Az elmúlt évtizedek legjelentősebb fejlesztésének köszönhetően a HUNGEXPO-n több mint 70 ezer négyzetméteres fedett és 36 hektáros szabad terület újult meg 2021 szeptemberére.

Három, összesen 32 000 m2 alapterü­letű kiállítási csarnok teljeskörű (A, B, D), ezekkel párhuzamosan 2 pavilon kisebb felújításon esett át (F, G). Továbbá két új, egy 7250 és egy 5700 m2-es pavi­lon (E, H), egy fogadóépület (F1) és az ország legmodernebb kongresszusi köz­pontja is felépült, melynek köszönhetően a HUNGEXPO a jövőben szinte bármek­kora nemzetközi konferencia befogadására alkalmas lesz. A fejlesztés volumenét jól mutatja, hogy csúcsidőben egyidejűleg 800 fő vett részt a kivitelezésben.

Résztvevők
Építtető: Expo Park Kft.
Építész: Finta és Társa Építész Stúdió Kft., Dr. Finta József DLA h.c, Péter Gábor DLA, Dóczé Péter DLA, Magyar Mária DLA
Tartószerkezet: HydraStat Kft.
Generálkivitelező: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

A létesítmény körül 3300 belső és 840 külső parkolót alakítottak ki. Megújult a terület teljes közmű infrastruktúrája, vala­mint a beruházás színvonalas tereprende­zéssel és zöldterület növekedéssel is járt. A Telekom az összes kiállítási és konferen­cia területen 5G GSM hálózatot hoz létre, valamint egyedülálló tömegmonitoring rendszert épített ki a belső terekben, illetve a passzázson. A HUNGEXPO beruhá­zás kapcsán épült meg az egész telephelyet ellátó középfeszültségű elektromos hálózat kapcsolóberendezése az F1 épület pince szintjén. Ez az ország egyik legnagyobb nem energiatermelő/elosztó/ipari felhasz­nálású kapcsolóberendezése.

A FOGADÓÉPÜLET

A régi szökőkút és medence helyén meg­épült új, 7800 m2-es F1 fogadóépület a HUNGEXPO főbejárataként és látogatókat elosztó épületként funkcionál a jövőben.

F1 épület

Az épület triszkelion alakú architektú­rája a szikár pavilonvilág ellensúlyozása­ként organikus, kortárs építészeti elemként ad hangsúlyt az érkezési területnek. A park értékes, 80–100 éves, nagylombú fáival és facsoportjaival kiemelt szerepet kapott a tömegalakításnál. A környezetbe simuló organikus testet úgy hozták létre, hogy a park fáit megkerülték, megóvták. Fontos feladat volt a látogatók mozgási irányának, terelésének megtervezése úgy, hogy a ház akár két párhuzamos rendezvényt is kiszol­gálhasson. A differenciálható mozgási irá­nyok, domináns fókuszok, a fák pozí­ciói és az égtájak sokváltozós képletében olyan geometriát kerestek, amely szimbo­likus erővel bír. A triszkeliont formáló szi­luett a ciklikusság, folyamatosság, haladás és örökkévalóság ősi szimbóluma. A sima letisztult íves és dinamikus homlokzat öblei fény-árnyék hatásainak köszönhetően min­den nézőpontból változatos arccal fordul környezete felé. Homlokzati térhálójának megszerkesztésénél fontos szempont volt a technológiai szempontból költséges, két­szer görbült homlokzati elemek kiszűrése. Ennek érdekében a felületet többször iterál­ták, amit a nagy pontossággal kivitelezett épület is igazolt. A „rainscreen” rendszerű homlokzati kérget raszterével kompatibilis, belső acél tartószerkezeti hálóhoz rögzítet­ték. A tető héjazata „rib-roof” rendszerű.

Az F1 épület triszkelion alakú architektú­rája

Az F1 fogadóépület tartószerkezete egy homlokzati acélvázból és egy belső pon­tokon megtámasztott, vasbeton merevítő falakkal gyámolított síklemez födémrend­szerből áll. Az épület harmonikus for­mavilága a tartószerkezet erőjátékában is visszaköszön.

Az épület homlokzatának és tartószerke­zetének parametrikus tervezése és forma­ képzése lehetővé tette, hogy kilépve a kon­vencionális építészeti formavilágból egy izgalmas, dinamikus architektúrát hozza­nak létre, amely racionális, jól strukturált és költséghatékony is egyben.

