Fenntartható energiahatékonyság? Szigeteléssel

1187

Eljött az idő: elvileg 2022 nyaráig kaptak haladékot a háztulajdonosok az új energetikai előírásoknak való megfelelőségre vonatkozóan. Közel nulla energiaigényű épületeket kell – és 21. századi építőanyagokkal lehetséges is – építeni.

Akár újépítésű ingatlanról, akár meglévő ingatlan bővítéséről van szó, 2022. július elsejétől használatbavételi engedélyt csak az az épület kaphat, amely energetikai tanúsítványában igazoltan megfelel az új közel nulla energiaigényű követelményeknek. Ez pontosabban azt jelenti, hogy a háznak „BB” energetikai besorolással kell rendelkeznie és ezzel együtt működéséhez – megfelelő arányban – megújuló energiá­kat is használnia.

Összetett követelményrendszer

A modern kor épületeinek összetett köve­telményrendszernek kell megfelelnie. Már a telek lokációja és az épület tájolása is fontos összetevője annak, hogy men­nyi energia-fogyasztással kell majd a lakók­nak számolni. A szakemberek kalkulál­nak a nyílászárók szerepével: melyik ablak árnyékolt, és melyiken sugárzik be a házat akár órákon át bevilágító fény, illetve a légteret felmelegítő napsugár. Az úgy­nevezett fajlagos hőveszteség, azaz hogy átlagosan mennyi hő áramlik át az épület összes határoló szerkezetén keresztül, ezek figyelembevételével is, bonyolult számí­tással adható meg. Fontos tényező az is, hogy az adott épület mennyi energiát for­dít fűtésre-hűtésre, és mennyi energiából hozza létre a lakók igényének megfelelő mennyiségű melegvizet. Nem elhanyagol­ható tényező a ház hőcserélésre fordított energiájának mennyisége sem.

Már 2022 előtt (2018-ban) szigorítot­ták a követelményeket az épülethatároló szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonat­kozóan. Az akkor megállapított értékeket kell most is kötelező érvényűnek tekinteni. Van azonban valami, amit 2022-től tovább szigorítottak, mégpedig, hogy a ház működé­séhez felhasznált energiák tekintetében mini­mum 25% megújuló részarányt kell elérni.

Egy dolog biztos: a kötelező BB energe­tikai besorolás eléréséhez maradéktala­nul körbe kell szigetelni az épülethatá­roló szerkezeteket. Nem mindegy azonban, hogy mivel és milyen vastagságban, továbbá hogy milyen rétegrendbe beépítve. Az épületenergetikai iránymutatások meg­könnyítik mind a szakembergárda, mind a háztulajdonosok számára az anyagminősé­gek közötti válogatást.

Nézzük, mi a minimum, amit szigetelni kell egy épületen!

Egy családi ház legnagyobb hővesztesége a külső falakon és a tetőn keresztül mér­hető. Nem kérdés hát, hogy első körben ezekkel kell kiemelten foglalkozni.

Magastetős családi ház esetében vagy a magastető, vagy a vízszintes padlásfödém szigetelése elengedhetetlen.
A tetőtér beépítésének igényekor – bár plusz költség és idő, de – többnyire szükséges az épületen a térdfalmagasítás, mert a padlástérből kialakítani kívánt lakótér akkor lesz igazán komfortos, ha belmagas­sága „nem nyomja agyon a lakót”. Amennyiben a faanyagok statikai állagvizsgálata (gomba és penész jeleinek keresése) kielé­gítő eredményt ad, lehet használni a költ­ségek csökkentésére az eredeti szarufákat – bár a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy ez már nem sokat nyom a latban, ha amúgy is új lakótér épül a huzatos pad­lásból. A maximális energiahatékonyság elérése érdekében a hangsúly a rétegrende­ken, a gondos kivitelezésen és a szigetelési anyagminőségeken van (1. ábra).

1. ábra. Külső rétegrend magastető beépítés esetén.

Először az URSA SECO SD 0,03 páraát­eresztő fedési cserépalátét fóliát kell elhelyezni kívülről a szarufákra, ügyelve az átlapolások leragasztására a gyárilag fel­hordott öntapadó ragasztósávval, a szél­zárás kialakítása érdekében. A szerkezetet kívülről cserépfedés zárja le, közte és a fólia között minimum 5 cm magas átszel­lőztetett légrés beiktatásával. Belülről a minimum 15 cm tartómagasságú szaru­faközökbe kell beszabni a lehetőség sze­rint minél alacsonyabb deklarált lambdájú URSA ásványgyapot szálas szigetelőpap­lant (URSA SF 32, SF 34 vagy TERRA 74Ph az ideális), mely szarufák közé való tökéletes befeszülését 1,5-3 cm ráhagyás­sal kell biztosítani, és ügyelni kell a szigetelőanyag toldásainak szoros egymáshoz illesztésére is.

