Szigetelés okosan, avagy: hogyan kerüljük el a gazdasági totálkárt a felújításnál?

2571

Elszabadultak az energiaárak. Az energiatudatos szemléletű épületfelújítás az egyetlen megoldás.

Az infláció régen nem látott méreteket öltött, a megtakarí­tott pénz pedig minden nappal kevesebbet ér. Nem lehet betá­rolni otthon évekre előre élelmiszert, üzemanyagot, hiszen ezek romlandók. Lehet helyette kevesebbet költeni számunkra ked­ves időtöltésekre, hogy maradjon pénz a megemelkedett költsé­gek fedezésére…
Szakemberként ennél azért valamivel többet is tehetünk! Körbejárva a témát, minden háztulajdonos ráébred, hogy semmi más lehetőség nincs: előtérbe kell helyezni a meg­lévő épületek energiatudatos szemléletű felújítását. Ez minő­ségben és anyagilag akkor fogja hozni az elvárt eredményt, ha segítjük a megbízható szakmai alapokon nyugvó döntések meg­hozatalát a kivitelezés tekintetében.

Az egyes épületszerkezeti elemek teljesen különböző módon rea­gálnak az épületet érő környezeti behatásokra. Ismerve az adott épület tájolását, benapozottságát, szintjei számát, továbbá a különböző épületszerkezeteket alkotó anyagminőségeket és réteg­rendeket is, hőveszteségüknek megfelelően, eltérően kell gondol­kodni és gondoskodni szigeteltségükről is.

Az épület 100%-nyi hőveszteségét részekre bontva – bár az ará­nyok minden épületnél eltérőek – felfedezhetők bizonyos törvény­szerűségek arra vonatkozóan, mennyit képviselnek általánosság­ban az összesenből az egyes külső térelhatároló épületszerkezetek (1. ábra).

Az épület jellege is diktál: első lista

Evidensnek tűnhet, hogy mi a beruházó célja a felújítással, de ez talán mégsem ennyire egyszerűen lefordítható a valós számok és tettek nyelvére. Más képezi a felújítás tervezésének alapját, ha az épület földszintes vagy ha alápincézett. Eldöntendő, hogy ha van pincehelyiség a ház alatt, akkor azt fűteni szeretné a tulajdonos vagy sem. Ha a pince nincs temperálva vagy felfűtve a lakótér hőmérsékletére, akkor a pincefödémet – mint alulról hűlő födémet – minden esetben le kell hőszigetelni. Ha fűtenék a pincét, úgy viszont a pincepadló hőszigetelését kell megoldani. Földszintes épületnél pedig elengedhetetlen, hogy a talajon fekvő padló kap­jon minőségi hőszigetelést.

Áttérve az emeleti régiókra, számításba kell venni, hogy van-e tetőtér-beépítés, vagy csak padlás céljára kívánják hasz­nálni a ferde tető alatti területet. Ha lakható, komfortos tető­térről álmodnak, akkor a beépített tetőtér ferde tetőjét kell hőszigetelni. Amennyiben csak padlástérrel rendelkezik a ház, akkor a vízszintes padlásfödémet kell a célnak megfelelő szige­teléssel ellátni.

A belső és külső tér elválasztására szolgáló külső épületfalak homlokzatának maradéktalan leszigetelése is nagyon fontos fel­adat, kiemelve, hogy a homlokzattal együtt a lábazati fal szige­telését is egyszerre kell tárgyaljuk. Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen jellegű és minőségű homlokzati nyílászárók vannak beépítve, és hogyan. A lakók talán romantikusnak találják, hogy kint fúj a szél és bent eközben lágy légáramok lebbentgetik a füg­gönyt, de a szakember tudja, hogy ilyenkor valami nagyon nincs rendben: nyilvánvalóan borzasztóan nagy az épület ún. filtrációs hővesztesége a fűtési szezonban.

Milyen sorrendben? A második lista

Az igényeket összesítve javasolt a háztulajdonos részére összeállí­tani egy konkrét listát a felújítandó épületszerkezetekről. A szak­emberek vállán is ott a felelősség, hogy állapotdiagnosztikai ered­ményekkel alátámasztva segítsenek eldönteni a beruházónak, hogy mivel érdemes kezdeni, mely folyamatokat célszerű külön-külön, vagy csak együttesen végrehajtani. Többnyire az elszánt­nak tűnő ingatlanbirtokosok nagy része nincs tisztában azzal, hogy a lista elemei egy bizonyos pontig lehetnek „és” vagy pedig „vagy” feladatok, de mindenképpen van egy minimum szint, ami­től nem lehet eltekinteni.

