Épületeink energiahatékonysága, tűzvédelme, akusztikai komfortja mellett egyre többször jelennek meg a fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontok, és ezzel összefüggésben a minősítő rendszereknek való megfelelés, mint teljesítendő követelmény.

A tervezői asztalon az építési termékek, szerkezetek, berendezé­sek kiválasztásánál egyre nagyobb szerepet kap a termékek kör­nyezetvédelmi terméknyilatkozata, az EPD (Environmental Product Declaration). Ez összehasonlítható adatokat tartal­maz a termékek életciklusára vetítve, annak környezeti hatá­sairól. Ezeket az értékeket a gyártók teljesítménynyilatkozatai nem tartalmazzák, viszont ha a kivitelezési szakaszban helyette­sítő termékre van szükség, figyelembe kell venni, ha az épülettel összefüggésben ez igényként merül fel.

MINŐSÍTŐ RENDSZEREK

A minősítő rendszerek, mint például a LEED, BREEAM, DGNB, HQE alkalmazása hazánkban többnyire önkéntes, de vannak olyan EU tagállamok, ahol előírásként jelennek meg, vagy támo­gatásokkal hozzák összefüggésbe. A cégek (beruházók, bérlők) környezettudatossága nő, ebből kifolyólag jellemzően ipari ingat­lanoknál, bér irodaházaknál, kereskedelmi funkció esetén, bevá­sárlóközpontoknál alkalmazzák ezeket a minősítő rendszereket. A tanúsítás évtizedekig meghatározó lehet egy ingatlannal össze­függésben. Kihatással lehet annak értékére, kiadhatóságára, fenn­tartási és karbantartási költségeikre, valamint az elnyerhető támo­gatások mértékére is.

A minősítések mögött szigorú számítások, értékelési mechaniz­musok vannak, amelyhez bemenő adatokat szolgáltatnak a gyár­tói EPD környezetvédelmi terméknyilatkozatok. A kivitelezési szakaszban arra kell törekedni, hogy a terven szereplő vagy azzal megegyező teljesítménnyel rendelkező termék kerüljön beépítésre – melynél fontos az is, hogy milyen annak a környezetvédelmi szempontú besorolása! Nem minden gyártó és ezzel összefüggés­ben termék rendelkezik ilyen minősítéssel.

A ROCKWOOL által gyártott kőzetgyapot szigetelések, talán a legtöbbet és legtöbb fajta szerkezetben, szerkezeten vizsgált szi­getelőanyagok. A rendszerminősítések nagy részében alkal­mazzák, kifejezetten jó akusztikai, energetikai, páratechni­kai, mechanikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi jellemzőinek köszönhetően. A tervezők komplex módon tudják vele a köve­telményeket és a fenntarthatósági, környezetvédelmi elvárásokat kielégíteni. A termékek rendelkeznek EPD környezetvédelmi ter­méknyilatkozattal, melyet a honlapunkon el lehet érni.

Mit kockáztatunk, ha nem megfelelően választunk hőszigetelést és szerkezeti kialakítást:

  • alacsonyabb lesz a költségmegtakarítás,
  • nem lesz megfelelő az akusztikai és belső téri komfort,
  • a hőhidak és hidegebb felületek mentén penészesedés jelen­het meg,
  • a szerkezeten vagy azon belül páralecsapódás lehet, ami szerke­zeti nedvesedést, penészesedést, károsodást okozhat,
  • nem lesz tartós a szerkezeti kialakítás, pl. repedezni kezdhet a vakolat, lecsúszhat a szigetelés, ami jelentős hőveszteséget és penészesedést is okozhat,
  • ronthatja a meglévő épület tűzvédelmi tulajdonságait, tűzvé­delmi kockázatot hordozhat,
  • nem lesz elég hatékony energetikai szempontból a szerkezetünk és vele együtt az épületünk,
  • nem fog megfelelni a vonatkozó energetikai, akusztikai vagy tűzvédelmi követelményeknek a házunk, a helyrehozatal több­letköltséget eredményezhet,
  • nem fogja teljesíteni a környezetvédelmi besoroláshoz szüksé­ges paramétereket az épület,
  • az igazoló dokumentumok nem lesznek megfelelőek, akár a ter­mékszavatossági, jótállási igény érvényesítésünk is ellehetetle­nülhet hibás teljesítés esetén.

Jelentős gazdasági, környezetvédelmi, tűzvédelmi, tartóssági, egészségi és komfortkérdések múlhatnak egy építési termék, hőszigetelés meghatározáson. Termékkiválasztás, cserebere ese­tén ne csak a hővezetési tényezőt hasonlítgassuk össze, hanem legyünk figyelemmel a többi termékjellemzőre is.

 

www.rockwool.hu