A ház egyetlen dilatáció nélküli fő egy­ségből áll, melynek földszintjén találjuk a vendégek beléptetésével kapcsolatos terü­leteket (6 db pénztár, 10 db információs pult, beléptetőpontok), illetve az infra­strukturális háttérfunkciókat, mint a büfé és a mosdók. Szintén a földszinten talál­ható egy hátsó lépcsőház a HUNGEXPO munkatársainak. Az épület további két szintjén az üzemeltetést kiszolgáló irodák helyezkednek el, valamint egy 242 m2-es, 300 fős rendezvényterem is helyet kapott a létesítményben. A szellős, látványos épü­letben szinte minden szerkezet látszódik, az elválasztófalak kiváló akusztikai jel­lemzőkkel bíró, moduláris üveg válasz­falrendszerből készültek. A legfelső szin­ten, az úgynevezett „fánk” részben kapott helyet a házat ellátó gépészet, a pincé­ben pedig a további gépészeti helyisége­ken felül a terület energetikai központja, továbbá tárolók, raktárak találhatók.

Az épület legfelső szintjén, az úgynevezett „fánk” részben kapott helyet a házat ellátó gépészet. A bevilágító kupola
szintén háromszög üvegekből készült. A kb. 200 m2-es területen 90 db üveget építettek be.

A félig alápincézett épület 2000 m2-es alaplemeze részben cölöpalapozással, 0,78–1,00 m vastagságban készült, beto­nozására 3 ütemben került sor, 400, 500, illetve 720 m3-es egységekben. Habár nem kiemelkedően magas az 1620 m3-es beton­mennyiség, a maga 102 mixerfordulójával, 3 betonüzem és 2 pumpa összehangolá­sával embert próbáló feladat volt a KÉSZ kivitelező csapata számára.

Körülbelül 6500 m3 beton került összesen beépítésre, ehhez 17 500 m2-nyi felületű zsaluzatra és 755 t betonacélra volt szükség, ami 16-os átlagos betonacél átmérővel szá­molva kb. 478 km betonacélt jelent (ez kb. a Budapest–Belgrád távolság). A homlokzati háromszög tagolású üvegfelületek nagysága kb. 1300 m2, az épület külső borítását tartó acélszerkezet súlya pedig kb. 750 t.

Az új F1 csarnok emblematikus megjele­nését az íves formavilág adja. Ehhez ido­mulnak az épület szerkezetét meghatározó íves vasbeton falak és csomópontjaik, az íves födémszélek, és az azokba precízen beillesztett csomólemezek, melyek az íves acélszerkezet kapcsolati pontjaiért felel­nek. Ugyancsak az íves formavilághoz alakították a ház aulájában található két díszlépcsőt is. Ezek formája és kivitelez­hetősége kiemelkedő mérnöki előkészítést és gondos, precíz ácsmunkát igényelt. Az íves formavilág az egész épületben vissza­köszön, még a vasbeton szerkezetben is: a pillérek, melyek 80 cm átmérőjű kör for­májúak, a pincétől a tetőszerkezetet tartó íves vasbeton körgyűrűbe belesimulva tartják a 40 cm vastagságú födémeket. A vasbeton falak 20-50 cm vastagságúak és jellemzően szintén íves a kialakításuk. Kivételt képez ez alól egy nagyon különle­ges „gitárpengető” alakú fal, amely a kivi­telező csapat egyik büszkesége.

Egyedi megoldások a zsalurendszer építéséhez

Az F1 épületben a falak MevaRadius rendszerű zsaluzattal készültek, mely­nek köszönhetően nemcsak az ívre haj­tás, de a különböző gépészeti áttörések elhelyezése is egyedi technikával való­sult meg. Mivel ezek a táblák acélszerke­zetűek, így szög helyett mágnesek segít­ségével rögzítették az átvezetéseket. A különböző szögben és ívben lévő falcsatla­kozások is mind egyedi, jól átgondolt elő­készítést és zsalutechnológiát igényeltek. A födémek hagyományos MevaFlex fatar­tós zsalurendszerrel, ID és MEP alumí­nium állványrendszerrel készültek. A meg­szokottól eltérően a kizsaluzást is úgy végezték, azért, hogy a födémek peremei végleges acél tartószerkezetének bekerü­léséig a födém ne szenvedjen nagymértékű alakváltozást, de maga az acélszerkezet szerelhető legyen. Ehhez előre megterve­zett helyekre megfelelő teherbírású táma­szok kerültek beépítésre, melyek az acél­szerelés és kizsaluzás összehangolása mellett folyamatosan változtak.

