Figyeljünk a módosított OTSZ-re! – II.

1694

Minden szakmagyakorlót érint a 2020. január 22-én módosult Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Cikkünk második részében folytatjuk a változások ismertetését.

Az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról értelmében az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

Figyeljünk a módosított OTSZ-re! – I.

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,

b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy

c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

Lestyán Mária
építésztervező
szakmérnök

A törvény hatálya kiterjed:

a) Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre;

b) Magyarország területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire;

c) Magyarország területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a tűzoltóság által végzett műszaki mentésre.

Fentiek értelmében a tűzvédelmi előírásokat Magyarország területén mindenkinek ismernie kell, és be kell tartania. Az előírások nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. Hogy milyen mértékben kell ismerni? Minden szakmagyakorlónak legalább olyan mértékben, amilyen mértékben a betartásáért, betartatásáért, ellenőrzéséért felelős.

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtekinthetők és letölthetők, tartalmi és formai módosítása nélkül terjeszthetők, sokszorosíthatók. Az alkalmazásuk előtt mindig meg kell győződni arról, hogy a hatályos irányelveket használja-e a szakmagyakorló!

MÓDOSÍTOTT IRÁNYELVEK

Az OTSZ módosításával együtt változott a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek tartalma is. A változásokat, valamint a TvMI-k tartalmát azért szükséges a szakmagyakorlóknak kellő mélységben ismerniük, mert egyre több az olyan építési engedélyezési eljárást nem igénylő építési tevékenység, amelybe tűzvédelmi tervezőt, szakértőt alkalmaznának.

Ezekben az esetekben az OTSZ és TvMI-k betartásáért tervezési, kivitelezési ellenőrzési feladatokra szerződött félnek kell felelősséget vállalnia. Amennyiben nem tudják betartani az előírásokat, a tűzvédelmi hatóságnál az eltérést engedélyeztetni kell, akkor is, ha egyébként nincs szükség engedélyezési eljárásra.

Meglévő, módosult Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek:

 1. Tűzterjedés elleni védelem
 2. Kiürítés
 3. Hő és füst elleni védelem
 4. Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása
 5. Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése
 6. Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése
 7. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem
 8. Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció
 9. Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv
 10. Szabadtéri rendezvények
 11. Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői
 12. Felülvizsgálat és karbantartás

Új Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek:

13. Robbanás elleni védelem
14. Kockázati osztályba sorolás

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK ÉS HATÁLYUK

A TvMI alkalmazása önkéntes. A TvMI alkalmazást úgy kell tekinteni, hogy azzal az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó követelményei teljesülnek, az OTSZ által elvárt biztonsági szint megvalósul.

A TvMI-k érdemi részétől való eltérés esetén a tűzvédelmi hatóságnál eltérési engedélyezési eljárást kell kezdeményezni és lefolytatni. A kérelmezőnek igazolnia kell a rendeletben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet. Az eltérési engedély és a jóváhagyás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
 • az eltérés indokát,
 • az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
 • eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,
 • jóváhagyás esetén az e rendeletben meghatározott biztonsági szint teljesülését,
 • alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.

A TvMI-ben található „Megjegyzések”, „Mellékletek”, valamint „Példák” az érdemi résszel összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak, az ezektől való eltérés nem jelenti azt, hogy a tervező a TvMI-től a Ttv. 3/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint eltért volna.

ÖSSZEFÜGGÉSEK

Az OTSZ előírásait és TvMI-k műszaki megoldásait egységesen kell kezelni. Elengedhetetlen a rendszerelvű gondolkodás és tervezés!

TvMI alkalmazása során az OTSZ, TvMI-k fogalmait, az OTSZ-ben nem szereplő fogalmak esetén az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (ÉTv), a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény (Ttv), az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) fogalmait, vagy az adott területre vonatkozó egyéb irányelvben, szabványban vagy jogszabályban szereplő fogalmakat kell alapul venni.

Eltérő fogalomhasználat esetén az OTSZ és TvMI-k fogalmai az irányadók!

A jogosultságokat mind a tervezés, kivitelezés, mind az üzemeltetés során ellenőrizni szükséges, figyelemmel a szakma szabályaira vonatkozó előírásokra, kamarai szabályzatokra, szakismeretre stb. Ezekre vonatkozóan is tartalmaznak egyes TvMI-k iránymutatásokat!

AZ OTSZ-BŐL KI- ÉS A TVMI-BE ÁTKERÜLT RÉSZEK

Kikerült az OTSZ-ből és az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI-ben találhatók meg a megfelelő műszaki megoldások a rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerekre, a könnyűszerkezetes technológiával készülő épületekre vonatkozóan.

Az építményszerkezet tűzvédelmi osztályának OTSZ szerinti meghatározása átkerült az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI-be.