A háztulajdonosok felújítási lelkesedését nem meglepő módon csökkentik a „piszkos anyagiak”. Nem lehet ugyanis mellőzni a tényt: a különböző épülethatároló szerkezetetek szigetelésének nemcsak anyag-, hanem munkadíj költsége is lesz – nem is kevés. Nos, igazából ez az a tényező, amely a szakmaiságot nem félre­tolva, de a műszaki érvek mellett jelentős mértékben befolyásolja az energiatudatos felújítás irányában meghozott döntéseket. Szak­mai tapasztalatok alapján az nyugodtan leszögezhető, hogy ha a tervezett felújítás során minden hűlő épületszerkezet teljesítmé­nyén tudunk hőszigeteléssel javítani, úgy a fűtésre fordítandó költségek átlagosan kb. 45 – 65 százalékát tudjuk megtakarítani.

Első ránézésre egyértelmű a lakók számára is: legfontosabb azo­kat az épületszerkezeteket szigetelni, ahol a legtöbb hő távozik. Ez önmagában helyes irány, de a beruházónak értenie kell például azt, hogy a nyílászárókat és a külső falakat egyszerre érdemes fel­újítani, részben az azonos felületen történő munkavégzés miatt (munkadíj-megtakarítás), másrészt így elkerülhető az, hogy egy­más melletti, egymással találkozó épületrészek jelentősen eltérő hőtechnikai tudással rendelkezzenek.

A homlokzat és a nyílászárók felújításával már vállalják azt, hogy a teljes felújítási igény 50-60%-át elvégeztetik. Fel kell hívni azonban a figyelmet, hogy egy ilyen felújítás félbehagyva semmit nem ér: akkor szabad csak belekezdeni, ha valóban rendelkeznek az ehhez szükséges anyagi erőforrásokkal.

A felújítás megkezdése előtt kulcsfontosságú egy olyan számí­tás elkészítése, amely az épület geometriai jellemzői alapján nem azt segít eldönteni, hogy mit kellene, hanem hogy mit érdemes hőszigetelni.

Az élőmunka díja egyre tetemesebb részt képvisel egy építkezés költségei között, és itt kell figyelembe venni a felújításhoz szüksé­ges időtényezőt is. A díjemelkedések a tapasztalatok szerint legnagyobb mértékben a homlokzati hőszigetelések területén jelentek meg. Nem csoda: egy átlagos méretű családi ház ezen munkálatainak időigénye 1,5–2 hónap is lehet, már ha talál a háztulajdonos olyan vállalko­zót, aki első ősz hajszálai megjelenése előtt megkezdi a munkát… A fűtési rendszer és a kémény felújítása szintén jelentős összeg, ráadásul a ház egyéb szerkezeteiben is jelentős beavat­kozást igényel.

De mi a helyzet a tetőtérrel, amely szintén legalább 30%-os ener­giavesztési pontja az épületnek? Lényegesen alacsonyabb költ­séggel megvalósítható, kiváló megoldások léteznek ezen épü­letszerkezet szigetelésére. Az sem utolsó szempont, hogy a tetőtéri hőszigetelés néhány nap alatt, minimális beavatkozással elkészülhet, míg a többi hosszú heteken át tartó, sok türelmet és a mesterek „vendégeskedését” igénylő munkafolyamat. Gyakor­latilag a tetőfelújítás kivitelezése a leggyorsabban és a legkisebb szerkezeti beavatkozásokkal megoldható, így nincs kétség afe­lől, hogy az épület energiahatékony felújítását, hőszigetelését itt kell kezdeni!
Fenti tények alapján, a Magyarországon igen gya­kori, alápincézetlen földszintes sátortetős, padlásfödémes háza­kat tekintve leegyszerűsített példaként, energiahatékony hőszige­telésükhöz elsőként a padlásfödém minőségi hőszigeteléssel való ellátása javasolt, és csak ezután érdemes belevágni a homlokzat és lábazat hőszigetelésébe, a nyílászárók korszerűsítésével/cseréjével egyetemben. Miután mindez elkészült, már van értelme gondol­kodni a belső terek felől megvizsgálva a teendőket, a fűtési rend­szer korszerűsítésén is.

Más oldalról is megvilágítva a megtérülés összefüggéseit, egy dolog elmondható: míg a homlokzat hőszigetelése az összes felújí­tási költség akár kétharmadát is elérheti, addig a tetőtéri hőszige­telés költsége 10% alatt maradhat. Ez döntő érv lehet a beruházók szemében a felújítási sorrendiséget illetően (2. ábra).

Beépített tetőtér ferde tetősíkjának szigeteléséhez elsőrangúak az URSA BiOnic SF34, SF32, TERRA 74, TERRA 70 termé­kek, míg a sík padlásfödém felületen az URSA BiOnic DF37, TERRA 74 termékek valamelyike a legoptimálisabb választás. Ha a padlásfödém szerkezete összetett, nehezebben hozzáfér­hető, javasolt megoldás a fújható üveggyapot sárga URSA BiOnic Refloc vagy fehér PureFloc kivitelben.

Régóta közismert tény, hogy csak az a valóban zöld energia, ame­lyet nem fogyasztunk el, és hogy a szigetelés: befektetés. Befek­tetés az azonnali energiafogyasztási költség-csökkentésbe, kom­fortunk javításába, épületeink állagának megóvásába és a Föld erőforrásainak megőrzésébe.

 

 

www.ursa.hu