Pataky Rita okleveles építészmérnök, egyetemi mestertanár, BME Épületszerkezettani Tanszék

Cikksorozatunkban azzal foglalkozunk, hogyan tudjuk az építészeti szándékot lefordítani követelményekké, hogy majd a beépített ablakok, erkélyajtók valóban azt az esztétikai és szerkezeti minőséget adják vissza, amit az építész szükségesnek tart.

BEVEZETŐ

A homlokzati nyílászárók alapvetően befolyásolják az épület esztétikai megjelenését, így a tervezés során először a nyílászárók nagysága, mérete, színe, anyaga, megjelenése, majd nyitásmódja rögzül. Ezek a tulajdonságok azonban bármennyire fontosak az építészeti megjelenés szempontjából, jogszabályi szempontból nem tartoznak az alapvető követelmények kategóriájába.

Birtalan Orsolya okleveles építészmérnök

A szakmában sokunknak okoz fejtörést, hogy mikor milyen formában és részletezettséggel kellene a követelményeket meghatározni, és egyáltalán, mit jelentenek a termékjellemzők kódjai és számértékei a terméklapokon.

A részletes követelmények meghatározása számos szakág (épületenergetika, akusztika, építményvédelem, tűzvédelem, épületautomatizálás stb.) közös munkájaként alakul ki, ami a nyílászárókra vonatkozó elvárások részletességének tervfázisról tervfázisra történő fokozatos bővülését, majd a konkrét termékek kiválasztását eredményezi. A tervezési folyamatot így a nyílászárókra vonatkozó teljesítménykiírással is le kell követni.

Áts Árpád okleveles építészmérnök,
meghívott óraadó, BME Épületszerkezettani Tanszék

MŰSZAKI JELLEMZŐK: MIRE VONATKOZNAK A GYÁRTÓI KATALÓGUSADATOK?

A műszaki jellemzőket alapvetően a nyílászáró kialakítása határozza meg, így azonban jogosan merül fel a kérdés, hogy egy-egy szakmai anyagban, műszaki adatlapban vagy katalógusban megjelenő adatot hogyan kell értelmezni? Hogyan hasonlíthatók össze a különböző termékek?

Hogyan tudják kezelni a gyártók a számtalan eltérő termék jellemzőit? Minden egyes nyílászáró eltérő műszaki jellemzőkkel rendelkezik, így ezeknek az egyedi meghatározása nagyon nagyszámú vizsgálatot igényelne és költséges lenne.

Mivel nem jósolható meg előre, hogy éppen melyik típusú és milyen kialakítású termék érdekli a tervezőt, vásárlót, ezért a gyártók a nyílászáró rendszereiket a szabványokban meghatározott szabványos méretű (2. táblázat) és nyitásmódú minta nyílászárókkal, úgynevezett próbatestekkel (1. táblázat) vizsgálják be, és ezek műszaki jellemzőit szerepeltetik ismertető anyagaikban.

2. táblázat. Az egyes vizsgálatoknál alkalmazható ablak és erkélyajtó próbatest méretek és az eredmények kiterjeszthetősége – [3 alapján]
Így ezek az adatok nem vonatkozhatnak valamennyi kialakításra, de általánosságban tájékoztató jellegűek, és lehetővé teszik az összehasonlítást. Például két katalógusban szereplő, azonos kialakítású, de különböző profilból összeállított ablak közül a – szabványos próbatestre vonatkozóan – jobb hőszigetelő képességű (azaz kisebb hőátbocsátási tényezőjű) ablak valószínűleg a legyártást követően is jobb hőszigetelő képességű lesz.

1. táblázat. A leggyakrabban alkalmazott ablaktípusok jellemző próbatesteinek nyitásmódja – [3] alapján
A betervezett, egyedi kialakítású ablak vagy erkélyajtó termékjellemzőit a gyártó a szabványokban meghatározott számítási eljárások, szükség esetén további laborvizsgálatok alapján állapítja meg. Könnyítés, hogy nem kell minden méretre és kialakításra az összes laborvizsgálatot elvégezni, hiszen az egyes vizsgálatok adott tartományban kiterjeszthetők, mivel a jellemző próbatesteket úgy határozzák meg a szabványban [2], hogy a nyitásmód a legkedvezőtlenebb, a méret és a kiterjeszthetőség pedig a biztonság javára tévedve közelítse a tényleges termék jellemzőit (2. táblázat).

