Az árnyékolás szerepe a tanulás külső és belső tereiben

821
1. kép. Holdfény Óvoda, Budaörs – tervezők: Kalmár László, Zsuffa Zsolt (Zsuffa és Kalmár Építész Műterem) – fotó: Palkó György

Hogyan járulhatnak hozzá az árnyékolástechnikai megoldások a tanulási terek komfortjához külső és belső térben?

Dendel Nikolett okl. építőművész, Krüllung Kft.

Az már köztudott és elfogadott tény, hogy az árnyékolószerkezetek nagyban hozzájá­rulnak az épület belső téri hőmérsékleté­nek és fényviszonyainak szabályozásához, az energiatudatos tervezéshez. Azonban a megfelelő eszközök használata nemcsak a nyári és téli energiafelhasználás csökken­téséhez járul hozzá, hanem befolyásolja az egyén közérzetét külső és belső térben egyaránt.

Oktatási terek komfortkövetelményei

Az általános komfortkövetelményeken túl a fejlődés, tanulás tereiben egyéb speciális igényeknek is meg kell felelniük az árnyé­kolóknak. A választott megoldások az épí­tészeti, táj- és belsőépítészeti koncep­ció részeként támogathatják egy inspiráló környezet kialakítását a külső közösségi terektől, udvaroktól az épület homlokzatán át egészen a belső terekig.

Haladjunk mi is a külsőtől a belső terek felé, és vizsgáljuk meg a térrel kapcso­latos funkcionális elvárásokon keresz­tül, hogyan járulhatnak hozzá az árnyéko­lástechnikai megoldások a tanulási terek komfortjához.

Közösségi terek, játszóterek, óvodakertek kültéri árnyékoló megoldásai

A szabadban töltött önfeledt és gondtalan játék lehetősége gyerekkorban elengedhe­tetlen, s a környezetpszichológiai tanulmá­nyok azt mutatják, hogy a közösségi tér, játszótér, óvodakert, iskolaudvar beren­dezése hatással van a gyerekek viselkedé­sére, gondolkodására, fejlődésére (1. kép).

UV védelem

Bármilyen árnyékoló típus mellett dön­tünk, a szabadban elengedhetetlen, hogy felelős tervezőként gondoskodjunk a meg­felelő UV védelemről. Ugyanis a napsu­garaknak az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatása mellett káros tulajdonsá­gai vannak, amelyek ellen védekezni kell. A napsütés UVA és UVB sugarai károsít­ják az emberi bőr szerkezetét, a megfelelő védekezés a gyerekek esetében fokozott odafigyelést igényel.

A kültérben alkalmazott textil árnyékolók esetében elengedhetetlen a minősített tex­tilek alkalmazása. A speciális UV álló szö­vetek növelik az emberi bőr természetes védekezőképességét a káros sugarak ellen. Teraszárnyékolóink textíliáit a legszigo­rúbb UV standard 801 követelménynek megfelelően teszteltük, és tanúsítvánnyal ellátottak, legyen szó akár napernyőről, napvitorláról vagy napellenzőről (1. ábra).

1. ábra.
Biztonság

A napernyők és napvitorlák talajhoz való rögzítése az EN 1176 német szabványnak megfelelően történik, mely a játszótéri fel­szerelések és felületek általános bizton­sági követelményeit határozza meg. Ebbe beletartozik az a rendelet is, miszerint az árnyékolószerkezetet minimum 40 cm-rel a talaj felszíne alatt kell rögzíteni (2. ábra).

2. ábra.

A védelmi szempontok fokozása érde­kében az alumínium és acél tartószerke­zeti elemek talaj feletti része is burkolásra kerül. A gyerekeket mechanikai sérülé­sek ellen az árnyékolók tartószerkezeti ele­mei tépőzáras rögzítéssel ellátott ütközés­től védő puha, színes szivaccsal fedhetők be (2. kép).

2. kép. Óvodakerti napernyők védőszivaccsal

Külső homlokzat árnyékolási megoldásai

A külső homlokzat árnyékoló megoldá­sai az épület külső burkának részét képe­zik, mégis a belső hőkomfortra, a fényvi­szonyokra, a tanulási folyamatokra vannak nagy hatással.

Hővédelem

Mindannyian voltunk egyszer iskolai tanu­lók, így biztosan találkoztunk olyan kel­lemetlenségekkel, amikor májusban–júni­usban a tanterem túlzottan felmelegszik a tűző nap hatására és képtelenség a tan­anyagra koncentrálni. A legjobb megol­dás külső homlokzati árnyékoló tervezése esetében, ha az időjárás folyamatos vál­tozásait követni tudó árnyékolót, például zsaluziát alkalmazunk. A 3-rétegű üve­gezés előtt alkalmazott lamellás zsaluzia akár 5%-ra csökkentheti az épületbe jutó hőmennyiséget. A zsaluzia fokozatmen­tes szabályozhatóságának köszönhetően a belső térbe jutó fényt is megfelelően képes szabályozni (3–4. kép).

Oktatási épületek esetében kedvelt meg­oldás az eltolható zsalutáblás árnyékoló, mely a számtalan keretprofil és kitöl­tés típus kombinációjának köszönhe­tően hatalmas tervezői szabadságot nyújt. A belső tér igényeit legsokoldalúbban kiszolgáló eredményért ennél az árnyéko­lónál is a mozgatható lamellás változatokat javasoljuk.

Vizuális kapcsolat a környezettel

Amennyiben fix árnyékoló kialakítása mellett dönt a tervező, homlokzatból kinyúló lamellás szerkezet beépítése java­solt. Ez a típus ugyanis biztosítja a megfe­lelő kilátást, vizuális kapcsolatot teremtve a külső környezettel (5–6. kép).