Vasbeton lépcső és egyedi vasbeton-acél tartószerkezet

A fogadóépület belső magjában is két egyedi tervezésű díszlépcső kapott helyet, amelyek két ponton befogott íves, húzott pihenőkkel rendelkező monolit vasbe­tonból készültek. Bár a lépcsőben ébredő kimagaslóan magas erők megnehezítették a kivitelezhető vasszerelési csomópontok és munkahézagok kialakítását, a tervező kollégákkal való gördülékeny és szoros együttműködés meghozta gyümölcsét.

A létesítmény egyedi vasbeton-acél öszvér tartószerkezetének megvalósítása gondos és közel fél éves előkészítést és gyártmány­tervezést igényelt. Az acélszerkezet a gépé­szeti teret körülvevő vasbeton gyűrűből indulva hálószerűen öleli körbe az épületet. A födémperemeken méretes, 100-300 kg súlyú acél csomólemezek kerültek elhe­lyezésre 10 mm-es pontossággal, melyek a födémek acélszerkezet általi feltámasztá­sára szolgálnak.

Különleges üveghomlokzat

A legnagyobb kihívás homlokzat tekinte­tében a kapcsolódó logisztika megszerve­zése volt. Az 1504 m2-en található 1701 db egyedileg legyártott, háromszög alakú üvegelemből álló homlokzat kivitelezése során első körben az alumínium homlok­zatszerkezet készült el. Ezt leszállítot­ták Orosházára, ahol ennek megfelelően készültek el az üvegelemek, majd vissza­szállítást követően kerültek beépítésre a homlokzatba.

A homlokzat állványozása is nagy kihívás volt a kifelé dőlő homlokzat miatt. A fehér lemezeket emelőgépekkel szerelték, az üvegfalak pedig be voltak állványozva egy speciális térállvánnyal, és így tudták azo­kat a helyükre emelni.

Háromszög alakú üvegelemből álló homlokzat

CK ÉPÜLET

A részben felújított, részben kibővített épü­let négy részből áll: fejépület, csarnokrész, foyer, konferenciaépület. Az épület hossza 186 m, legnagyobb szélessége 61 m. A tel­jes épület több mint 22 000 m2 alapterületű: a megmaradt, felújított épületrész alapterü­lete 5252 m2, az új hozzáépített épületrész pedig 17 193 m2. Az épület építése során összesen 12 700 m3 beton és 1390 t beton­acél alkotja a létesítmény monolit vasbeton szerkezeti vázát, emellett 1000 t acélszer­kezet került beépítésre. A konferenciaépü­let jellemzően monolit vasbeton pillérekkel és gerendákkal gyámolított, nagy fesztávol­ságú, előregyártott körüreges födémpane­lekkel fedett létesítmény.

A fejépületnél megmaradt az épületszer­kezet. A felújítás során teljesen lecsupa­szították a homlokzatot, kibontották és megerősítették a főfalakat, elbontották a válaszfalakat. A korábbi födémszerkezetet megerősítették és átépítették.

A fejépületben egy nagy belmagasságú aula került kialakításra, a földszint fölötti födém közbenső födémmezőjének szaka­szos elbontásával. A fejépület földszintjén és két emeletén kaptak helyet azon iroda­helyiségek középfolyosós irodai rendszerű kialakítással, melyeket a konferencia- és kiállításszervező cégek vehetnek bérbe.

A csarnokrészben egy 2500 m2-es kiállító tér található, melynek nagy része megma­radt az előregyártott vasbeton szerkezetből, kismértékben kellett csak visszabontani. A tervezés során az épület I. és II. dilatációs egységét megtartva, a III. dilatációs egysé­get viszont lebontva készültek a tervek. Az I. + II. dilatációs egységek födémét le kel­lett cserélni egy 50 cm-es előregyártott födémszerkezetre, mert a régi szerkezet tar­talékkal nem bírt, az új happening terasz-zöldtető-szabadtéri kiállítótér funkciókat nem bírta volna el. A homlokzatot telje­sen lebontották, melynek során meglepő módon régi faszerkezeteket találtak. Emi­att tervszinten is jelentős átalakításokat kellett végrehajtani. Az épületrész kapott egy új tetőt, új homlokzatot, és elkészült a kiállítói funkciónak megfelelő új ipari padló is, melybe padlócsatornát integrál­tak az áram, a víz és a gépészet elhelyezé­séhez a standok kiszolgálására. Hanggátló mobilfalak segítségével a kiállítóteret igé­nyek szerint 3 részre lehet szekcionálni. A kiállítótér belmagassága 10 m.