KIÍRÁS A KEZDETI TERVFÁZISOKBAN

Egy adott keretszerkezettel, de különböző üvegezéssel, mérettel, megjelenéssel (tok és üvegosztók), nyitásmóddal stb. szinte végtelen számú kombinációban állíthatók össze nyílászárók.

Az építményekre vonatkozó alapvető követelményeket az OTÉK 50. § [1] tartalmazza, melyekből az ablakokra és erkélyajtókra alapesetben az alábbiak vonatkoznak: energiatakarékosság és hővédelem, zaj elleni védelem, mechanikai ellenállóképesség, biztonságos használat, élet- és vagyonvédelem.

A kezdeti tervfázisok (pl. tanulmány- és koncepcióterv, kisebb léptékű építési engedélyezési terv, egyszerű bejelentéshez készülő kiviteli terv) jellemzően még az esztétikai elvárásokat és a jogszabályi megfeleléshez szükséges legáltalánosabb követelményeket rögzítik, így nehézkes lenne a nyílászáróknál ismert részletes konszignáció alkalmazása. Ez inkább a későbbi tervfázisokban javasolt. A tervezés kezdetekor az elvárt műszaki jellemzőket célszerű a teljesítménykiírásban úgy rögzíteni, hogy azok még ne egyes ablakokra vagy erkélyajtókra fogalmazzanak meg konkrét értékeket, hanem egy-egy szerkezetcsoportra, nyílászáró típusra vagy alkalmazott profilrendszerre általánosságban vonatkozzanak. Az elvárásokat a legegyszerűbb felsorolás jelleggel vagy egyszerű táblázatos formában, csoportosan megadni (3. táblázat).

3. táblázat. Példa homlokzati nyílászáróra vonatkozó általános teljesítménykiírásra

KIÍRÁS FEJLETTEBB TERVFÁZISOKBAN

Listás kigyűjtés

A listás kigyűjtés alkalmas arra, hogy ugyan még mindig egyben kezeljük a nyílászáróinkat, de már soronként elkülönítjük az egyes elemeket, így az egyes nyílászárókra is megfogalmazhatók elvárások.

Ez a megoldás átmenetet képez a kezdeti átfogó kép és a részletes konszignáció között. Az egyre inkább részletekbe menő tervezési munka során folyamatosan pontosíthatók az elvárások és érvényesíthetők az egyedi esetekre vonatkozó műszaki követelmények (1. ábra).

1. ábra. Homlokzati nyílászárókra vonatkozó lista formátumú teljesítménykiírási példa

Az ismerős konszignációs lap

Hagyományosan a kiviteli tervdokumentáció részét képezi a nyílászáró konszignáció, amely jellemzően a tervezési folyamat végén, a kivitelezési dokumentáció részeként készül el. Ez egyenként ismerteti az összes eltérő méretű, nézetű, nyitás módú, szerkezetű, üvegezésű stb. nyílászárót a falszerkezetbe építésnek megfelelően, és megadja a darabszámot nyitásirányra lebontva.

2. ábra. Példa egy ablakhoz készített részletes, teljesítménykiírásként is megfelelő konszignációs lapra

A konszignációs lap műszaki tartalmának meghatározása, kidolgozottságának megválasztása nem szabályozott, hanem tapasztalati úton alakuló tervezői döntés eredménye. Egy részletes konszignáció (2. ábra) nemcsak egyenértékű a teljesítménykiírással, de azt meghaladó információkat is rögzít, így külön teljesítménykiírás készítése nem szükséges, abban meglátásunk szerint elég hivatkozni a nyílászáró konszignációra.

NYÍLÁSZÁRÓK KIÍRÁSA A GYAKORLATBAN

Láthatjuk, hogy a tervfázistól és a terv részletezettségétől függően többféle kiírási módszer közül választhat a tervező. Ezekkel a kiírásokkal a kivitelezés vagy árajánlatadás szakaszában a gyártók és forgalmazók projektről projektre találkoznak, és tapasztalatuk alapján a kiírások kidolgozottsága rendkívül változatos.

