Magyar Mária
jogi szakokleveles építészmérnök

Hatályba lépett az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet, melyek teljesen új alapokra helyezik a részben vagy egészben központi költségvetési forrásból finanszírozott, és az állam által magasépítés körébe sorolt építési beruházások megvalósítási forrásainak hatékonyabb felhasználását.

Az állami (kormányzati) magasépítési beruházásokkal (a továbbiakban: építési beruházás) kapcsolatos feladatokat az állam javára és nevében eljárva, az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a Beruházási Ügynökség látja el. A Kormány Beruházási Ügynökségként a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki.

A Beruházási Ügynökség által megvalósított építési

 • beruházás közérdekű célú fejlesztésnek,
 • beruházással összefüggő építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási és beszerzési tevékenység közfeladatnak

minősül.

Magasépítési beruházás
Minden olyan építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésére vagy átalakítására irányul, amely­nek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek.Állami magasépítési beruházás
A kormányzati (állami vagyoni körbe tartozó ingatlanon, a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek költségvetési forrásaiból megvalósuló) magasépítési beruházás, valamint a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás.

A Beruházási Ügynökség a megvalósítója azoknak az építési beruházásoknak, amelyek kivitelezési becsült értéke meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt, azaz a 700 millió forintot.

Ez alól kivétel különösen:

 • a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő beruházások, azaz a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § (1a) bekezdésében meghatározott építmény létrehozására, felújítására vagy átalakítására irányuló beruházások,
 • a külképviseleteken, illetve a diplomáciai célú építményeken megvalósuló építési beruházások.

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS SZAKASZAI

Az építési beruházás előkészítési és megvalósítási szakaszból áll.

Magasépítési beruházás előkészítése: a magasépítési beruházáshoz szükséges tanulmányok, szakvélemények, tervek, dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés lefolytatása, a beruházással érintett ingat­lanok jogi helyzetének rendezése.

A magasépítési beruházás megvalósítása: a magasépítési beruházás előkészítési szakaszát követő építési tevékenység és az annak megvalósításához szükséges valamennyi járulékos feladat ellátása.

Az előkészítés fázisai

 • megvalósíthatósági tanulmány készítése,
 • fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,
 • hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
 • beruházási terv készítése,
 • tervezési program elkészítése,
 • költség- és időkalkuláció elkészítése,
 • helyszínvizsgálat lefolytatása,
 • beruházási program elkészítése,
 • beruházási alapokmány és program elfogadása,
 • tervpályázat lebonyolítása,
 • településrendezési eszközök elkészítése, a beruházással érintett ingatlan jogi helyzetének rendezése,
 • vázlatterv készítése,
 • jóváhagyási terv készítése,
 • engedélyezési dokumentáció készítése,
 • engedélyeztetés lefolytatása,
 • kivitelezési dokumentáció elkészítése.

A megvalósítás fázisai

 • az állami magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása,
 • az állami magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó szerződések előkészítése és megkötése,
 • az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása,
 • az üzempróbák lefolytatása, üzembe helyezés,
 • megvalósulási dokumentáció készíttetése,
 • a műszaki átadás-átvétel lebonyolítása,
 • a használatbavételi engedélyezési, illetve tudomásulvételi eljárásban való közreműködés,
 • a szavatossági és jótállási jogok érvényesítése.

A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG FELADATAI

A Beruházási Ügynökség az építési beruházások érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) közreműködik a beruházás előkészítésében, kijelölés alapján elvégzi a beruházások
előkészítési feladatait.
b) kizárólagos joggal ellátja a tervellenőri feladatokat;
c) a megvalósítás során ellátja az építtetői feladatokat;
d) a kivitelezés során gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról,
e) véleményezi, és egyetértése esetén jóváhagyja a megvalósításához szükséges tervezési
programot, terveket, dokumentációt;
f) előkészíti és lefolytatja a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárásokat
(dokumentumok elkészítésére irányuló, illetve e dokumentumok elkészítését magában
foglaló beszerzési és közbeszerzési eljárások járulékos közbeszerzési szolgáltatója
kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség),
g) megköti az építési beruházások megvalósítására vonatkozó szerződéseket;
h) gondoskodik az üzempróbák lefolytatásáról, üzembe helyezésről;
i) megvalósulási dokumentációt készíttet;
j) gondoskodik a műszaki átadás-átvétel lebonyolításáról;
k) közreműködik a használatbavételi engedélyezési eljárásban és az egyéb szükséges
hatósági engedélyezési eljárásokban;
l) beruházásonkénti pénzügyi nyilvántartást vezet a beszámolási kötelezettségek teljesítése
és a Kormány tájékoztatása érdekében;
m) az állam nevében kötött szerződések esetén a központi költségvetés terhére kifizetést teljesít;
n) közreműködik a szavatossági és jótállási jogok érvényesítésében.

Az előkészítő-építtető által a beruházás előkészítése érdekében megkötött szerződésekben és a vonatkozó hatósági engedélyekben – az építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően, a kivitelezési dokumentáció Beruházási Ügynökség általi jóváhagyásával egy időben – a Beruházási Ügynökség az előkészítő-építtető helyébe lép (megvalósító-építtető).

A Beruházási Ügynökség az építési beruházással összefüggésben bármely érintett hatóságtól, közigazgatási szervtől, közműszolgáltató, közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaságtól, a beruházás előké­szítőjétől, egyéb állami tulajdonban álló társaságtól, az érintett építési beruházás megvalósításában közreműködő bármely szervezettől tájékoztatást kérhet, illetve az érintett szerv részére intézkedés megtételét javasolhatja.

E szabályokat azon építési beruházások esetén kell 2019. január 1-jétől alkalmazni, amelyek esetében a megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1-jét követően indul.