Az épület különlegessége egy 12,5 tonna teherbírású 16,5 méter szélességű híddaru, amely a csarnok építésekor került oda. A daru ugyan jelenleg nem használható, de ipari emlékként – az épület belsőépítészeti kialakításához alkalmazkodva – megma­radt a helyszínen.

A meglévő csarnok tetején egy 2350 m2-es rendezvényterasz kapott helyet, amelyre a fejépületben található, 3,5 t-ig terhelhető teherlifttel akár személygépkocsik is felvi­hetők kiállítás céljából.

Rendezvényterasz a C épület tetején

A kiállítások vendégeit fogadó előtér és átrium 1700 m2-es magas belmagasságú és különleges megvilágítású terület. A regisztráció az 1000 m2-es üvegszerkezetű foyer részen történik, mely a régi és az új épület közötti szakasz összekötéseként is funkcionál a jövőben.

A projekt egyik legjelentősebb része volt a kongresszusi központ építése, amelyben helyet kapott 24 korszerű, audiovizuális technikával felszerelt szekcióterem és egy 2048 fő befogadására alkalmas, osztható plenáris terem. A földszinten 8 szekció­terem található 1800 m2-en, melyek 100-600 fő befogadására alkalmasak. Előnyük, hogy természetes fénnyel megvilágítha­tók, ugyanakkor adott témájú konferenci­ákhoz teljesen elsötétíthetők. Az emeleten 1200 m2-en 16 szekciótermet alakítottak ki, melyek 50-150 főig modulálhatók. A termek száma és rugalmas alakítható­sága lehetővé teszi, hogy több rendezvény fusson párhuzamosan.

24 szekcióterem kapott helyet az épületben

A kivitelezési idő csökkentése érdekében a lépcsőházak elkülönített szerkezetekként épültek, előre beépített csatlakozó elemek­kel, ennek ellenére a feladat így is kihívást jelentett a kivitelező csapat számára, mivel a lépcsőházi tornyok 32,2 m magasak.

A plenáris ülésterem a jelenlegi legmo­dernebb, süllyeszthető Galaseats ülés-rendszerrel van felszerelve, amely lehe­tővé teszi, hogy a helyszín az igényeknek megfelelően rövid idő alatt átalakít­ható legyen. A Gala rendszer egy egyedi építésű nézőtér-technológiai berendezés. A terem 3 szektorra választható le akuszti­kus tolófalakkal, mely összesen 2048 nézői széket foglal magába. A széksorok mozga­tásával különböző sémában történő elhe­lyezését tudja megoldani a rendszer. Ezen kívül lehetőség van a teljesen sík elren­dezéstől a moziteremszerű, lépcsőzete­sen emelkedő elrendezés megvalósításán keresztül a részben vagy teljesen nyitott széksoros vagy akár székek nélküli terek kialakítására. A rendszer egyedi elektro­nikai és mechanikai megoldásokat tartal­maz, köztük a részelemek mozgatásáért felelős orsós emelőberendezéseket, melyek a székrendszer alatti 3 méter magas búvó térbe kerültek.

Az üléstermet magas színvonalú falburko­lattal látták el az ideális akusztika érde­kében. A hangnyelő és hangvető elemek­ből álló, egyedi álmennyezet kivitelezése során egyaránt nagy figyelmet kapott az akusztika és az esztétika magas minőségű kialakítása. A rendezvényterem felett gépészeti, karbantartói rész található. A terem akusztikai próbáját az Euchariszti­kus Kongresszus előtt végezték el.

Az épületegyüttesnek többféle homlokzata van. A fejépületen dryvit homlokzat talál­ható sárga lamellákkal, a kiállítási csarno­kon szerelt acélhomlokzat, a foyer esetén üvegfal, míg a kongresszusi épületen üveg­fal, szálcement homlokzat és narancssárga alumínium lemezfedés készült. A kong­resszusi épület üvegfala 3×4 m-es, hazai gyártású üvegtáblákból áll.

