Tűzvédelmi szempontból egyre nagyobb problémát jelent, hogy a tervezők összekeverik a szálas szigetelőanyagokra vonatkozó fogalmakat, valamint azt gondolják, hogy ezek a termékek teljes mértékben csereszabatosak egymással.

Lestyán Mária
szakmai kapcsolatokért
felelős igazgató,
ROCKWOOL Hungary Kft.

Az ásványgyapot szigetelés egy gyűjtő­fogalom, mely magában foglalja az üveg­gyapot és kőzetgyapot szigetelések összes­ségét. A termékszabvány elnevezése: MSZ EN 13162:2012+A1:2015 Hőszige­telő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. A mineral wool (MW), ásványgyapot fogalomba alapanyaguk szerint beletartoznak a kőzet, az üveg vagy a salak alapanyagból készült termékek. Jellemzően szigetelőanyagot a két előbbi alapanyagból gyártanak.

Azon túl, hogy a szabvány szerint alapanyaguk szerint nem kötelező megkülönböztetni a termékeket, további probléma, hogy van­nak olyan tűzvédelmi szempontból fon­tos műszaki paraméterek, teljesítményjel­lemzők, melyeket a szabvány szerint nem szükséges a gyártóknak deklarálni. Ilye­nek például a testűrűség, a fajhő, az olva­dáspont. Ezek a termékek teljesítmény­nyilatkozatain sem szerepelnek, a gyártók adatlapjai, nyilatkozatai tudják igazolni a betervezéshez, beépítéshez szükséges információkat.

Tervezés során konkrét építési terméket és teljesítményjellemzőt kell meghatároznia a tervezőnek a végfelhasználás szerinti álla­potra vonatkozó rendszerminősítések, iga­zoló dokumentumok alapján, úgy, hogy a választott műszaki megoldás alkalmas legyen a követelmények kielégítésére.

Nem minden termék csereszabatos!

A készlet, rendszer, szerkezet minősíté­sekre vonatkozó termék-, vizsgálati és osz­tályozási szabványok viszont az esetek többségében már megkülönböztetik, hogy milyen típusú szigeteléssel (üveg- vagy kőzetgyapottal vagy akár kerámiaszige­teléssel) végezték el a vizsgálatot. Hogy mely termék mivel lehet csereszabatos, azt a szabványok, az EXAP szabványok és az Európai vagy Nemzeti Műszaki értékelő dokumentumok rögzítik. Az üveggyapot szigeteléssel készült vizsgálatoknál általá­ban kicserélhető a szigetelés kőzetgyapot szigetelésre, viszont, ha a vizsgálatot kőzet­gyapottal végezték el, akkor ott nem lehet üveggyapot szigetelést alkalmazni. Ilyenek például az átszellőztetett homlokzatok is.

Mivel az üveggyapot szigetelés olvadás­pontja jelentős mértékben alacsonyabb, mint a kőzetgyapot szigeteléseké, valamint a testsűrűségük is alacsonyabb, nem lesz­nek megfelelők. A minősítésekben foglal­tak alapján hiába beszélhetünk mindkét szigetelés esetében nem éghető anyagokról.

Eltérések tűzvédelmi szempontból

Tűzvédelmi szempontból a legjelentősebb az eltérés a két anyag között: míg a kőzet­gyapot szigetelés olvadáspontja 1000 °C feletti, addig az üveggyapoté jóval alacso­nyabb, megközelítőleg 600–700 °C. Az olvadáspontból az következik, hogy bár az üveggyapot is nem éghető szigetelés, akár a kőzetgyapot, de alacsonyabb olvadás­pontja miatt nem alkalmas például szerke­zetvédelemre. Ezért ott, ahol kőzetgyapot­tal minősítették a szerkezetet, rendszert, építési készletet, a szigetelőanyag nem cse­rélhető ki üveggyapotra (főleg átszellőzte­tett homlokzatok, tűzvédelmi lezárások, trapézlemezes tetőszigetelési rendszerek stb. esetén). Visszafelé ez nem igaz, mert az esetek többségében az üveggyapot szi­getelés helyett lehet alkalmazni kőzetgya­pot szigetelést is. A végfelhasználás sze­rinti állapotban a hőszigetelő termékek jellemzően épületszerkezetek, építési kész­letek, rendszerek részévé válnak, melyek mögött minősítések állnak, amelyek dek­larálják azok tűzvédelmi, akusztikai, ener­getikai és egyéb paramétereit (válaszfalak, homlokzati hőszigetelő rendszerek, tűzvé­delmi lezárások stb.).

