A Mol Campus toronyépületének szerkezetépítése a Doka kúszórendszereivel történt. A lépcsőházi magok falai több mint 140 méter magasságúak, és a homlokzati üvegfelületek miatt nagy pontossággal kellett elkészülniük.

A kúszórendszerek bevetése előtt a Mora­tus Kft., a Magyar Doka Kft. szakembe­rei és a Doka GmbH kúszózsalu-specialis­tái hónapokig tartó egyeztetési és tervezési folyamat végére jutottak el az igényekhez legjobban illeszkedő változathoz.

A magokon világszerte rendszeresen hasz­nált kúszórendszereket alkalmaztak, melye­ket Magyarországon ezen az épületen vetet­tek be először. A magok kúszórendszere SKE100 plus vezetőegységből, árbócrend­szerből, három független munkaszintből (L0, L+1, L-1) és függesztett zsaluzatból épült fel. A rendszer a falakba beépített függesztő kónuszokon nyugszik. A rendszer tetején elhelyezkedő, U300 szelvényekből kialakí­tott, kétirányú acélrácsozatról vannak lefüg­gesztve a falzsaluzat táblái, melyek a gör­gős függesztésnek köszönhetően jelentősen gyorsítják a ki- és bezsaluzás folyamatát. Az egymás melletti aknák közös falainak vas­szerelési munkálataihoz egyes aknákban a zsaluzatok láncos emelők segítségével egy szinttel leengedhetők. A lépcsőházi részen kialakított munkaszinteken nyitható csapóajtón keresztül történt az előregyártott lépcsőkarok beemelése.

Felső acélrács függesztett zsaluzattal

A szerkezet lelke egy hidraulikus rendszer, mely a kúszási folyamat során rádiós távirányító segítségével vezérelhető, így a folyamatot irányító személy szabadon mozoghat a művelet közben, és egyszerűen ellenőrizheti a rendszer megfelelő műkö­dését. A kúszás során a hidraulikus mun­kahengerek a teljes állványzatot felemelik a kúszóprofilokon kapaszkodva, 30 cm-es lépésekben. A kúszást külön végre kell haj­tani a magokon lévő mindhárom rendsze­ren (két belső terület és egy homlokzati mező). Így a közel 200 tonnányi rendszer, 750 m2 zsalufelülettel összesen 2 óra mun­kaidő alatt áthelyezhető a következő mun­kapozícióba. Ez a folyamat a két magon egymástól függetlenül zajlott.

A biztonságos munkavégzés érdekében a toronyépület a 10. emelettől kezdve teljesen körbe lett zárva Xclimb60 pajzsrendszerrel. 16 db különböző alaprajzi méretű, 14,4 m magas pajzs került az épület homlokza­tára, melyek szintén automatikusan, távirá­nyítású hidraulikus rendszer segítségével kúsztathatók fel szintről szintre. A hidra­ulikus kúszás nagy előnye, hogy akár 72 km/h szélsebességig végezhető a kúszási folyamat. A pajzsok felülete 63 és 122 m2 közötti, tömegük pedig 3,09 és 7,66 tonna közötti volt. A pajzsoknak az épületre tör­ténő daruzása, illetve a 28. emeletről, 120 m magasságból történő leemelése szintén nagy odafigyelést és körültekintő előkészí­tést igényelt.

Xclimb60 pajzsrendszer

A pajzsrendszer tartalmazott két, eltérő szinten kialakított, 2,5 tonna teherbírású rakodó állványt és egy a homlokzaton lefüggesztett, 19 m magas, 5,5 tonna tömegű lépcsőtornyot, mely a felső 5 emeletet kötötte össze. A pajzsok belső munkaszintjeiről végezték az utófeszített födémek feszítési munkálatait. A födémkiharapások miatt két pajzselem függesztése egyedi gyár­tású, 11 méter hosszú, több mint négy tonna tömegű acélgerendára került. A pajzsrend­szer standard elemeit 30 tonna egyedi gyár­tású acélelemmel kellett kiegészíteni a föl­felé haladva változó alaprajz miatt.

A két mag kúszórendszere

A kúszórendszer és a pajzsok összesze­relése a helyszínen zajlott, közel három hónapon keresztül. Az összeszerelést és a telepítést a Doka osztrák szerelésvezető szakembere irányította a Magyar Doka ter­vezőinek segítségével. A speciális techno­lógia kezelésére és a kúszási folyamat irá­nyítására a szerelésvezető betanította a kivitelező szakembereit.

A projekten alkalmazott kúszórendszereknek köszönhetően 8 nap alatt készült egy teljes szint, amely magába foglalja a magok falainak, a pilléreknek és a tel­jes födémlemeznek a zsaluzási, vasszerelési és betonozási munkálatait, valamint a födém utófeszítését is.

 

 

www.doka.com