Új kormányzati beruházások

28

Közel négymilliárd forint forrás jut 2019–2020-ban új beruházásokra a legújabb kormányhatározatok szerint.

A 1188/2019. (IV. 5.) Korm. határozattal módosult a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat, mely szerint a Kormány az állagmegóvó munkák elvégzéséhez

  • legfeljebb 940 000 000 forint összegű költségvetési támogatást biztosít
  • legfeljebb 460 000 000 forint összegű költségvetési támogatást biztosít az egri Dobó István Vármúzeum részére;

a 2020. évi központi költségvetés tervezése során.

1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozat született Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról.

Annak érdekében, hogy a vidékről Buda­pestre utazó munkavállalók számára elérhető áron szállást biztosítson, a Kor­mány támogatja a Budapest IV. kerület, 71441. helyrajzi számú belterületi ingat­lanon (Árpád út 124–126. szám) munkásszállás megvalósítását a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelé­sében.
A munkásszállás tervezési és kivitele­zési költségeihez szükséges 1 318 800 000 forint biztosításáról gondoskodik a felme­rülés ütemében.

Az idő- és költséghatékony kialakítás érdekében a munkásszállás beruházásának megvalósítása során

  • felmentést ad az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alkalmazása alól, továbbá
  • a tervezési és megvalósítási munkálatok megvalósítójaként a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot,
  • a szükség szerint felmerülő műszaki ellenőri feladatok ellátására a Beruhá­zási Ügynökséget jelöli ki.

1175/2019. (IV. 1.) Korm. határozat lépett hatályba a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről.

A Kormány kormányzati magasépítési beruházásként történő fejlesztés keretében jóváhagyta a fejlesztés Szegedi Tudományegyetem által megvalósított előkészítési fázisait az előkészített tartalom szerint. A fejlesztés megvalósítójának a Beruhá­zási Ügynökséget jelölte ki.
Biztosítja a fejlesztés megvalósításához szükséges költségvetési fedezetet – amelynek a kivitelezési dokumentáción alapuló becsült értéke 1 692 000 000 forint – a Beru­házási Ügynökség kezelése alatt álló kiadási előirányzatként, a fejlesztésre már rendelke­zésre álló fedezet bevonásával, a beruházási kiadások felmerülésének ütemében.

1184/2019. (IV. 5.) Korm. határozat jelent meg a „Budapest 2019 – Európa sportfővárosa” programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztésével össze­függő intézkedésekről

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslatára a Kormány támogatja Budapest Főváros Önkormányzatának a „Budapest 2019 – Európa sportfővárosa” programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejleszté­sére irányuló projektnek a 2019. évben tör­ténő megvalósítását és a Kormány részére bemutatott előterjesztésben szereplő hét családi sportpark megvalósításához 2 159 000 000 forint támogatást biztosít.
A megvalósítás érdekében a Fővárosi Ker­tészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság részére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térí­tendő egyedi költségvetési támogatást nyújt a fejlesztések megvalósításához, a 2019. március 1. napjától felmerült költségek elszámolhatóságát rögzítő támogatói okirat alapján, a fel nem használt rész tekinteté­ben visszafizetési kötelezettséggel;

A Kormány egyben felkérte a Fővárosi Köz­fejlesztések Tanácsát, hogy a fenti fejlesztések első éve működési tapasztalatainak érté­kelése alapján készítsen javaslatot egy hosszú távú, átfogó fővárosi sportparkfejlesztési programra, valamint a Miniszterelnöksé­get vezető miniszter a javaslat alapján 2020. március 31-ig készítsen előterjesztést a Kor­mány részére a fővárosi sportparkfejlesztési program hosszú távú megvalósításáról.

1185/2019. (IV. 5.) Korm. határozat a Nem­zeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében előkészített egyes beru­házások megvalósításának jóváhagyásáról

A Kormány egyetértett a Nemzeti Szabad­idős – Egészség Sportpark Program kereté­ben előkészített 36 sportparkberuházásnak programszerű, kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával. A beruházások megvalósítása érdeké­ben a Beruházási Ügynökség által a kötelezettségvállalási keret terhére vállalható kötelezettség összegét 481 840 715 forint­ban határozta meg, továbbá az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 511 840 715 forint egyszeri átcso­portosítását rendelte el.

1186/2019. (IV. 5.) Korm. határozat született a Puskás Kiállítási Központ megvaló­sításához szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány támogatta, hogy a Puskás Aréna (korábbi elnevezéssel: új Puskás Ferenc Stadion) részeként megvalósuló Puskás Kiállítási Központot – ideértve az ahhoz szükséges kiállítástervezési, kiállí­tási eszközök beszerzésére irányuló, vala­mint belsőépítészeti és kiállításkivitelezési feladatok ellátását is – a Puskás Aréna épületének véglegessé vált építési engedé­lye és kivitelezési tervei alapján a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társada­lom Kutatásáért Közalapítvány valósítsa meg. A Központ 2020. május 31-ig kezdi meg működését.

A beruházási feladatokat a kiemelt buda­pesti fejlesztésekért és nemzetközi sport­pályázatokért felelős kormánybiztos irá­nyítja, aki a Központ kiállításszakmai alapelveit és programját – a Közalapítvány főigazgatójával együttműködésben – hatá­rozza meg. A Központ megvalósításához szükséges tervek jóváhagyását és vélemé­nyezését a kormánybiztos munkaszerve­zetét jelentő KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkö­rűen Működő Részvénytársaság végzi.

A feladatok ellátásához

a) a 2019. évben 2 400 000 000 forint
b) a 2020. évben 1 500 000 000 forint

forrást biztosít.

Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

Condair hirdetes