ÚJ PAVILONOK

E pavilon:

Az új, bruttó 8615 m2-es alapterületű – ebből a kiállítási tér 7231 m2 – épület sajá­tossága, hogy nincsenek benne oszlopok, a terület mobilfallal felosztható. Az épü­let teljes hosszban megépült egy kb. 3 m mély közműalagút, amiből a padlócsa­tornák ágaznak ki, ezzel sokkal rugalma­sabb kiállítási elrendezések valósíthatók meg. Tetőszerkezetét 58 pillér tartja, hosszanti oldalán 18-18 pillér áll, míg kereszt­irányban 11-11 pillér határolja a pavilont. A hosszanti pillérek közötti acélgerendák fesztávolsága 70 m, belmagassága 8 m. A pavilon építése során 9550 m3 földet ter­meltek ki, építéséhez 5450 m3 betont hasz­náltak fel, ennek vasalására 175,5 t beton­acélra volt szükség. A pavilonba épített acélszerkezet összesen 840 t. A szendvics­panel burkolat felülete: 3295 m2.

H pavilon:

Az új, bruttó 6465 m2 alapterületű – mely­ből a kiállítási tér 5686 m2 – pavilon ese­tében szintén nincsenek belső oszlopok, mobilfallal két részre osztható. Belmagas­sága 8 méter. Az épület teljes hosszban itt is megépült egy kb. 3 m mély közmű­alagút, amiből a padlócsatornák ágaznak ki. A pavilon tetőszerkezetét 52 pillér tartja, hosszanti oldalán 15-15 pillér áll, míg keresztirányban 11-11 pillér határolja a pavilont. A hosszanti pillérek közötti acélgerendák fesztávolsága 72 m. Az épí­tés során 10 000 m3 földet termeltek ki, és 3100 m3 beton került felhasználásra. Az acélszerkezetébe 616 t acél épült be. Külső borítása szendvicspanel, amelyek együttes felülete 3500 m2.

FELÚJÍTÁSOK

A pavilon:

Az A pavilon 21 311 m2-es bruttó alapte­rületével a HUNGEXPO legnagyobb pavi­lonja. A kiállítási tér 19 480 m2-es, bel­magassága 6,9 m. 70 darab belső pillér található a pavilonban, a pillérek távolsága 6 m. A felújítás során 20 000 m2-en kicse­rélték a padlót, új nyílászárók kerültek beépítésre, megtörtént a tetőszigetelés (2,2 ha területen), és közel 4800 m2 új homlok­zati szendvicspanel került az épületre.

B pavilon:

A 6500 m2 kiállítási térrel (bruttó alapte­rülete 8000 m2) rendelkező pavilon felújí­tása során a homlokzat esetén a régi szer­kezet megtartása mellett új lemezburkolat épült, cserélték a nyílászárókat, a bizton­ság jegyében új tűzjelző rendszer került kiépítésre, új műgyanta burkolatot kapott az épület, teljesen megújultak a látogatói vizesblokkok, új, korszerű LED világítás került beépítésre és új gépészet biztosítja a pavilon hűtés-fűtését.

D pavilon:

Az E pavilonhoz nyaktaggal kapcsolódik az 5127 m2 kiállítási térrel (bruttó alap­területe 5460 m2) rendelkező D pavilon. 1886 m2 új szendvicspanel került az épü­letre, melynek belmagassága 6,85 m. A csarnokban 15 belső pillér található, az oszlopközök távolsága 6 m.

F és G pavilon:

Az F pavilon kiállítási területe 3800, a G paviloné 9000 m2. Míg az F pavilon oszlo­pos, a G oszlop nélküli és két mobilfallal több részre osztható.

40-es épület – 2000 adagos főző- és cukrászkonyha:

Új konyhaépületet alakítottak ki a 40-es épület egyik felének elbontásával, újjá­építésével, másik részének felújításával. A bruttó 1320 m2 alapterületű épület külső borítása szendvicspanel, melynek együt­tes felülete 460 m2. Az épületben kialakí­tottak egy 54 m2-es hűtő-, valamint egy 24 m2-es mélyhűtőkamrát. A tartószerkezetbe a Duna Aréna elbontott előregyártott vas­beton elemeiből is beépítettek.

A most megvalósult beruházás több évti­zedes hiányt pótol. Budapest már eddig is kiemelt célpontja volt a konferenciatu­rizmusnak, de megfelelő helyszín híján eddig csak korlátozottan tudott részesülni a minőségi turizmus egyik legfontosabb és nem utolsósorban legjövedelmezőbb ágából, az üzleti turizmusból. A korszerű kongresszusi központtal és a teljes terület szükségszerű revitalizációjával a főváros lehetőséget kap gyakorlatilag bármilyen méretű nemzetközi kongresszus, kon­ferencia befogadására, így elfoglalhatja régóta megérdemelt helyét a nemzetközi porondon.

 

Forrás: HUNGEXPO; Építészfórum; KÉSZ Zrt. /Magyar Építéstechnika 11-12. lapszám