2019. február 18., hétfő

 

 

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A pályázatok benyújtása 2013. január 21-től lehetséges.

 

A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra van szükség. A pályázat az előzetes regisztrációs eljárás során meghatározott munkanapon vagy azt követően nyújtható be, ez az időpont az előzetes regisztrációk sorrendje, valamint a pályázatok befogadását biztosító kapacitások figyelembe vételével kerül meghatározásra, és nem lehet korábban, mint az előzetes regisztrációt követő 20. nap.

 

Támogatás összege: min. 1 millió Ft, max. 500 millió Ft - kivéve vállalkozások esetében, ahol min. 1 millió Ft, max. 50 millió Ft.

Pályázók köre

Jogi forma

 • Vállalkozás (1, 2) - Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
 • Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (3) - Kivéve képviselő-testületi hivatalok, központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • Nonprofit szervezet (5, 6) - Kivéve pártok, lakásszövetkezetek, olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik az Országgyűlés által elismert egyházhoz
 • Átmeneti és technikai besorolások (7,8,9) - Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3) egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8), technikai kóddal rendelkezők (9)

Valamint:

 • Közoktatási intézmények (OM azonosítóval rendelkeznek)

Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás.

Méret

Vállalkozások közül kizárólag:

 • mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő (1-249 fő) jogosultak pályázni;
 • többségi önkormányzati/állami tulajdonú vállalkozások pályázhatnak.

Iparág

Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a fejlesztési igénye Annex I.-es (elsődleges) mezőgazdasági termékek termelésével vagy feldolgozásával (abban az esetben, ha a feldolgozás eredményeként az Annex I-ben szereplő termék keletkezik) kapcsolatos beruházásokra irányul.

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó

 • engedélyköteles tevékenység esetén: nem rendelkezik az alábbiak közül a projektre vonatkozóan releváns, legalább elvi szintű engedélyekkel: építési engedély(ek), a 7/2006 TNM rendelet 1 § (2) d) pont által meghatározott épületek esetében a illetékes hatóság által kiadott engedély/hozzájárulás.
 • olyan vállalkozás(ok) és/vagy partnerként bevonni kívánt vállalkozás(ok), melyek nem rendelkeznek a tevékenységük folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel és tevékenységük nem felel meg a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.
 • olyan vállalkozás(ok), melyeknél az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb.
 • olyan vállalkozás(ok), melyeknél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át.
 • olyan önkormányzatok, illetve költségvetési szervek, melyeknél kritikus gazdálkodási helyzet miatt kirendelt kincstári biztos felügyeli a szervezetet.
 • Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását.
 • Támogatás olyan (energiahatékonyság javítási) beruházások finanszírozásához nyújtható, amelyek megvalósításának eredményeként egyértelműen igazolható fosszilis energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények jelentkeznek (mikro avagy projektszinten és makro avagy nemzetgazdasági szinten egyaránt).
 • Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 0,50 %, vagy meghaladja a 15,00 %-ot.
 • Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem teher - per- és igénymente.
 • A projektnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető.
 • Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem csökkenti a fosszilis energia felhasználást.
 • A konstrukció keretében beruházások támogatására pályázatot benyújtani csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet
 • Csak olyan épület energiahatékonysági beruházása támogatható, melyet a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak.
 • Jelen pályázati kiíráson belül 2008.01.01 után üzembe helyezett technológiák/eszközök korszerűsítése/cseréje nem támogatható!
 • Funkcióváltás kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a beruházással érintett épület hő és egyéb energia szükséglete a funkcióváltás hatására nem növekszik!
 • A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen.
 • Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-t meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához kapcsolódik.

Támogatható tevékenységek köre

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.

Egymással érintkező épületekből álló épületcsoportok esetében az épületcsoportot alkotó egy-egy, vagy több épület felújítására külön is lehet pályázni.

Projekttípusok:

a) Utólagos külső hőszigetelés (valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldala, pl. külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince felett, homlokzati üvegfal, de legalább a fűtött és fűtetlen terek közötti falak fűtetlen tér felé eső oldala), abban az esetben, ha a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

7/2006 TNM rendelet 1§ (2) bekezdése szerinti épületek esetén támogatható a belső oldali hőszigetelés.

A fűtött tér felé eső oldal szigetelése esetén azonban az auditor részletes szöveges indoklása, és páratechnikai számítás csatolása szükséges.

a) Külső nyílászáró-csere/korszerűsítés (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó); abban az esetben, ha fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

b) Hővisszanyerő szellőzés létesítése, amennyiben a pályázat a külső nyílászárók cseréjére is vonatkozik, vagy a nyílászárók megfelelnek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú táblázata szerinti előírásoknak.

II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

Projekttípusok:

a) Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából,

b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,

c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

e) Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése (kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítés nélkül)

f) Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,

g) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,

h) A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

i) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése,

Kötelező elemek:

a) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.

b) Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási jellegű intézmények, irodaépületek, stb.

III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:

Projekttípusok:

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek;

A fenti I.; II.; III.; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók.

IV. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott pályázó esetében): a lámpatestek, fényforrások, előtétek és az energia-megtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítása, vagy cseréje. (Új közvilágítási oszlopok építése vagy a meglévő oszlopok cseréje nem támogatható.)

Vállalkozások esetében jelen konstrukcióban a felsorolt támogatható tevékenységek megvalósításához kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható.

Nem támogatható tevékenységek

 • Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve

- a kapcsolt- (kogeneráció/trigeneráció) energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú építmény építését,

- az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolását célzó projektek indokolt nagyságú, technológiai célú építményei.

 • Nem támogathatóak a lakás beruházási tevékenységek.
 • Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.
 • Vállalkozások esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók.

Jelen konstrukció keretében kombinált, azaz megújuló energiák felhasználására és épületenergetikai fejlesztések javítására irányuló projekttípusokat együttesen tartalmazó projektek nem támogathatóak.

Projekt területi korlátozása: fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatás mértéke: min. 10%, max. az alábbiak szerint:

Pályázó  Támogatás maximális mértéke
Mikro-, kis- és középvállalkozás 60%
Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás 60%
Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények 85%
Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik 60%
Nonprofit szervezet 60%
Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 85%
Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 100%

A pályázati felhívás, az adatlap és a útmutató elérhető: www.nfu.hu 

Forrás: Goodwill Consulting, NFÜ

 

 

Eseménynaptár

Február 2019
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Keresés

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web