Szigetelés a természet erejével

Napról napra nagyobb hangsúlyt kap az épületenergetikai követelmények szigorodása. Ám nemcsak ez, hanem a józan ész is azt diktálja, hogy fordítsunk végre kellő figyelmet épületeink külső falszerkezeteinek megfelelő hőszigetelésére.

Energiapazarló homlokzatok

Egy családi ház esetében a külső fala­kon át kialakuló hőveszteség elérheti akár a 35%-ot is, amely érték az épület teljes hőveszteségéből meglehetősen tetemes részarányt képvisel. Nem söpörhető félre tehát a tény, hogy az épületek külső falait megfelelő vastagságú hőszigeteléssel kell ellátni annak érdekében, hogy se bolygónk légkörét ne terheljük az elpocsékolt energi­ával, se az üzemeltető pénztárcáját annak finanszírozásával.

A szigetelőanyag elhelyezése szempontjából beszélhetünk átszellőztetett, magszigetelt, könnyűszerkezetes külső falszerkezetről is, de egyik leggyakrabban alkalmazott meg­oldás a vakolható szigeteléssel, azaz más néven vékonyvakolatos kialakítású külső homlokzati szigeteléssel ellátott épületfal.

Egy jól megválasztott szigetelőanyag nyá­ron igen komoly hővédelmi funkciót tud betölteni az épület belső tereinek felmele­gedés-túlmelegedés elleni védelmében – ám nemcsak hőtechnikailag gyakorolhat kedvező hatást az épületre. Amennyiben hangelnyelő tulajdonságai is megfelelőek, úgy mintegy grátiszként az épület külső falszerkezetének léghanggátlását is képes eredményesen növelni.

Épületek homlokzati szigetelései tekinte­tében elengedhetetlen, hogy összhangban legyünk a mindenkor érvényes – és szin­tén egyre szigorúbb feltételeket szabó – Országos Tűzvédelmi Szabályzatban leír­takkal: amelyben egyre jobban előtérbe kerül a nem éghető anyagok alkalmazásá­nak előírása számos alkalmazási területen.

Új tectonic-technológia

A más gyártóktól már jól ismert vakolható és átszellőztetett kőzetgyapot-megoldások hangszigetelő tulajdonsággal is kiegészí­tett alternatívájaként az URSA új technoló­giával egyedülálló minőséget hívott életre üveggyapot alapanyagból a magyar és európai piacokra.  Az URSA TECTONIC termékcsoport nemcsak fenntartható, de olyan, mintha egyenesen maga a természet tektonikus ereje ihlette volna.

A termék struktúráját közelről megnézve nem kell sokat találgatni, vajon mi lehe­tett az alkotó szakembergárda alapgondo­lata az új URSA TECTONIC márkanevű termékek létrehozásakor. Az ásványgyapot táblák keresztmetszetében látható szálszer­kezet pont olyan, mint a tektonikus gyű­rődések mintája, amelyet a Föld belső erői hoznak létre a felszín alatt, játszi könnyed­séggel mozgatva a talajlemezeket. A spe­ciális TECTONIC technológiával történő gyártás során hasonló „mintázattal” egy­másra torlasztva az üveggyapot szálakat készültek az URSA TECTONIC szigete­lőtáblák. A hidrofobizált felületű (vako­lat hordására kialakított), nem éghető „tektonikus” ásványgyapot lapok egyedül­álló szigetelési teljesítményüket épületek vakolt homlokzati szigeteléseként beépítve éppen a szálak különleges gyűréssel létre­hozott struktúrájának köszönhetik.

Miből lesz a cserebogár?

Fontos kiemelni, hogy az új, vakolható URSA büszkeség – minden elvárás vagy látszat ellenére – nem kőzetgyapot alapú! Egy másfajta ásványgyapotból: üveggyapot­ból készült, forradalmian új technológiával.

Miért olyan fontos kihangsúlyozni az alap­anyagot? Elsősorban azért, mert ezek a kiváló (0,035 W/mK) deklarált hővezetési tényezővel rendelkező üveggyapot táblák nemcsak kiváló hőszigetelők, de – éppen összetételük okán – remek hangszigetelő képességgel is rendelkeznek. A rendezet­len üvegszálszerkezetnek köszönhetően a szálak rétegelválási szilárdsága kitűnő, ami kulcsfontosságú igény függőlegesen fel­rögzített szigetelőtáblák esetében. A nagy testsűrűségű ásványgyapot táblák nyomó­szilárdsága nagyon jó: könnyed eleganci­ával hordozzák az installálásukhoz szük­séges ragasztót, tolerálják a dübelezést, és elbírják a vakolatot. Mivel alaktartásuk kiváló és hő hatására sem zsugorodnak, rendkívül előnyös tulajdonságuk, hogy érzéketlenek a téli-nyári hőingadozásra, nincs hőtágulásuk.