A TELJESÍTMÉNYKIÍRÁS MINDENNAPI, SZOFTVERES SEGÍTÉSE

A tervezői szándék egyszerű és gyors megfogalmazását, a teljesítménynyilatkozatok összeállítását segíthetik a gyártói adatbázissal rendelkező online szoftverek.

Ezek egyike a FAPEDIT, amely már 2015 óta elérhető a felhasználók számára, de a 2019-ben megjelent verziója sok újítással érkezett. Ezek szinte mindegyike az összegyűjtött tapasztalatok, gyártói elvárások és felhasználói visszajelzések alapján született meg. Többek között a nyílászárók teljesítménykiírásának támogatása is ilyen módon lett a program része. A nyílászáró kiírásának többféle módja is lehet: konkrét termékeket is kiírhatunk vagy létezik egyedi termék funkció, de ezek együttesen is alkalmazhatók.

Konkrét termékek kiírása

Egyrészt lehetséges konkrét termékrendszert kiírni a programban található valós termékek gyári műszaki jellemzői alapján.

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy az építész már a korai tervfázisban – adott esetben már jól ismert, vagy jól bevált – konkrét termék alapján válasszon. Az „egyszerű keresés” funkció használatával lehet a programban lévő termékek között keresni, és a „szűrő” funkció segítségével megtalálni a már ismert követelményeknek megfelelő nyílászárót (3. ábra).

3. ábra. Egyszerű keresés szűrők alkalmazásával a FAPEDIT programban

A bizonytalan felhasználókat a program „összetett keresés” funkciója segíti, amelyben a nyílászárókat típusuk, anyaguk és nyitásmódjuk szerint kereshetik.

4. ábra. Egy nyílászáró rendszer termékjellemzői a
FAPEDIT programban

Az ilyen módon kiválasztott ablakok és erkélyajtók kiírásához a program automatikusan hozzáteszi, hogy a kiválasztott nyílászárónak meg kell felelnie a termék alkalmazására vonatkozó előírások szerinti követelményeknek (MSZ 9333 [2], TNM rendelet).

Az egyértelműséget szintén segíti, hogy a program a műszaki jellemzőknél felhívja a figyelmet arra, hogy a minta nyílászárótól (próbatesttől) eltérő tényleges nyílászárók műszaki jellemzőit ellenőrizni kell annak érdekében, hogy a jogszabályi követelmények mindenképpen teljesüljenek (4. ábra).

Mit tapasztal a gyártó?

Minél több paramétert tartalmaz egy kiírás, nyilvánvalóan annál könnyebb az ajánlatadás és a megfelelő nyílászáró elkészítése. Felszínes, hiányos kiírás alapján pontos árajánlat nem állítható össze, a nyitva maradt kérdések sok utólagos utánajárást és pontosítást igényelnek. A gyártók, forgalmazók, így az INTERNORM cég munkatársai is alapos, részletes és a műszaki szempontokra is kiterjedő kiírással sajnos csak ritkán találkoznak, pedig a gondosan előkészített kiírás nagyban megkönnyítené a közös munkát. A tervezés elején meghatározott műszaki paraméterek és elvárások biztos kiindulópontot jelentenének a nyílászáró kiválasztásában részt vevő feleknek.

Gyártói segítség

A tervezők és végfelhasználók számára számos gyártó nyújt segítséget. Az INTERNORM cégnél azonnali segítséget jelent két honlap (1st Window Portal, www.internorm.hu), ahol elérhetők a műszaki rajzok, adatlapok, valamint a termékek katalógusai. A viszonteladó partnereit az INTERNORM cég a legapróbb részletekre is kitérő műszaki leírásokkal támogatja, valamint hozzáférést biztosít a központi kalkulációs szoftverhez, amivel a nyílászárók műszakilag részletesen meghatározhatók és pontos ajánlat adható.

A viszonteladók, így az INTERNORM magyarországi leányvállalata, az Internorm Ablak Kft. munkatársaival együtt felkészülten segíthetik írásban vagy akár személyesen is a feléjük forduló építészeket. Biatorbágyi bemutatótermükben a legtöbb nyílászáró meg is tekinthető.