Rozsdamentes „Z” alakú huzalozással csak a 0,037 vagy nagyobb hővezetési tényezőjű terméket kell ellátni, mert a többi termék „öntartó”! Ezt azért is fon­tos kiemelni, mert ez a plusz (fölösleges) huzalozás plusz munka, így plusz munka­díj is volna. Napjaink progresszíven drá­guló világában pedig jobban számít, mint valaha, hol lehet okosan kicsit visszafogni a költségeket. Itt az ideje, hogy az alvállal­kozók is megismerjék az új anyagokat és technológiákat, felismerjék a minőséget, és megbízzanak a gyártói alkalmazástechno­lógiai javaslatokban.

Az elkészült szigetelőanyag-rétegre – konk­rétan a szarufák alá – vízszintes fa vagy fém tartóvázak közé, még egy további, második réteg hőszigetelés kerül, minimum 10–15 cm vastagságban. A rétegrendet belül a váz­szerkezetre felületfolytonosan és légtömören rögzített URSA SECO PRO 100 belső téri pára-és légzáró fólia fedi, amelyet az áttö­réseknél URSA SECO PRO KA öntapadó ragasztószalaggal kell körbegallérozni.

Az energiahatékony URSA tetőszige­telő rendszerrel történő felújítás után a hőátbocsátási tényező értéke gond nélkül megfelel a z U= 0,17 W/m2K hőátbocsátási értéknek, amely az építőipari szabályo­zásban jelenleg meghatározott minimum követelmény. Az URSA megoldása tehát egy valóban komplex rétegrendet fémjelez, amelybe hosszú távra helyezheti a bizal­mát az építtető, ha fenntartható és energia­takarékos otthonra vágyik.

Az új URSA TECTONIC FP BASIC ter­mék piacon való megjelenésével ráadá­sul végképp befellegzett az energiapazarló homlokzatoknak is (2. ábra)!

2. ábra. TECTONIC rétegrend külső falon

Az épületek külső fala igazi energianyelővé tud válni, ha nem fordítunk kellő figyelmet arra, hogy a környezettel folytatott gigá­szi küzdelmében megerősítsük egy hő-és hangszigetelő ásványgyapot réteggel, ami nem utolsósorban még tűzálló is. Környe­zetbarát módon gondolkodunk, ha gon­doskodunk arról, hogy a házakban meg­termelt energiát minden körülmények között bent tartsuk a falak között. Vakol­ható homlokzati hőszigetelés alkalmazásá­val emellett kellemes belső lakóklíma hoz­ható létre, hiszen a rétegrendbe beépített üveggyapot fontos szerepet játszik a nyári hővédelemben. Irreálisan hangzik, pedig valóságos adat, hogy egy falszerkezet külső felületi hőmérséklete elérheti akár a 65 Celsius-fokot is, és ha semmi nem áll útjába, akkor bizony befelé is hőt sugá­rozva megkeseríti a lakók életét.

3. ábra. URSA TECTONIC FP BASIC

A különleges, gyűrt szálstruktúrájú URSA TECTONIC termékcsalád első gyermeke, az URSA FP BASIC ásványgyapot szige­telő tábla azért „basic”, azaz „alap”, mert jól megalapozza egy mai követelmények­nek megfelelő, valóban energiatakarékos épület létrejöttét, amennyiben a megfelelő komplett rétegrenddel kerül installálásra. (3. ábra)

Amennyiben egy ház korszerű szigete­léssel van ellátva, az épület állagvédelmi romlásán és a penészesedés elkerülésén túlmenően a fűtésszezonban is számottevően alacsonyabb költségekkel kell majd a lakóknak számolni. Ez a tény általában már sokat nyom a latban a tervezett beru­házások latolgatásánál. A különös gonddal kiválasztott, alacsony deklarált lambdájú és megfelelő vastagságban beépített hőszi­getelő és egyben hangelnyelő URSA BiOnic ásványgyapotok – tetők esetében jó minőségű és speciális tetőfóliák alkalmazásával kiegészítve – garantálják a beru­házók számára az optimális végeredményt.

 

www.ursa.hu