Ha csak a hővezetési tényezőt nézzük, építési hibát véthetünk!

1137

Törekedni kell arra, hogy az adott beépítési szituációhoz igazodóan, ne csak egy-egy kiragadott vagy legjobbnak ítélt teljesítményjellemző alapján válasszuk ki az alkalmazott szigetelést, hanem a teljesítményjellemzők összességének az értékelésével.

Lestyán Mária építésztervező szakmérnök, alkalmazástechnikus, ROCKWOOL Hungary Kft.

Mire figyeljünk? 

Megfelelő szigeteléshez komplex szem­léletre van szükség. Hőszigetelő anyagok kiválasztásakor – azok anyagától függet­lenül – figyelemmel kell lenni az épülettel szemben támasztott alapvető követelmé­nyekre, az épületszerkezeteket érő hatá­sokra, a jogszabályokban, szabványokban meghatározott követelményekre, a gyártói rendszer-minősítésekben, alkalmazástech­nikai útmutatókban foglaltakra, az irányel­vek műszaki megoldásaira, a kivitelezhető­ségre, a gazdaságosságra és a megrendelő jelen és jövőbeni igényeire.

Az OTÉK 50. §. 3) tartalmazza az épít­ményekkel szemben támasztott alapvető követelményeket, melynek értelmében nemcsak az energetikai követelményeknek szükséges az épületet megfeleltetni, hanem az alábbiak együttesének:

a) az állékonyság és a mechanikai szilárd­ság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezet­védelem,
d) a biztonságos használat és akadály­mentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erőforrások fenntartható használata
alapvető követelményeinek és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.

A választott szigetelés típusa hatással lehet a:

 • komfortra (pl. akusztikai)
 • tűzbiztonságra, -használatra
 • jövőbeni bővíthetőségre
 • funkcióváltásra
 • értékállóságra
 • környezetvédelmi besorolásra
 • szerkezeti kialakításra
 • szerkezeti állékonyságra
 • megfelelőség igazolására stb.

A hőszigetelés választásakor nem annak hővezetési tényezője a legfontosabb para­méter, hanem hogy teljesítményjellemzőit és egyéb műszaki tulajdonságait össze­vetve a legmegfelelőbb termék kerüljön beépítésre, az adott beépítési szituáció­hoz igazodva. Minden épület más és más, a követelmények, az építtetői elvárások, meglévő épületek esetében azok adottságai mind-mind befolyásoló tényezők lehetnek.

A hőszigetelések egyes teljesítményjel­lemzői nem azonos súlyúak. A ʎ érték pl. ha gyengébb, kompenzálható vastagabb szigeteléssel, az akusztikai vagy tűzvé­delmi paraméterek viszont nem helyet­tesíthetők, nem válthatók ki gyengébb teljesítményjellemzőjű termékkel. Az ár összehasonlításakor pedig lényeges, milyen műszaki paramétereket takar.

Az elvárt műszaki teljesítmény meghatározásának lépései

 • A szerkezet típusának meghatározása, beazonosítása – ez azért fontos, hogy a követelményeket megfelelőn tudjuk megállapítani
 • Követelmények megállapítása (az adott szerkezetre vagy ha van külön, a hőszi­getelésre vonatkozó jogszabályi, szab­ványi műszaki és használati követelmé­nyek meghatározása)
 • Alkalmazási korlátok vizsgálata – egyes beépítési szituációkban nem minden hőszigetelés alkalmazható, ezt ellen­őrizni szükséges
 • Szerkezetben, szerkezeten történő alkal­mazás szempontjai:
  – hőszigetelés, hőveszteség, hővédelem
  – páravédelem
  – légzárás, szélzárás
  – állagvédelem
  – zajvédelem, épületakusztika
  – tűzvédelem
  – mechanikai tulajdonságok, terhelések
  – kivitelezhetőség, rögzíthetőség

Igazoló dokumentumok műszaki tar­talma – szerkezetre és építési termékre egyaránt releváns információkat tartal­mazhat. Hiába van egy terméknek minősítése, tel­jesítménynyilatkozata, igazoló dokumen­tumai, az még nem jelenti azt, hogy az adott építési szituációban és jogi környe­zetben felhasználható.

A tervezés során a termékek alkalmassá­gának és alkalmazhatóságának vizsgálata szükséges:

 • Alkalmasság: Az, hogy a gyártó az adott beépítési területre vonatkozóan felhasz­nálás szempontjából alkalmasnak minő­síti a szigetelést, önmagában nem jelenti azt, hogy a termék a konkrét beépítési szituációban alkalmazható is.
 • Alkalmazhatóság: Az építési termék akkor alkalmazható (tervezhető, építhető be), ha a gyártó a beépítéshez szükséges elvárt teljesítményjellemzőket igazolta, amelyek alapján a termék a szerkezet­ben, szerkezeten történő alkalmazása során kielégíti az építményszerkezettel szemben támasztott alapvető követelmé­nyeket, megrendelő igényeket, rendszer­minősítésekben, szerkezeti minősítések­ben szereplő teljesítményjellemzőket.
 • Egy szerkezet hőszigetelő képességének hatékonysága nemcsak az alkalmazott anyagok hőszigetelő képességétől függ, hanem a szerkezeti kapcsolatok kiala­kításától, az illesztések pontosságától, a légzárástól, a filtrációs hőveszteségektől vagy például a szerkezeten belül az áramló levegő hatásától.
 • A szigetelések elvárt teljesítményjel­lemzőit az adott beépítési szituáció­ban jelentkező konkrét igénybevéte­lek alapján szükséges megállapítani és nem azonos vagy más típusú hőszigetelő anyagok műszaki paramétereinek össze­hasonlításával.