Már a tervezés minél korábbi fázisában javasolt felkeresni a gyártót, ha a szokásostól eltérő, standard kivitelben nem megvalósítható – leginkább túlméretes – termékigény merülne fel. Amennyiben műszakilag megoldható és a nyílászáró hosszú távú működése maradéktalanul biztosítható, az INTERNORM cég is törekszik megoldást találni a megrendelő igényeire.

SABLONSZERKESZTŐ FUNKCIÓ

Egy másik megoldás lehetőséget teremt arra, hogy a teljesítménykiírás ne egy konkrét termékből induljon ki, hanem egy üres lapon kezdődjön, ahol az elvárt műszaki jellemzők megfogalmazásával építjük fel a vágyott terméket. Ez a lehetőség a program „sablonszerkesztő” funkciójának megnyitásával érhető el. A legördülő menük és kérdések (pl. épület környezetének beépítettsége, a nyílászáró homlokzati magassága és homlokzaton való elhelyezkedése) segítik a felhasználót. A válaszok alapján egyes műszaki jellemzőkre (pl. szélzárás, légáteresztés, csapóeső-állóság, mechanikai ellenállóképesség) a szoftver ajánl fel minimumértékeket az MSZ 9333 szabvány alapján [2], máshol (pl. energetikai és akusztikai követelmények) a felhasználó választhatja ki a kívánt értéket, de egyéb elvárásokat is megadhat. Ezzel a módszerrel az épület különböző helyzetben és magasságban elhelyezkedő felületein található, egymástól eltérő nyílászáróit is pontosan ki lehet írni.

A FAPEDIT csapata alapesetben a konkrét termék kiírása és a sablonszerkesztő funkcióval készülő kiírási tétel együttes alkalmazását javasolja. Ekkor a két módszerrel készült közös halmaz műszaki jellemzői válnak az elvárt értékekké, melynek előnye, hogy így egyszerre rögzíthetők a konkrét termék elvárt jellemzői és az előírások szerinti követelmények. Ezzel a kompromisszumos megoldással időtakarékosan és a termékek tételes, konszignáció mélységű adatainak megadása nélkül készíthető megfelelő kiírás.

Az online szoftveres adatbázisokon alapuló módszer elsősorban a kezdeti, egyszerűbb tervfázisokban ad megfelelő megoldást. Tételes konszignációk összeállítására az online kiírást támogató szoftverek nem alkalmasak.

A SZOFTVER ÁLTAL NYÚJTOTT TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

A FAPEDIT program fejlesztői nemcsak a nyílászárók könnyebb kiírását tűzték ki célul, hanem a program igyekszik minden termékcsoport esetén a teljes tervezési folyamat során kiszolgálni a kiírási folyamatot.

A programban a „+” gombra kattintva adhatók a teljesítménykiíráshoz az egyes termékek vagy kiírási tételek, amelyek ekkor a „Hozzáadott” menüben csoportosítva jelennek meg, így bármikor ellenőrizhetők. A „Kiírás szerkesztése” felületen az összegyűjtött tételek és a dokumentum személyre szabható, szerkeszthető és végül a „Publikálás” menüvel a kész teljesítménykiírás szerkeszthető formában vagy pdf-ben letölthető a rendszerből.

Jelen cikkben gyakran hivatkoztunk a nyílászárók műszaki jellemzőre. Cikksorozatunk következő részében az ablakok és erkélyajtók műszaki jellemzőit és ezek értékelését mutatjuk be.

A jellemzők ismerete önmagában nem elegendő a követelmények meghatározására, mivel azokat a vonatkozó előírások, rendeletek és szabványok alapján kell meghatározni. Ennek érdekében a sorozat záró, harmadik cikkében azokat a követelményeket gyűjtjük össze, amelyek alapján az ablakokkal és erkélyajtókkal szembeni elvárások számszerűsíthetők.

 

Hivatkozások

[1] 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

[2] MSZ 9333:2011 Ablakok és külső bejárati ajtók alkalmazási előírásai

[3] MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Ablakok és külső bejárati ajtók

[4] Áts Árpád – Pataky Rita: Külső nyílászárók: ablakok és erkélyajtók teljesítménykiírása. Magyar Építőipar, 2018/4. 154–164.