Az URSA TECTONIC termékcsalád első gyermeke a nyitott szálszerkezetű, pára­áteresztő URSA FP BASIC szigetelés lélegzik a ház homlokzatán. Egészség- és környezetbarát mivoltja valóban elsődle­ges választássá teszi ezen az alkalmazási területen.

Alkalmazástechnológia

Az URSA FP BASIC vakolható homlok­zati hőszigetelés akkor teljesít a legopti­málisabban az épületek külső falának szi­geteléseként, ha a megfelelő komplett rétegrenddel kerül installálásra (1. ábra). Az URSA FP BASIC termék nemcsak a külső falak – homlokzatok – szigetelésére nyújt kiváló minőségű megoldást, hanem olyan terem- és mélygarázsok mennyeze­tének esetében is, ahol bármilyen okból vakolható sima vagy strukturált felületű megjelenésre tart igényt a megrendelő.

Amire érdemes odafigyelni

Az ásványgyapot lapok hátoldalára a pont-perem módszer együttes alkalmazásá­val kell a cementbázisú ragasztót felhordani. (Perem = a táblák hátsó felületének széle, végig. Pontmódszer: a táblák vízszin­tes hossztengelyében 3 pontban felhordott ragasztópogácsa.) A ragasztóval ellátott táblákat egyenletesen kell rányomni a szi­getelendő külső falfelületre, és az is fontos, hogy a táblák felhelyezése után a ragasztó a táblafelület minimum 40%-án szétterüljön. A teherhordó falszerkezet esetében fon­tos a légtömörség biztosítása: ezt bizonyos falazóelemek esetében a kétoldali (külső és belső) dörzsvakolattal tudjuk biztosítani. A hőszigetelő táblákat egymás mellé szo­ros illesztésben, a sorokat egymás mel­lett kötésben (eltolva), a sarkokat pedig fogazva kell kialakítani, a kereszthézagok kialakítását kerülni kell. Ügyelni kell a táblák közti hézagok szoros illesztésére, a későbbi átmenő, vonalmenti hőhidak kiala­kulásának megelőzése miatt.

A fal felületére felragasztott ásványgyapot táblákat mechanikai rögzítéssel is el kell látni a dübelkiosztási terv szerint, melyet sokféle tényező határoz meg, köztük az épület homlokzatának pontos méretei, a beépített szerkezeti dilatációk, az épület magassága stb. (2. ábra).

2. ábra. Egy általános javaslat: a hőszigetelő anyagot a sarkainál, a T kialakítású toldásoknál és a táblák középső tengelyvonalában kell rögzíteni.

Akkor kapunk ideális felületet, ha a táb­lák külső felületére a glettvas sima olda­lával felhordjuk, majd a fogas részével áthúzzuk a tapaszréteget (10 mm-es java­solt). Ez fogadja az URSA üvegszövet hálót, melyet minimum 10-15 cm átlapo­lással kell a tapaszba ágyazni úgy, hogy alatta 2/3 tapaszréteg legyen, kívülről pedig 1/3 tapaszréteg fedje. A tapasz felü­letét a hálón át sima glettvas segítségével el kell simítani. A tapaszréteg teljes szára­dása után következik az alapozóréteg fel­hordása, majd a vékonyvakolat felhúzása és a felületi struktúra kialakítása.

A homlokzat maradéktalan szigetelésé­hez hozzátartozik a lábazat szigetelése is, amelyre szintén hosszú távon megelé­gedésünkre teljesítő megoldást kínál az URSA: az XPS PLUS elnevezésű, fagy­álló, csekély vízfelvételű, nagy mechani­kai ellenállóképességű zárt cellás extrudált polisztirol hőszigetelő táblát érdemes alkalmazni, melyet ajánlatos a járda szint­jétől minimum 30, de még jobb, ha 50 cm-es magasságig felvezetni.

A csoda igazából a bolygó belsejéből ered. Az URSA TECTONIC ásványgyapot szi­getelések jól, jóra használva, hosszú távú biztonságos komfortot biztosítanak szá­munkra épületeinkben.

 

www.ursa.hu