A kőzetgyapot szigeteléseknek alapanyagukból fakadóan jellemzően magasabb a testsűrűségük, valamint
a nyomófeszültségük, továbbá pontszerű terhelhetőségük is jobb lehet.

A másik jelentős különbség, hogy a kőzet­gyapot szigeteléseknek alapanyagukból fakadóan a testsűrűségük is magasabb, valamint műszaki paraméter oldalról a nyomófeszültségük, pontszerű terhelhető­ségük is jobb lehet. Ott, ahol ezek a para­méterek tűzvédelmi szempontból minő­sítés oldaláról meghatározottak, nem helyettesíthető a kőzetgyapot szigetelés!

A tervezők és kivitelezők között tévhit­ként az terjedt el, hogy az ásványgyapot fogalom alatt a kőzetgyapotot értjük. Ezt kihasználva több üveggyapot termék ese­tében is a hirdetéseikben, szakmai anya­gaikban, kiadványaikban egyre többször használják az ásványgyapot szigetelés kife­jezést. Bár nem állítanak valótlant, mégis félreértésre adhat okot, különösen tűzvé­delmi megfelelőség szempontjából. A nem teljesen pontos termékkategorizálás mellett a szigetelőanyagok színe sem minden eset­ben teszi egyértelművé, hogy üveg- vagy kőzetgyapot hőszigetelésről beszélünk.

A kőzetgyapotnak nagyobb a testsűrűsége, más a szálszerkezete, valamint 1000 °C feletti az olvadáspontja. Komplex
hőszigetelési megoldást nyújt.

Ahhoz, hogy a tűzvédelmi követelmények­nek megfelelő szigetelést válasszunk, mely nemcsak tűzvédelmi osztályában felel meg az OTSZ követelményeinek, hanem min­den műszaki paraméterében, teljesítmény­jellemzőjében is megfelel a rendszer, kész­let, szerkezet minősítő, alátámasztó stb. dokumentumaiban foglaltaknak is, a ter­vezőnek nem elég kiírnia a szigetelés tűz­védelmi osztályát, hanem ott, ahol az tűz­védelmi szempontból releváns, meg kell adnia a termék típusát (üveg- vagy kőzet­gyapot) műszaki paramétereit, testsűrűsé­gét, olvadáspontját is.

Komplex szemlélet

A megfelelő szigetelés kiválasztása komp­lex szemléletet igényel. Törekedni kell arra, hogy az adott beépítési szituáció­hoz igazodóan, ne csak egy-egy kiragadott vagy legjobbnak ítélt teljesítményjellemző alapján válasszunk szigetelést, hanem a teljesítményjellemzők összeségének az értékelésével.

Hőszigetelő anyagok kiválasztásakor – azok anyagától függetlenül – figyelemmel kell lenni az épülettel szemben támasz­tott alapvető követelményekre, az épület­szerkezeteket érő hatásokra, a jogszabá­lyokban, szabványokban meghatározott követelményekre, a gyártói rendszerminő­sítésekben, alkalmazástechnikai útmuta­tókban foglaltakra, az irányelvek műszaki megoldásaira, a kivitelezhetőségre, a gaz­daságosságra és a megrendelő jelen és jövőbeni igényeire.

Ne használjuk a termék meghatározásnál az ásványgyapot kifejezést! A jogszabályok, szabványok, megrendelői igények, rend­szerminősítések és alkalmazástechnikai útmutatók előírásainak figyelembevételé­vel mindig a legszigorúbb elvárásnak meg­felelően szükséges meghatározni a beterve­zésre kerülő építési termék elvárt műszaki teljesítményét (műszaki jellemzőit). Ellen­kező esetben tervezési, kivitelezési hibát véthetünk, mely jelentős kihatással lehet a szerkezet tűzvédelmi teljesítményére.

www.rockwool.hu