A kinyúló lamellás szerkezetek esetében a lamellakiosztás szigorú szerkesztési sza­bályok mentén történő mérnöki tervezést igényel. Megfelelő tervezéssel a kinyúló árnyékolók az épületbe jutó hőmennyi­séget 25–40%-ra képesek csökkenteni. Ennél a szerkezetnél érdemes figyelembe venni, hogy a környezetből visszaverődő szórt fény ellen kevésbé nyújt hatékony megoldást egy homlokzat előtt függőleges síkban alkalmazott árnyékolóval, például zsaluziával szemben.

Design, esztétika

A külső homlokzati árnyékolók a homlokzat külső burkát képző, az energiahatékonysá­got jelentősen javító, valamint a homlokzati megjelenést alakító izgalmas és tervezhető lehetőségként is felfoghatók (7–8. kép).

A nagylamellás szerkezetek hő- és fényvé­delem szempontjából is kiváló megoldást nyújtanak, valamint akár a teljes homlok­zati megjelenést alakító, homlokzatképző elemként is alkalmazhatók.

Oktatási intézmények árnyékolástechnikai megoldásai belső térben

A közintézményi környezetben alkalmazott anyagoknak fontos szabályozásoknak kell megfelelniük: például éghetőségi szempon­tok, transzparencia, káprázásmentesítés, fényállóság, tisztíthatóság, akusztika, PVC-mentesség stb. Ezek közül a szempontok közül azokat az igényeket igyekszünk fel­sorolni, amelyek leginkább hatással lehet­nek a belső tér komfortérzetére.

Fényvédelem

Míg a külső téri árnyékolószerkezetek a hővédelemben játszanak fontos szerepet, a belső téri megoldások leginkább a fény­védelem és fényszabályozás szempontjá­ból elengedhetetlenek. A belső téri tex­til árnyékolók esetében a megfelelő anyag kiválasztására érdemes nagy hangsúlyt fektetni (9. kép).

9. kép. A Szent Margit Gimnázium tornacsarnoka – Szent Gellért terem, Budapest – tervezők: Félix Zsolt DLA, Fialovszky Tamás, Gulyás Bálint, Kenéz Gergely, Takács Dániel PhD, Varró Dorottya (Építész Stúdió) – fotó: Palkó György

Egy hagyományos textilroló alapesetben 70%-ra képes csökkenteni az épületbe jutó fény mennyiségét, azonban megfelelő szakértelemmel ez az érték akár 0–30%-ra csökkenthető a funkciónak megfelelően!

Belátásgátlás – káprázásmentesítés – sötétítés – fényzárás

A transzparencia az anyag szövésének sűrűségéből és elemi szálak áttetszőségé­ből adódó tulajdonság. Eszerint a belső tér­ben alkalmazott textilek lehetnek:

  • transzparens anyagok, melyek a sugárzó fénytől védenek meg, de a kilátás meg­marad,
  • féltranszparens anyagok, melyek a spe­ciális szövetszerkezet következtében már részben belátásgátlók, valamint a sugárzó fénytől is erősebb védelmet biz­tosítanak,
  • nem transzparens anyagok, melyek a sűrű szövetszerkezetnek köszönhetően teljes belátásgátlást biztosítanak, vala­mint a tükröződő fénytől is megvédenek,
  • sötétítő/fényzáró anyagok, melyek az anyag hátoldalán található speciális bevonatnak köszönhetően teljesen fény­zárók, külső betekintés nem lehetséges.
Akusztikai komfort

A zavaró zajhatások kiküszöbölése, jó hangelnyelés, visszhangosság csökkentése növeli a tanulás hatékonyságát, megkönnyíti a beszédértést, megakadályozza a fejfájás és a rossz közérzet kialakulását. A külön­böző textil árnyékolók képesek a hang vis­szaverésére, illetve részleges vagy akár tel­jes elnyelésére a belső térben. A függönyök például akár a hang 90%-át elnyelik, míg a rolók kb. 60% elnyelésére alkalmasak.

Térelválasztás

A multifunkcionális terek esetében manap­ság felmerülhet az alakíthatóság, a tér tagolásának igénye. A kis- és nagycso­portos foglalkozásokhoz igazítva szükség lehet a terek időszakos lehatárolására vagy összenyitására. Ebben ugyancsak segíthet­nek az árnyékolószerkezetek (10. kép).

10. kép. MOME Campus – MOME Masters, Budapest – tervezők: Csillag Katalin, Gunther Zsolt (3h Építésziroda) – fotó: Palkó György
Design és esztétika

A vizuális komfort a fiziológiai és pszicho­lógiai hatások alapján kialakuló tudati álla­pot, mely a látható környezettel kapcsola­tos elégedettséget fejezi ki. A belső téri árnyékolók a sokoldalú textilválasztéknak és az egyedi nyomtathatóságnak köszönhe­tően a megfelelő szakember segítségével a belsőépítészeti koncepció szerves részévé válhatnak és hozzájárulhatnak a belső vizuális komforthoz is (11. kép).

11. kép. MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum – egykori budai Postapalota, Budapest – tervezők: Sándy Gyula (Átépítés: Szalay Tihamér – MD Stúdió Építész Iroda) – fotó: Palkó György

Összegzés

Az árnyékolószerkezetek a teljes építé­szeti, belsőépítészeti vagy akár tájépíté­szeti koncepció részeként javíthatják a komfort kialakítását, amennyiben a funk­cionális elvárások tisztázottak és rangso­rolva vannak, valamint a megfelelő szak­értelemmel és gondossággal tervezettek. Ebben igyekszünk hozzáértő segítséget nyújtani a tervezőknek!