit tárja föl, és veti össze azt az ágazati szociális párbeszéd többéves cselekvési tervével.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

A projekt következő lépéseként a tanulmányokban megfogalmazott igények alapján négy országban (Horvátországban, Magyarországon, Cipruson, Bulgáriában) regionális, célzott, kétnapos kapacitásépítő rendezvények kerülnek megtartásra. Figyelembe véve, hogy azok megfeleljenek az építőipari európai szociális partnerek prioritásainak, és összhangban legyenek az Új Európai Képzési Program célkitűzéseivel.

Az első kapacitásépítő rendezvény 2020 decemberében, a járványhelyzet miatt a személyes találkozó helyett csak videokonferencia keretében, Zágrábban kerül megrendezésre. A kétnapos tréning témája a helyzetfelmérés eredményeinek áttekintése alapján a szociális párbeszédre vonatkozó ismeretek és know-how cseréje és átadása valamint a tapasztalatok értékelése lesz. Emellett kiemelt hangsúlyt kap még a munkaerőpiac modernizálása, a munkahely-teremtés és a munkahely-keresés témaköre, valamint a hat partnerország ágazati szociális párbeszéd gyakorlatának, építőipari trendjeinek és problémáinak elemzése. Továbbá az ágazati szociális párbeszéd korábbi, nemzeti és uniós szintű tevékenységeinek és kezdeményezéseinek bemutatása, kiemelve azok foglalkoztatási és társadalmi dimenzióját.

A második rendezvény 2021 áprilisában Budapesten kerül majd megrendezésre. Ennek mottója a szakértői érékelés, elemzés és megbeszélés. Az ismeretek és a know-how cseréje és átadása. Új, közös, nemzeti és európai ágazati szociális párbeszéd kampányok, kezdeményezések és cselekvési terv létrehozása, és ezek nyomon követésének megtervezése.

A rendezvény tematikájában ez alkalommal is kiemelt hangsúlyt kap a munkaerőpiac modernizálása, a munkahely-teremtés és munkahely-keresés témaköre, valamint a szociális partner-szervezetek társadalmi párbeszédre vonatkozó kapacitásainak mértékét feltáró tanulmány. A hat partnerország munkaadói és munkavállalói szervezeteinek belső és külső kommunikációja, illetve a közös, nemzeti ágazati szociális párbeszéd-kezdeményezések megtervezése (például a szociális párbeszéd partnerek egyaránt érdeklő témáinak célzott tanulmányozása, és a munkaadókat és munkavállalókat egyaránt foglalkoztató kérdésekről közös nyilatkozatok megfogalmazása).

A harmadik kapacitásbővítő szeminárium tematikája a szociális partnerek és a vállalatok munkatársainak továbbképzése lesz (a kutatás eredményei alapján kiválasztott témakörök: az elismerés, a bizalom és a hálózatépítés stb.) Tükörmódszer alkalmazása a társadalmi párbeszéd szervezetek képviselői számára: szerepjáték és reflexió a szerepjátékra. A tréning kiemelt témakörei: a munka minősége, a változás és a szerkezetátalakítás előrejelzése, előkészítése és kezelése, valamint a kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom (ami az európai munkaerőpiac modernizálásának előfeltétele), a szervezet ismertségének növelése, a tagok toborzásának és megtartásának erősítése, valamint az ezekre vonatkozó ismeretek és know-how cseréje és átadása.

A negyedik, és egyben záró kapacitásbővítő tréningen folytatódik majd a szociális partnerek és a vállalatok munkatársainak továbbképzése. Ennek fő témakörei a gazdasági és a társadalmi tevékenységek digitalizálása. Az európai uniós program-finanszírozási alapokhoz, az Európai Szociális Alap és a Foglalkoztatási Főosztály ipari kapcsolatok költségvetési tételeihez való hozzáférésre és azok igénylésére történő felkészítés és képzési transzfer. A négy regionális, specifikus célzott társadalmi párbeszéddel kapcsolatos rendezvény záró-értékelése. Ismeretek és know-how cseréje és átadása. Az európai szociális párbeszéd koordinációjának, működésének és hatékonyságának javítása, a bevált gyakorlatok és a kapcsolódó közös képzési események cseréje.

A projekt eredményeként egyúttal a szociális párbeszéd új, ágazati platformja is kialakításra kerül, amelynek célja a legfontosabb korábbi szociális párbeszéd-kezdeményezések és EU-projekt, illetve a jelenlegi projektben megfogalmazott koncepciók és módszerek, valamint az EU-ban elért eredmények és hatások bemutatása és hasznosítása. Továbbá összefogja és bemutatja a szociális párbeszéd uniós és nemzeti szintű történeti fejlődésére vonatkozó ismereteket. Ezáltal segítséget nyújt a nemzeti ágazati szociális párbeszédben résztvevő szervezetek számára a hatékony és eredményes együttműködéshez. Ráirányítja a figyelmet az ágazat kulcsfontosságú kérdéseire. Elősegíti a tagság továbbképzését és az új tagok bevonását. Támogatja a kapacitásépítésbe történő befektetéseket és a szinergiák létrehozását, előmozdítva ezáltal a jövőbeli társadalmi párbeszéd sikeres megvalósulását.

 

A projektre vonatkozó aktuális információk a www.susodco.eu címen az angol mellett szlovén, magyar, horvát, bolgár és görög nyelven is elérhetők.

 

 

Pete Zoltán
ügyvezető igazgató helyettes
ÉVOSZ