Egymással 120°-nál kisebb szöget bezáró, eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső térelhatároló falfelületek, az eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozásának tűzterjedés ellen védelmének megoldásai és ábrái a Tűzterjedés elleni védelem TvMI-be kerültek (1. ábra).

1. ábra Eltérő magasságú tűzszakaszok vagy épületek csatlakozása tűzterjedés elleni védelem a magasabb tűzszakaszhoz
tartozó homlokzaton a ≥ 10 m Forrás: Tűzterjedés elleni védelem TvMI 13. ábra

Homlokzati tűzterjedés elleni védelem egyes megoldásai a Tűzterjedés elleni védelem TvMI-ben találhatók.

A villamos és gépészeti aknák vezetékrendszerek rögzítésére szolgáló fala, a vezetékrendszer rögzítésére megfelelő szerkezetek a Villamos berendezések, villámvédelem, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TvMI-be került át.

A tűzterjedés elleni gátak kialakítása, geometriája és a vonatkozó ábrák a Tűzterjedés elleni védelem TvMI-be kerültek.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására stb. vonatkozó OTSZ 5.0 megoldások az új Robbanás elleni védelem TvMI-ben találhatók.

A Kiürítés a Geometriai módszer a kiürítésről szóló TvMI-be került át, a lépcső figyelembevételének, egyenértékű úthosszának meghatározásával együtt. A menekülési útvonal legkisebb szabad szélességét és a menekülési útvonalon beépített ajtók legkisebb szabad belméretét is a Kiürítés TvMI tartalmazza.

Az OTSZ 5.0 59. § (6)–(9) bekezdése szerinti kialakításokat (ajtók, beléptető rendszerek stb.) a kiürítésről szóló TvMI-ben találhatjuk meg.

A füstelvezetésről szóló TvMI ismerteti a füstmentes lépcsőházak lehetséges kialakításait, alkalmazását.

A menekülésre való, íves, húzott karú vagy csigalépcső OTSZ-ből törölt részeit a Kiürítés TvMI tartalmazza.

A tűzoltási felvonulási terület geometriai stb. jellemzőit, a homlokzati mentési pontok kialakításait, a tűzoltási felvonulási út vagy terület nem vagy nem teljeskörűen történő biztosításának ellensúlyozó megoldásait, a kulcsszéf elhelyezését a Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI írja le.

A napelemek jelölésére a Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemről szóló TvMI az irányadó.

A füstfejlődés szempontjából alacsony kockázatú teret, a vezérlésre vonatkozó OTSZ-ből törölt részeket, a füstszakaszolás megoldásait, az átfolyási tényezők táblázatos értékeit, szélirány figyelembevételét, a füstkiáramlást elősegítő helyet, a légpótlás beépítési helyének konkretizálását, a megoldás ismertetését a Hő és füst elleni védelem TvMI tartalmazza az OTSZ 5.0 97. § (2)–(9) bekezdéseivel együtt (A természetes szellőzésű füstmentes lépcsőház…), valamint a füstmentes előtér megoldásainak a 98. § (5)–(8) bekezdéséből OTSZ-ből törölt részeit.

A hasadó, hasadó-nyíló felületek, a robbanás elleni védelem megoldásai a vonatkozó TvMI-be került.

A TvMI-k részletezik többek között:

 • számított belmagasság;
 • lábazati felület – tűzterjedés elleni védelme;
 • mikor nem növeli a tűztávolságon belül tárolási tevékenység a tűz átterjedésének veszélyét;
 • vészeseti nyithatóság;
 • a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak menekülési útvonalon való elhelyezhetősége.

TÁBLÁZATOK HELYÉNEK VÁLTOZÁSAI

Az OTSZ 1. melléklet 2. táblázatából az egyes rendeltetések kockázati osztály besorolása a menekülési képességek alapján átkerült az új Kockázati osztály besorolás TvMI-be az 1. melléklet 3. táblázatának törölt részeivel, valamint az ipari, mezőgazdasági alaprendeltetésre vonatkozó 4. táblázattal együtt.

A 7. melléklet 2. táblázata A kiürítés általános követelményei átkerült a Kiürítés TvMI-be.

A 8. melléklet 3. táblázata A csatlakozó épületrész szélességi méretét a talpalási hely tényleges tengely-távolságának függvényében … a Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI-be kerül.

A 9. melléket 2. táblázata (Hő- és füstelvezető szerkezet) 4. táblázata (Légpótlás), 5. táblázata (Füstmentes lépcsőházi helyiségkapcsolatok, nyílászárók) a Hő és füst elleni védelem TvMI-be került át.

A 10. mellékletből a Hasadó, nyíló felületek – Számítások, ábrák átkerültek a Robbanás elleni védelem TvMI-be.

A 13. melléklet A biztonsági jelek elhelyezése – átkerült a Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TvMI-be.

 

Folytatjuk!