A hőszigetelések lambda értéke egy olyan tervezési érték, amely a hőszigetelő réteg vastagságának a meghatározásához szükséges, de arra nem alkalmas, hogy komplex módon eldöntsön akusztikai, tűzvédelmi, páratechnikai, műszaki para­méterek és hozzájuk kapcsolódó követel­mények szerinti megfelelést. Sőt még azt sem dönti el önmagában, hogy a termék az energetikai követelmények kielégíté­sére alkalmas-e, mivel azt is szerkezetben szükséges vizsgálni.

A jogszabályok, szabványok, megren­delői igények, rendszerminősítések és alkalmazástechnikai útmutatók előírása­inak figyelembevételével mindig a leg­szigorúbb elvárásnak megfelelően kell meghatározni a betervezésre kerülő épí­tési termék elvárt műszaki teljesítményét (műszaki jellemzőit).

Buktatók

Ha csak a termékek hővezetési tényezőjét hasonlítjuk össze, nagyot tévedhetünk a választás során. Melyek lehetnek ezek?

 • Lehetséges, hogy a szigetelés nem fog megfelelni a tűzvédelmi előírásoknak, nem lesz biztonságos.
 • Nem fog megfelelni az akusztikai köve­telményeknek vagy a választott szigete­lés lerontja az alapszerkezet akusztikai paramétereit.
 • A szerkezet vagy építési készlet igazoló dokumentumaiban foglaltaktól eltérünk, és emiatt nem lesz megfelelő például használatbavételnél a szerkezetünk, de garanciális kérdéseket is magával vonhat.
 • Energiahatékonysági szempontból a szerkezeti kialakítás kedvezőtlenebb lesz. Felmerülhetnek páratechnikai, szél-és légzárási kérdések is.

Komplex szempontrendszer

Hiába nevezünk egy terméket hőszigete­lésnek, teljesítményben igencsak külön­bözőek lehetnek. A hővezetési tényező inkább tervezési érték – hány cm vas­tag legyen az alkalmazott szigetelés –, és nem annak a mérőszáma, hogy ez alapján döntsük el, hogy tényleg jobb hőszigetelő képességű termékkel van dolgunk, és ez a legmegfelelőbb, legoptimálisabb választás az adott beépítési szituációban.

A szigeteléseknek komplex módon kell tudni kielégíteni az igényeket! Ehhez min­den termékjellemzőt és beépítési feltételt, szituációt számba kell venni.

A szerkezeti kialakításnál fontos a felület­folytonosság és a lehetőségekhez képest az egyenértékűség biztosítása a csomó­pontok mentén is, nemcsak energetikai, de pára-, akusztikai- és tűzvédelem terüle­tén is.

Figyeljünk arra is, hogy kell-e, és ha igen, milyen rögzítéseket kell alkalmazni egy hőszigetelés esetében. Adott egy lefele hűlő födém, amit, ha például egy gyen­gébb hővezetési tényezőjű termékkel szi­getelünk, amelyet nem kell dűbelezni csak ragasztani, hatékonyabb szerkezetet érhe­tünk el vele adott esetben egy dűbelezendő jobb hővezetési tényezőjű termékkel szem­ben, mivel a dűbelek rontó hatását is figye­lembe szükséges venni.

De vizsgálhatjuk a kérdést akuszikai szempontból is. A szer­kezeteknél alkalmazott szigetelések nem­csak javíthatnak, hanem ronthatnak is az alapszerkezet akusztikai paraméterein. Szerelt szerkezetek tartóelemei közötti szi­getelésnél fontos, hogy a szigetelés rugal­masan, jól illeszkedjen, ehhez könnyű, rugalmas, nem merev táblás szigetelések az alkalmasabbak, amelyeknek a hőszige­telő képessége sok esetben nem a legjobb, viszont a szerkezet hatékonysága szem­pontjából mégis csak ezek lesznek a meg­felelőbbek, mert az illesztések mentén nem kell majd hőveszteséggel számolni.

Az sem mindegy, hogy a választott szige­teléseknek van-e hőmozgása, zsugorod­nak-e, mert ezek is hosszú távon kihatással lehetnek a szerkezeti hatékonyságra, mint a nem megfelelő mechanikai tulajdonságú termékválasztás is, ami lehet, hogy nem fog úgy tartani, le fog csúszni stb.

A minősítések pedig bekorlátozhatják az alkalmazható szigetelések termékkörét a jogszabályi követelményeken felül.

 

www.rockwool.hu